ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-demagogue-

D EH1 M AH0 G AA2 G   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: demagogue, *demagogue*
Possible hiragana form: でまごぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demagogue[N] นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง, Syn. agitator, fanatic
demagogue[N] ผู้ปลุกปั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog

English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAGOGUE D EH1 M AH0 G AA2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demagogue (n) dˈɛməgɒg (d e1 m @ g o g)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagoge {m}; Demagogin {f} | Demagogen {pl}demagogue | demagogues [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demagogue \Dem"a*gogue\ (?; 115), n. [Gr. dhmagwgo`s a popular
   leader; commonly in a bad sense, a leader of the mob; dh^mos
   the people + 'agwgo`s leading, fr. 'a`gein to lead; akin to
   E. act: cf. F. d['e]magogue.]
   A leader of the rabble; one who attempts to control the
   multitude by specious or deceitful arts; an unprincipled and
   factious mob orator or political leader.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demagogue
   n 1: a political leader who seeks support by appealing to
      popular passions and prejudices [syn: {demagogue},
      {demagog}, {rabble-rouser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top