ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-comprehension-

K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comprehension, *comprehension*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehension(n) ความเข้าใจ, Syn. understanding, perception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ, ภาวะที่เข้าใจ, ความสามารถเข้าใจ, ความสามารถในการเรียนรู้, การครอบคลุม, การกินความกว้าง, Syn. perception, grasp

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehension(n) ความเข้าใจ, การหยั่งรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comprehensionความเข้าใจซึ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehensionความเข้าใจ, ความเข้าใจภาษา, การเข้าใจ, การทำความเข้าใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comprehension(n) เข้าใจ, สรุป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comprehensionEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
comprehensionHe nodded slowly in comprehension.
comprehensionHis novel is beyond my comprehension.
comprehensionIf the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
comprehensionIt's beyond my comprehension.
comprehensionWhy he did it is beyond my comprehension.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้าใจ(n) understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPREHENSION K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehension (n) kˌɒmprɪhˈɛnʃən (k o2 m p r i h e1 n sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comprehension \Com`pre*hen"sion\, n. [L. comprehensio: cf. F.
   compr['e]hension.]
   1. The act of comprehending, containing, or comprising;
    inclusion.
    [1913 Webster]
 
       In the Old Testament there is a close comprehension
       of the New; in the New, an open discovery of the
       Old.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is comprehended or inclosed within narrow
    limits; a summary; an epitome. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Though not a catalogue of fundamentals, yet . . . a
       comprehension of them.        --Chillingworth.
    [1913 Webster]
 
   3. The capacity of the mind to perceive and understand; the
    power, act, or process of grasping with the intellect;
    perception; understanding; as, a comprehension of abstract
    principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) The complement of attributes which make up the
    notion signified by a general term.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A figure by which the name of a whole is put for a
    part, or that of a part for a whole, or a definite number
    for an indefinite.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comprehension
   n 1: an ability to understand the meaning or importance of
      something (or the knowledge acquired as a result); "how you
      can do that is beyond my comprehension"; "he was famous for
      his comprehension of American literature" [ant:
      {incomprehension}]
   2: the relation of comprising something; "he admired the
     inclusion of so many ideas in such a short work" [syn:
     {inclusion}, {comprehension}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top