ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bulwark-

B UH1 L W ER0 K   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bulwark, *bulwark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulwark[N] กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Continue spreading it! It shall bulwark our fortress walls!รีบกระจายออกไป ให้ทั่วกำแพงของเรา Episode #1.4 (2010)
But none of the grit or steel that acts as a bulwark against this... these horrors of this world.ซึ่งไม่มีอิฐหรือเหล็กใดๆ ที่จะเป็นกำแพงมาขวาง เรื่องราวเลวร้ายบนโลกนี้ได้ Halloween: Part 2 (2011)
Balanced sleep cycles are a bulwark against dementia.วงจรการนอนหลับที่สมดุลย์ เป็นการป้องการสมองเสื่อม Red Lacquer Nail Polish (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BULWARK    B UH1 L W ER0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulwark    (n) bˈulwək (b u1 l w @ k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollwerk {n} | Bollwerke {pl}bulwark | bulwarks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulwark \Bul"wark\, v. t. [imp. & p. p. {Bulwarked}; p. pr. &
   vb. n. {Bulwarking}.]
   To fortify with, or as with, a rampart or wall; to secure by
   fortification; to protect.
   [1913 Webster]
 
      Of some proud city, bulwarked round and armed
      With rising towers.           --Glover.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulwark \Bul"wark\, n. [Akin to D. bolwerk, G. bollwerk, Sw.
   bolwerk, Dan. bolv[aum]rk, bulv[aum]rk, rampart; akin to G.
   bohle plank, and werk work, defense. See {Bole} stem, and
   {Work}, n., and cf. {Boulevard}.]
   1. (Fort.) A rampart; a fortification; a bastion or outwork.
    [1913 Webster]
 
   2. That which secures against an enemy, or defends from
    attack; any means of defense or protection.
    [1913 Webster]
 
       The royal navy of England hath ever been its
       greatest defense, . . . the floating bulwark of our
       island.                --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) The sides of a ship above the upper deck,
    usually a fencelike structure around the deck.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Rampart}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulwark
   n 1: an embankment built around a space for defensive purposes;
      "they stormed the ramparts of the city"; "they blew the
      trumpet and the walls came tumbling down" [syn: {rampart},
      {bulwark}, {wall}]
   2: a fencelike structure around a deck (usually plural)
   3: a protective structure of stone or concrete; extends from
     shore into the water to prevent a beach from washing away
     [syn: {breakwater}, {groin}, {groyne}, {mole}, {bulwark},
     {seawall}, {jetty}]
   v 1: defend with a bulwark

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top