ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bespoke-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bespoke, *bespoke*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bespoke(adj) ซึ่งทำตามความต้องการลูกค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespoke(บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง, ทำโดยเฉพาะ, ซึ่งหมั้นไว้แล้ว, Syn. custom-made

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bespoke (v) bˈɪspˈouk (b i1 s p ou1 k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespoke \Be*spoke"\ (b[-e]*sp[=o]k"),
   imp. & p. p. of {Bespeak}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespeak \Be*speak"\, v. t. [imp. {Bespoke}, {Bespake} (Archaic);
   p. p. {Bespoke}, {Bespoken}; p. pr. & vb. n. {Bespeaking}.]
   [OE. bispeken, AS. besprecan, to speak to, accuse; pref. be-
   + sprecan to speak. See {Speak}.]
   1. To speak or arrange for beforehand; to order or engage
    against a future time; as, to bespeak goods, a right, or a
    favor.
    [1913 Webster]
 
       Concluding, naturally, that to gratify his avarice
       was to bespeak his favor.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To show beforehand; to foretell; to indicate.
    [1913 Webster]
 
       [They] bespoke dangers . . . in order to scare the
       allies.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To betoken; to show; to indicate by external marks or
    appearances.
    [1913 Webster]
 
       When the abbot of St. Martin was born, he had so
       little the figure of a man that it bespoke him
       rather a monster.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To speak to; to address. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He thus the queen bespoke.      --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bespoke
   adj 1: (of clothing) custom-made [syn: {bespoke}, {bespoken},
       {made-to-order}, {tailored}, {tailor-made}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-bespoke -

 


  

 
bespoke
 • ซึ่งทำตามความต้องการลูกค้า[Lex2]
 • (บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง,ทำโดยเฉพาะ,ซึ่งหมั้นไว้แล้ว ###S. custom-made [Hope]
 • (v) /b'ɪsp'ɒuk/ [OALD]
  [bespeak]
 • (บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง ###S. indicate ###A. negate [Hope]
 • (vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา [Nontri]
 • /B IH0 S P IY1 K/ [CMU]
 • (v) /b'ɪsp'iːk/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top