ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-b������at-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: b������at, *b������at*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, n. [Siamese.]
   Same as {Tical}, n., 1.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. t. [imp. & p. p. {Batted} (b[a^]t"t[e^]d); p. pr.
   & vb. n. {Batting}.]
   To strike or hit with a bat or a pole; to cudgel; to beat.
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. i.
   To use a bat, as in a game of baseball; when used with a
   numerical postmodifier it indicates a baseball player's
   performance (as a decimal) at bat; as, he batted .270 in 1993
   (i.e. he got safe hits in 27 percent of his official turns at
   bat).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\ (b[a^]t), n. [OE. batte, botte, AS. batt; perhaps fr.
   the Celtic; cf. Ir. bat, bata, stick, staff; but cf. also F.
   batte a beater (thing), wooden sword, battre to beat.]
   [1913 Webster]
   1. A large stick; a club; specifically, a piece of wood with
    one end thicker or broader than the other, used in playing
    baseball, cricket, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. In badminton, tennis, and similar games, a racket.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A sheet of cotton used for filling quilts or comfortables;
    batting.
    [1913 Webster]
 
   4. A part of a brick with one whole end; a brickbat.
    [1913 Webster +PJC]
 
   5. (Mining) Shale or bituminous shale. --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   6. A stroke; a sharp blow. [Colloq. or Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A stroke of work. [Scot. & Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. Rate of motion; speed. [Colloq.] "A vast host of fowl . .
    . making at full bat for the North Sea." --Pall Mall Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. A spree; a jollification. [Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. Manner; rate; condition; state of health. [Scot. & Prov.
     Eng.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bat bolt} (Machinery), a bolt barbed or jagged at its butt
    or tang to make it hold the more firmly. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. t. & i.
   1. To bate or flutter, as a hawk. [Obs. or Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To wink. [Local, U. S. & Prov Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, n. [Corrupt. from OE. back, backe, balke; cf. Dan.
   aften-bakke (aften evening), Sw. natt-backa (natt night),
   Icel. le[eth]r-blaka (le[eth]r leather), Icel. blaka to
   flutter.] (Zool.)
   One of the {Chiroptera}, an order of flying mammals, in which
   the wings are formed by a membrane stretched between the
   elongated fingers, legs, and tail. The common bats are small
   and insectivorous. See {Chiroptera} and {Vampire}.
   [1913 Webster]
 
      Silent bats in drowsy clusters cling.  --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Bat tick} (Zool.), a wingless, dipterous insect of the genus
    {Nycteribia}, parasitic on bats.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Baby Advanced Technology [board] (AT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Bouquet Association Table (DVB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Browser-based Application Toolkit (IBM, WWW)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 bat /baːt/
  begged

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top