Search result for

-auditory-

(23 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: auditory, *auditory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditory[ADJ] เกี่ยวกับการได้ยินเสียง, Syn. hearing, aural, auditive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The first one was to get the auditory experience.จำได้ไหม The Cove (2009)
An auditory trance is a far more effectiveผ่านทางเสียงจะมีผลกระทบมากกว่า Of Human Action (2009)
And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?หริออาการผิดสังเกตุอื่นๆ The Haunting in Connecticut (2009)
Before you went, did you have any auditory hallucinations?ก่อนคุณจะไป คุณมีภาวะเสียงหลอนไหม Frankie & Alice (2010)
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.มีประสบการณ์เรียนรู้ ด้านเสียงอย่างมากมาย จากงานที่เธอทำในการ ก่อสร้างรูปแบบเสียงทางนิติโสตทัศน์ The Boy with the Answer (2010)
I'd like to introduce into evidence item 461b, which is a deconstruction of the same ransom tape by former FBI special Agent Graham Steele, who has a Phd in forensic auditory analysis from the University of Pennsylvania.ฉันอยากแนะนำให้รู้จัก หลักฐานหนึ่ง ตามเลขที่รายการที่ 461B ที่ถูกรื้อสร้างเสียง แบบเดียวกันจากเทป The Boy with the Answer (2010)
That with this type of auditory phenomenon,เข้าใจมั้ย ประเด็นก็คือว่า ปรากฎการณ์ที่เกิดกับโสตประสาทแบบนี้ The Box (2010)
They want attending approval to do the auditory evoked potentials. Can you sign for it? Lockdown.เขาอยากได้แอดเทนดิ้งอนุมัติ เพื่อตรวจการตอบสนองของหู Sanctuary (2010)
But in fact, what's happening is Your auditory system is able to take information coming in through the ears and process that very quickly, whereas your visual system is much slower.แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ระบบการได้ยินของคุณสามารถที่จะ ใช้ข้อมูล มาผ่านหูและกระบวนการที่เร็วมาก Does Time Really Exist? (2011)
And the interesting thing is that the auditory connection remains intact, so that if they were to hear a loved one speak and not see them, they'd think that they were real.และส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนของการได้ยิน ยังไม่เสียหาย ดังนั้นถ้าพวกเขาได้ยินเสียง แต่ไม่ได้เห็นคนที่พวกเขารัก Dorado Falls (2011)
Dong Joo has severed both of the auditory nerves.ดงจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่เส้นประสาทหู Can You Hear My Heart? (2011)
Or are auditory challenges part of the pleasure that comes with wearing Janet's head?หรือว่าการได้ยินมันสู้อยู่กับความดีใจ ที่มาพร้อมกับการสวมหัวของเจเน็ตล่ะ Addicted to Love (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDITORY    AO1 D AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auditory    (j) (oo1 d i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehörgang {m} [anat.] | Gehörgänge {pl}auditory canal | auditory canals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditory \Au"di*to*ry\, a. [L. auditorius.]
   Of or pertaining to hearing, or to the sense or organs of
   hearing; as, the auditory nerve. See {Ear}.
   [1913 Webster]
 
   {Auditory canal} (Anat.), the tube from the auditory meatus
    or opening of the ear to the tympanic membrane.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditory \Au"di*to*ry\, n. [L. auditorium.]
   1. An assembly of hearers; an audience.
    [1913 Webster]
 
   2. An auditorium. --Udall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auditory
   adj 1: of or relating to the process of hearing; "auditory
       processing"; "an audile person" [syn: {auditory},
       {audile}, {auditive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top