ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-absolute zero-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: absolute zero, *absolute zero*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์, ศูนย์สัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์สัมบูรณ์ [n. exp.] (sūn sambūn) EN: absolute zero   FR: zéro absolu [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对零度[jué duì líng dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] absolute zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zero \Ze"ro\, n.; pl. {Zeros}or {Zeroes}. [F. z['e]ro, from Ar.
   [,c]afrun, [,c]ifrun, empty, a cipher. Cf. {Cipher}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arith.) A cipher; nothing; naught.
    [1913 Webster]
 
   2. The point from which the graduation of a scale, as of a
    thermometer, commences.
    [1913 Webster]
 
   Note: Zero in the Centigrade, or Celsius thermometer, and in
      the R['e]aumur thermometer, is at the point at which
      water congeals. The zero of the Fahrenheit thermometer
      is fixed at the point at which the mercury stands when
      immersed in a mixture of snow and common salt. In
      Wedgwood's pyrometer, the zero corresponds with
      1077[deg] on the Fahrenheit scale. See Illust. of
      {Thermometer}.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: The lowest point; the point of exhaustion; as, his
    patience had nearly reached zero.
    [1913 Webster]
 
   {Absolute zero}. See under {Absolute}.
 
   {Zero method} (Physics), a method of comparing, or measuring,
    forces, electric currents, etc., by so opposing them that
    the pointer of an indicating apparatus, or the needle of a
    galvanometer, remains at, or is brought to, zero, as
    contrasted with methods in which the deflection is
    observed directly; -- called also {null method}.
 
   {Zero point}, the point indicating zero, or the commencement
    of a scale or reckoning.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolute \Ab"so*lute\, a. [L. absolutus, p. p. of absolvere: cf.
   F. absolu. See {Absolve}.]
   1. Loosed from any limitation or condition; uncontrolled;
    unrestricted; unconditional; as, absolute authority,
    monarchy, sovereignty, an absolute promise or command;
    absolute power; an absolute monarch.
    [1913 Webster]
 
   2. Complete in itself; perfect; consummate; faultless; as,
    absolute perfection; absolute beauty.
    [1913 Webster]
 
       So absolute she seems,
       And in herself complete.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Viewed apart from modifying influences or without
    comparison with other objects; actual; real; -- opposed to
    {relative} and {comparative}; as, absolute motion;
    absolute time or space.
    [1913 Webster]
 
   Note: Absolute rights and duties are such as pertain to man
      in a state of nature as contradistinguished from
      relative rights and duties, or such as pertain to him
      in his social relations.
      [1913 Webster]
 
   4. Loosed from, or unconnected by, dependence on any other
    being; self-existent; self-sufficing.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense God is called the Absolute by the Theist.
      The term is also applied by the Pantheist to the
      universe, or the total of all existence, as only
      capable of relations in its parts to each other and to
      the whole, and as dependent for its existence and its
      phenomena on its mutually depending forces and their
      laws.
      [1913 Webster]
 
   5. Capable of being thought or conceived by itself alone;
    unconditioned; non-relative.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is in dispute among philosopher whether the term, in
      this sense, is not applied to a mere logical fiction or
      abstraction, or whether the absolute, as thus defined,
      can be known, as a reality, by the human intellect.
      [1913 Webster]
 
         To Cusa we can indeed articulately trace, word
         and thing, the recent philosophy of the absolute.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   6. Positive; clear; certain; not doubtful. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am absolute 't was very Cloten.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Authoritative; peremptory. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The peddler stopped, and tapped her on the head,
       With absolute forefinger, brown and ringed. --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   8. (Chem.) Pure; unmixed; as, absolute alcohol.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) Not immediately dependent on the other parts of
    the sentence in government; as, the case absolute. See
    {Ablative absolute}, under {Ablative}.
    [1913 Webster]
 
   {Absolute curvature} (Geom.), that curvature of a curve of
    double curvature, which is measured in the osculating
    plane of the curve.
 
   {Absolute equation} (Astron.), the sum of the optic and
    eccentric equations.
 
   {Absolute space} (Physics), space considered without relation
    to material limits or objects.
 
   {Absolute terms}. (Alg.), such as are known, or which do not
    contain the unknown quantity. --Davies & Peck.
 
   {Absolute temperature} (Physics), the temperature as measured
    on a scale determined by certain general thermo-dynamic
    principles, and reckoned from the absolute zero.
 
   {Absolute zero} (Physics), the be ginning, or zero point, in
    the scale of absolute temperature. It is equivalent to
    -273[deg] centigrade or -459.4[deg] Fahrenheit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Positive; peremptory; certain; unconditional; unlimited;
     unrestricted; unqualified; arbitrary; despotic;
     autocratic.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolute zero
   n 1: (cryogenics) the lowest temperature theoretically
      attainable (at which the kinetic energy of atoms and
      molecules is minimal); 0 Kelvin or -273.15 centigrade or
      -459.67 Fahrenheit

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top