ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sifting*

S IH1 F T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sifting, -sifting-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
siftings(n) สิ่งที่ได้จากการร่อนออกมา, See also: สิ่งที่กรองได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siftings(ซิฟ'ทิงซฺ) n.สิ่งที่ผ่านการร่อน,การร่อน,สิ่งที่ถูกแบ่งแยกออกโดยการร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sifting committeeคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee, siftingคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร่อน(n) panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai Definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว
การกลั่นกรอง(n) sifting, See also: selecting out, Example: เราต้องมีวุฒิสภาเพื่อช่วยในการกลั่นกรองกฎหมาย

CMU English Pronouncing Dictionary
SIFTING S IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sifting (v) sˈɪftɪŋ (s i1 f t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgesiebte {n}; Durchgesiebtes; Gesiebtes; Siebabfälle {pl}siftings [Add to Longdo]
Sieben {n}sifting [Add to Longdo]
sieben | siebendto sift | sifting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
淘汰作用[とうたさよう, toutasayou] (n) sifting out; weeding out; selection; sorting [Add to Longdo]
葉洩れ日;葉洩日(io)[はもれび, hamorebi] (n) (obsc) sunlight sifting through the tree leaves [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sift \Sift\, v. t. [imp. & p. p. {Sifted}; p. pr. & vb. n.
   {Sifting}.] [AS. siftan, from sife sieve. [root]151a. See
   {Sieve}.]
   1. To separate with a sieve, as the fine part of a substance
    from the coarse; as, to sift meal or flour; to sift
    powder; to sift sand or lime.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate or part as if with a sieve.
    [1913 Webster]
 
       When yellow sands are sifted from below,
       The glittering billows give a golden show. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine critically or minutely; to scrutinize.
    [1913 Webster]
 
       Sifting the very utmost sentence and syllable.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Opportunity I here have had
       To try thee, sift thee.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Let him but narrowly sift his ideas. --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To sift out}, to search out with care, as if by sifting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sifting
   n 1: the act of separating grain from chaff; "the winnowing was
      done by women" [syn: {winnow}, {winnowing}, {sifting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top