ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pursuance*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pursuance, -pursuance-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pursuance(n) การทำให้ลุล่วงตามที่ต้องการ, Syn. presecution, pursuit, perseverance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pursuance(เพอซู'เอินซฺ) n. การติดตาม, การไล่ตาม, การดำเนินการ, การเจริญรอย

English-Thai: Nontri Dictionary
pursuance(n) การเจริญรอยตาม, การติดตาม, การตามหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pursuanceการดำเนินตาม, การติดตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pursuance (n) pˈəsjˈuːəns (p @1 s y uu1 @ n s)
pursuances (n) pˈəsjˈuːənsɪz (p @1 s y uu1 @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfolgung { f } | Verfolgungen { pl }pursuance | pursuances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pursuance \Pur*su"ance\, n. [See {Pursuant}.]
   1. The act of pursuing or prosecuting; a following out or
    after.
    [1913 Webster]
 
       Sermons are not like curious inquiries after new
       nothings, but pursuances of old truths. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being pursuant; consequence.
    [1913 Webster]
 
   {In pursuance of}, in accordance with; in prosecution or
    fulfillment of.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pursuance
   n 1: a search for an alternative that meets cognitive criteria;
      "the pursuit of love"; "life is more than the pursuance of
      fame"; "a quest for wealth" [syn: {pursuit}, {pursuance},
      {quest}]
   2: the continuance of something begun with a view to its
     completion [syn: {pursuance}, {prosecution}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top