ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ministering*

M IH1 N IH0 S T R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ministering, -ministering-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ministering(n) การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only way you're getting that insulin is if I'm administering it.ทางเดียวที่เธอจะได้อินซูลิน คือฉันเป็นคนฉีดให้เอง Pilot (2005)
Last thing I want is to be administering insulin to a man who doesn't need it.สิ่งสุดท้ายทีี่ฉันต้องการคือการให้อินซูลินกับคนที่ไม่ได้ต้องการมัน ได้สิครับ เอาเลย Pilot (2005)
to the administering of the sacraments, and of course..พิธี รับศาสนิกชนและแน่นอน The Da Vinci Code (2006)
Perhaps administering them, การใช้ยา บางที เรื่องนั้น The Dreamscape (2008)
Perhaps so by administering electric shocks, distressing the cosmonaut.บางทีอาจมีการป้อน กระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อค ทำให้นักบินอวกาศ เจ็บปวด Earthling (2009)
No, I'm not administering a potentially harmful drug because a patient had a freaky dream.ไม่ ฉันไม่เอายา ที่อาจทำอันตรายได้มาใช้ เพราะว่าคนไข้มี ความฝันประหลาด Black Swan (2009)
I will be administering direct lethal injection, What's called "active euthanasia. "ฟังนะทอม หมอจะใช้การฉีดยาเข้าไปโดยตรงให้คุณเสียชีวิต You Don't Know Jack (2010)
They're used for administering medicineพวกเขาใช้บริหารยา Pilot (2010)
Uh, so, you'll be administering the evaluation?เอ่อ งั้นคุณก็จะเป็นคนจัดการ การประเมิณผมของผมใช่มั้ย? The Recruit (2010)
If the Teachers' Union found out that I was administering a drug test to a teacher with this little proof, they would make my life a living hell, Amy.ถ้าสหภาพครู รู้ว่าผมจะตรวจหาสารเสพติด... ...จากครูคนนึงด้วยหลักฐานแค่นี้ ผมโดนจวกยับแน่ Bad Teacher (2011)
I'm just administering the last shot now--เหลือแค่เข็มสุดท้ายแล้ว Flesh and Blood (2012)
while also administering reassuring pats on their hindquarters.ขณะที่จัดการให้แน่ใจว่าเรื่องเรียบร้อยดี คอยหนุนหลังพวกเขา The Patriot in Purgatory (2012)
I was administering his meds. He was babbling.ผมจัดยาไปให้เขา ตอนนั้น เขาพูดจาไร้สาระจับความไม่ได้ Unfinished Business (2013)
Especially since she was the nurse administering the medication.โดยเฉพาะตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นพยาบาล จัดการด้านยา Power of Persuasion (2013)
Administering brutal justice. Aah! Aah!ด้วยความยุติธรรมที่รุนแรง แกต้องโดนสอบสวน Arrow: Year One (2013)
So, preceding the interview, you are going to shake Kim's hand, administering a fatal dose of poison with this, a transdermal time-delayed ricin strip.ทำการฉีดยา ด้วยยาพิษร้ายแรงในปริมาณพอเหมาะ ด้วยยานี้ การแทรกซึมผ่านผิวหนังนั้น จะหน่วงเวลา แถบพิษละหุ่ง The Interview (2014)
So you were administering to the needs of these devout prostitutes?งั้นแสดงว่าท่านไปตามความต้องการ ทางศาสนาของพวกโสเภณีงั้นสิ High Sparrow (2015)
There are things you need to know when administering testosterone... a couple of dos and don'ts.หมอจะบอกข้อควรจำเมื่อรับเทสโทสเตอโรน สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เข้าใจนะ เรย์ 3 Generations (2015)
They're administering them, giving mandatory supplements to all their employees.พวกเขาจ่ายยาต่างหาก บังคับให้อาหารเสริมกับพนักงานทุกคน Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ministeringA new principal is administering the school.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MINISTERING M IH1 N IH0 S T R IH0 NG
ADMINISTERING AE0 D M IH1 N IH0 S T ER2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ministering (v) mˈɪnɪstərɪŋ (m i1 n i s t @ r i ng)
administering (v) ˈədmˈɪnɪstərɪŋ (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engel { m } | Engel { pl } | ein barmherziger Engelangel | angels | a ministering angel [Add to Longdo]
Gottesdienst halten | Gottesdienst haltend | hielt Gottesdienstto minister | ministering | ministered [Add to Longdo]
Sendungsbewusstsein { n }ministering; ministry [Add to Longdo]
darreichen; verabreichen; verabfolgen | darreichend; verabreichend; verabfolgend | dargereicht; verabreicht; verabfolgtto administer; to give | administering; giving | administered; given [Add to Longdo]
verwalten; administrieren; führen | verwaltend | verwaltet | er/sie verwaltet | ich/er/sie verwaltete | er/sie hat/hatte verwaltetto administer; to administrate | administering; administrating | administered; administrated | he/she administers; he/she administrates | I/he/she administered; I/he/she administrated | he/she has/had administered; he/she has/had administrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為政[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
投与[とうよ, touyo] (n, vs) prescribing medicine; administering (medicine); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minister \Min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Ministered}; p. pr.
   & vb. n. {Ministering}.] [OE. ministren, OF. ministrer, fr.
   L. ministrare. See {Minister}, n.]
   To furnish or apply; to afford; to supply; to administer.
   [1913 Webster]
 
      He that ministereth seed to the sower.  --2 Cor. ix.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      We minister to God reason to suspect us. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top