ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*korruption*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: korruption, -korruption-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Corruption.Korruption... Ruslan Denisov (No. 67) (2015)
Crassus is the only man in Rome... who hasn't yielded to republican corruption, and never will!Crassus ist der einzige Mann in Rom... der nicht der republikanischen Korruption verfallen ist! Spartacus (1960)
I'll take some republican corruption along with some republican freedom... but I won't take... the dictatorship of Crassus and no freedom at all!Lieber etwas republikanische Korruption... und republikanische Freiheit... als die Diktatur des Crassus und gar keine Freiheit! Spartacus (1960)
Doesn't this corruption disgust you?Findet ihr die Korruption nicht abscheulich? Paris Belongs to Us (1961)
Graft, corruption, stupidity, sadism.Gaunerei, Korruption, Dummheit, Sadismus. Birdman of Alcatraz (1962)
Who controls this corruption?Wer lenkt diese KorruptionPontius Pilate (1962)
Are you attempting to bribe me, a judge, a dedicated defender of law and order a sworn enemy of crime and corruption?Versuchen Sie, mich zu bestechen, einen Richter, einen Verteidiger von Recht und Ordnung, einen Feind von Verbrechen und KorruptionCarry On Cowboy (1965)
People of Algeria, the Colonial Administration is responsible not only for improverishing our people but also for corrupting and degrading our brothers and sisters, who have lost their sense of dignity.Die Kolonialververwaltung ist nicht nur verantwortlich für das Elend unseres Volkes und seine Versklavung, sondern auch für die sittliche Verwahrlosung, die Korruption und die entwürdigenden Laster unserer Brüder und Schwestern die ihre Würde vergessen haben. The Battle of Algiers (1966)
Greed, ambition, corruption...Ehrgeiz, Begehrlichkeit und KorruptionRasputin: The Mad Monk (1966)
In this part of Mexico, there's no law, there's no order only anarchy and the total oppression of mercenary interests of merciless tyranny and uncontrolled power.Was eben passiert ist, war ungesetzlich, aber hier herrscht kein Recht oder Gesetz. Hier gibt es nur Korruption, Gewalt und Intrigen. Hier lebt jeder in Angst. Texas, Adios (1966)
Mind you, I modify nothing concerning the various corruptions in the Church.Ich bleibe bei meiner Meinung über die Korruption in der Kirche. A Man for All Seasons (1966)
She's using bribery, deceit, corruption.Das nenne ich Bestechung, Betrug, KorruptionMiracle in the Jungle (1967)
In short, the usual petty bourgois custom we well know.Die gewöhnliche kleinbürgerliche Sitte eben, die wir bestens kennen. KorruptionWe Still Kill the Old Way (1967)
...this town of lust and corruption!...dieser Stadt der Wollust und Korruption... Paint Your Wagon (1969)
"on corruption and on liberalismKrieg der KorruptionZ (1969)
Your corruption has reached even my own men, Masaki-san.Ihre Korruption verschonte nicht mal meine Leute. Butterfly (1970)
He's been accused of being on the take.Man warf ihm schon mal Korruption vor. Death Squad (1970)
Anarchy, corruption division and dissatisfaction.Anarchie, Korruption... Streit und Unzufriedenheit. Cromwell (1970)
What about corruption, police brutality?- Und Korruption? Polizeiwillkür? Punishment Park (1971)
Corruption no longer exists.Korruption gibt es nicht mehr. The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
He is an antidote to the evil and corruption of our society!Sie ist das Gegengift für die Korruption unserer Gesellschaft. Ludwig (1973)
Incompetence is the worst form of corruption.Inkompetenz ist die schlimmste Form der KorruptionElectra Glide in Blue (1973)
We are investing in corruption, Mr. Roper.Wir investieren in KorruptionEnter the Dragon (1973)
It was the rankest sort of corruption.Durch eine ziemlich krasse Art von KorruptionPapillon (1973)
"Mayor Lindsay announced the formation of a five-man committee to review the city procedures for investigating police corruption.""...ordnete Bürgermeister Lindsay ein Sonderkomitee an... das die Polizeikorruption untersuchen soll." Serpico (1973)
Through my appearance here today, I hope that police officers in the future will not experience the same frustration and anxiety that I was subjected to for the past five years at the hands of my superiors, because of my attempt to report corruption.Ich hoffe, mein heutiges Erscheinen hier erspart zukünftigen Polizisten... die Frustrationen und Sorgen, die meine Vorgesetzten mir fünf Jahre... bescherten, weil ich versuchte, Polizeikorruption aufzudecken. Serpico (1973)
Police corruption cannot exist unless it is at least tolerated at higher levels in the department.Polizeikorruption kann nur bestehen... wenn sie auf höheren Ebenen toleriert wird. Serpico (1973)
In order to ensure this an independent, permanent investigative body dealing with police corruption, like this commission, is essential.Und eine unabhängige, permanente Untersuchungseinheit... die Polizeikorruption kontrolliert, ist wesentlich, um das zu ermöglichen. Serpico (1973)
You close your eyes to all that corruption going on over your head and you sell your conscience for nothing.Sie verschließen Ihre Augen vor der Korruption, die sich hier abspielt und verkaufen Ihr Gewissen für einen Hungerlohn. Season for Assassins (1975)
- "...of corruption and infamy."- "...von Korruption und Infamie." The Sermon (1975)
THREE BIG SHOTS OF EUROPEAN PROSTITUTION ARRESTED.Drei europäische Zuhälterbosse verhaftet. Polizist unter Korruptionsverdacht. Hunter Will Get You (1976)
We still suffer from unemployment, inflation crime and corruption.Wir leiden noch immer unter Arbeitslosigkeit, Inflation Kriminalität und KorruptionTaxi Driver (1976)
Bribes, like a swamp.Die Korruption lässt einen nie los. Death of a Corrupt Man (1977)
Anthology of bribery, directory of corruption.Ein "who is who" der Korruption. Eine Anthologie der Verfilzung. Death of a Corrupt Man (1977)
I hate corruption as much as your morals.Die Korruption widert mich an. Aber die Tugend lässt mich schaudern. Death of a Corrupt Man (1977)
Decay and corruption go hand in hand with defeatism and lack of action.Verfall und Korruption gehen Hand in Hand mit Schwarzmalerei und dem Mangel an Handlungsbereitschaft. Saga of a Star World (1978)
He's the chairman of the Senate Rackets Committee.Vom Korruptions- Untersuchungsausschuss. F.I.S.T. (1978)
I believe that the Rackets Committee should expand its investigations.Ich denke, der Korruptions-Ausschuss sollte seine Ermittlungen ausdehnen. F.I.S.T. (1978)
- They're gonna pin a bribe on ya!- Sie hängen dir Korruption an! F.I.S.T. (1978)
They have special classes in corruption at night school.Die Abendschule hat spezielle Klassen für KorruptionMidnight Express (1978)
Corruption is eating up everything we have.Die Korruption hat alles aufgefressen. The Kingdom of Naples (1978)
I want the name of this flying whatchamacallit to go with the Daily Planet like bacon and eggs franks and beans, death and taxes, politics and corruption.Ich will, dass der Name des fliegenden Etwas zum Daily Planet passt wie Schinken und Eier, Würstchen und Senf, Tod und Steuern, Politik und KorruptionSuperman (1978)
You might not be aware ofthis, but there's a lot of corruption that nobody's doing anything about.Sie sind sich vielleicht nicht im Klaren aber hier herrscht Korruption, gegen die niemand etwas unternimmt. ...and justice for all. (1979)
Take coups d'etat by the military, or the mafia penetrating governments, aren't they all your clients?Staatsstreiche, Mafia, Korruption - sind das nicht lhre Kunden? Stalker (1979)
It's jobs forthe boys,quid pro quo corruption.Das ist Vetternwirtschaft. Quid proquo KorruptionJobs for the Boys (1980)
- It's corruption, Minister.- Das ist Korruption, Minister. The Official Visit (1980)
Each one totally dedicated to corruption, violence, and evil.Jeder voller Korruption, Gewalt, Schlechtigkeit. Superman II (1980)
Speculation, corruption, wasting of public funds were rampant.Es gediehen Spekulation, Korruption, Unterschlagung. Rasputin (1981)
A group of politicians that got together to try to stop police corruption.Eine Gruppe Politiker, die Korruption von Polizisten bekämpft. Blow Out (1981)
Here he is in the state where there's top-notch corruption and he's stuck with the county toilets.In diesem Staat der Korruption, muss er sich um öffentliche Klos kümmern. Body Heat (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestechung {f}; Korruption {f} | Bestechungen {pl}corruption | corruptions [Add to Longdo]
Korruption {f}corruption [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
汚職[おしょく, oshoku] Korruption, Bestechung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Korruption /kɔruptsiːoːn/ 
   corruption

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top