ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kinsman*

K IH1 N Z M AE2 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kinsman, -kinsman-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinsman[N] ญาติพี่น้อง (คำเก่า), Syn. male relative, Ant. kinswoman, female relative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinsman(คินซ'เมิน) n. ญาติผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
kinsman(n) ญาติผู้ชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For these six years past, you have seen neither kinsman nor any friend, but blade, shield and shaft.6 ปีที่ผ่านมา เจ้าไม่ได้พบญาติ และ เพื่อน นอกจาก ดาบ โล่ห์ และ หอก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์[N] relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
วงศาคณาญาติ[N] relations, See also: kin, kinsman, relatives, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศ์วาน, วงศ์ญาติ, Example: เขาถูกวงศาคณาญาติทางพ่อรุมเล่นงานเสียจนเข็ด
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติพี่น้อง[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงศาคณาญาติ[n.] (wongsākhanāyāt) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives   
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old)   FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINSMAN    K IH1 N Z M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinsman    (n) kˈɪnzmən (k i1 n z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男性亲属[nán xìng qīn shǔ, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kinsman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angehörige {m}kinsman [Add to Longdo]
Verwandte {m}kinsman [Add to Longdo]
verwandtschaftlichkinsmanlike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三親等[さんしんとう, sanshintou] (n) kinsman of the third degree (of consanguinity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kinsman \Kins"man\ (k[i^]nz"man), n.; pl. {Kinsmen}
     (k[i^]nz"men).
     A man of the same race or family; one related by blood.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top