Search result for

*hummer*

(56 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hummer, -hummer-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Floaty.Schummerig. Two-Faced Jack (2016)
-It's in his Hummer.You're on. Deja Vu (2006)
GUNNARS: Doug, if you're gonna leave the Hummer, take the backpack.Doug, he's puIIing Minuti out of the car. Deja Vu (2006)
Hey. Is that the A.V. Hummer?เฮ้ นั่นเอ.วี. ฮัมเมอร์เหรอ? Wrecking Crew (2008)
The new software allows us to photograph the treads, and then send the 3-D image back to the lab, or in this case, the A.V. Hummer, wirelessly.ซอฟท์แวร์ใหม่ช่วยให้เราถ่ายภาพรอยพวกนี้ และส่งภาพสามมิติกลับไปที่แลปได้ หรือในกรณีนี้ Wrecking Crew (2008)
She can probably teach you how to give a great hummer, but I'm guessing you've got that covered.บางทีเธออาจจะสามารถสอนเธอ การหากระเจี๊ยวใหญ่ๆได้ดี ฉันคิดว่า เธอคงจะมีไข่ไว้นอนกกแล้ว Better Half (2008)
Take that Hummer, Snake!ตามไปทุบเลย สเนก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
"Oh, they stole my Hummer", "We have trust issues"."นี่มันไม่ใช่ปัญหา"ใครขโมยรถฉัน" "หรือฉันไม่ไว้ใจใครหรอกน่ะ"" Zombieland (2009)
Last week, apparently they torched a Hummer.อาทิตย์ก่อนเห็นได้ชัด เขาเปิดสวิทซ์ไฟจากฆ้อนได้ A Night at the Bones Museum (2009)
I straightened up, put down the pipe... met the love of my life-Wilma... and now I run a successful used-Hummer dealership.ผมปรับปรุงตัว เลิกเหลวไหล และพบคนรัก วิลม่า ตอนนี้ ผมขายรถฮัมเมอร์มือสอง Dream On (2010)
Love the Hummer, Rush.ผมชอบรถฮัมเมอร์มากเลย รัช Excellence in Broadcasting (2010)
A stretch hummer with a hot tubรถฮัมเมอร์ติดหม้อน้ำ The Townie (2010)
When their kids are trapped under a tree or, uh, a hummer?ตอนที่ลูกๆติดอยู่บนต้นไม้ หรือใต้ท้องรถ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
lieutenant Dan Doviak's Hummer pulled over to the side of the roadของร้อยโทแดน โดวิค เขาได้จอดรถข้างทาง Demolition (2015)
The Hummer was engulfed in flames.เปลวไฟได้ปกคลุมไปทั่ว Demolition (2015)
Hey, you want a hummer?เฮ้ นายอยากให้อมไหม Ordinary World (2016)
Dude, if you don't want the hummer, I'll take it.เพื่อน ถ้านายไม่อยากโดนอม ฉันขอนะ Ordinary World (2016)
And I can get a lobster.Und ich kann Hummer besorgen. Another Time, Another Place (1958)
Do you like lobster?Mögen Sie HummerAnother Time, Another Place (1958)
You do look like a lobster.Du siehst auch aus wie ein HummerBonjour Tristesse (1958)
Look. The lobster lady approaches.Schau, die Hummer-Dame kommt. Bonjour Tristesse (1958)
He had brought a girl to the seashore, made her go out in the sun then when she was a mess of peeling, dropped her ilk e a hot lobster.Er brachte ein Mädchen an die Küste, schickte sie in die Sonne... und als sie sich schälte, ließ er sie fallen wie einen heißen HummerBonjour Tristesse (1958)
Last week, she taught her to eat cold lobster...Letzte Woche hat Gigi gelernt, wie man kalten Hummer isst. Gigi (1958)
Grilled lobster, and I've taken the champagne out of the icebox so it's cold.Da ist der kalte Hummer, und der Sekt liegt frisch auf Eis Indiscreet (1958)
Would you like some lobster?Möchten Sie nicht etwas Hummer? - Nein. Indiscreet (1958)
I'll give you a little. I don't want a lobster.Ich will keinen Hummer, ich will einen Mann! Indiscreet (1958)
- The lobsters just came back. - What?- Die Hummer wurden zurückgeschickt. It Happened to Jane (1959)
I've kept lobsters in seaweed... for as long as it would take your slowest freight to go 2,000 miles.Ich habe die Hummer in Seegras eingepackt... damit sie selbst nach einer langen Fahrt von 2000 Meilen noch frisch sind. It Happened to Jane (1959)
- The EP murdered my lobsters.- EP haben meine Hummer ermordet. It Happened to Jane (1959)
Those lobsters arrived in Marshalltown Friday afternoon... and the EP just let them sit there till Monday.Die Hummer sind am Freitag Nachmittag in Marshalltown angekommen... EP hat sie aber bis Montag einfach dort liegen gelassen. It Happened to Jane (1959)
Mrs. Jane Osgood of Cape Anne, Maine... owner of Mail Order Lobsters in Months with no R, Inc.Mrs. Jane Osgood aus Cape Anne in Maine... hat die Firma Hummerversand in den Monaten ohne R, GmbH. It Happened to Jane (1959)
She shipped 300 live lobsters to Marshalltown.Sie schickte per Fracht 300 Hummer nach Marshalltown. It Happened to Jane (1959)
- The lobsters died on our siding.Die Hummer sind dann in unserem Waggon krepiert. It Happened to Jane (1959)
- I don't really board lobsters.- Hummer hausen hier normalerweise nicht. It Happened to Jane (1959)
The retail price of the lobsters.Der Verkaufswert der HummerIt Happened to Jane (1959)
Why, your railroad killed more than my lobsters.Ihre Bahngesellschaft hat mich mehr als nur die Hummer gekostet. It Happened to Jane (1959)
Marshalltown Country Club wrote and said they would never order my lobsters again.Der Marshalltown Club will nie wieder Hummer von mir bestellen. It Happened to Jane (1959)
Lobsters!HummerIt Happened to Jane (1959)
Those lobsters represented months of hard work to me.Diese Hummer stehen für Monate schwere Arbeit. It Happened to Jane (1959)
How about some lobster shots?Wie wär's mit ein paar Aufnahmen von Hummern? It Happened to Jane (1959)
Remove that lobster.Der Hummer muss raus. It Happened to Jane (1959)
These are all orders for lobsters.Das sind alles Bestellungen für HummerIt Happened to Jane (1959)
"Send 250 lobsters immediately." Marshalltown Country Club.Schicken Sie sofort 250 Hummer. Marshalltown Country Club. It Happened to Jane (1959)
"Can you furnish 100 lobsters for County Cork Night?Können Sie 100 Stück Hummer für die Country Cork Night vorbereiten? It Happened to Jane (1959)
- I love lobster.- Ich liebe HummerIt Happened to Jane (1959)
- How about some lobster?- Wie wär's mit etwas HummerIt Happened to Jane (1959)
I'll deliver the lobsters in your station wagon.Ich werde die Hummer in deinem Kombi ausliefern. It Happened to Jane (1959)
Harry Foster Malone transgressed when he murdered my lobsters.Harry Foster Malone hat das Recht übertreten, als er meine Hummer ermordet hat. It Happened to Jane (1959)
Murdered her lobsters.Ihre Hummer ermordet. It Happened to Jane (1959)
Are you telling me there are southpaw lobsters?Wollen Sie etwa behaupten, es gäbe rechtsauslegende HummerIt Happened to Jane (1959)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMMER    HH AH1 M ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hummer {m} | Hummer {pl}lobster | lobsters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hummer \Hum"mer\, n.
   1. One who, or that which, hums; one who applauds by humming.
    --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A humming bird.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hummer [humr] (n) , pl.
   lobster; lobsters
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hummer
   lobster
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 hummer
   lobster
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top