ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*half brother*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: half brother, -half brother-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
half sister; half brotherพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Half brother.- น้องต่างพ่อน่ะค่ะ The Key and the Clock (2006)
WE'RE ONLY HALF BROTHER AND SISTER,เราก็จะเป็นพี่น้องกันครึ่งหนึ่ง Betty's Wait Problem (2007)
okay,first of all,he'd be your half brother.และนั่นเป็นตราบาปที่ไม่สามารถล้างได้ โอเค อันดับแรก เขาจะเป็นแค่พี่ชายครึ่งเดียว How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You happen to be the illegitimate half brotherYou happen to be the illegitimate half brother Point of No Return (2010)
A half brother. He's very sick.พี่ชายต่างแม่ เขากำลังป่วย Queen Sacrifice (2010)
So could this kid Jake, and it turns out he's Puck's half brother and Puck totally doesn't know about him.เจคเองก็เช่นกัน แต่กลายเป็นว่าเขาเป็น น้อยชายต่างเเม่ของพัค และพัคไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเลย Britney 2.0 (2012)
The Crown Prince has a half brother?องค์รัชทายาทมีลูกพี่ลูกน้องด้วยหรือเจ้าคะ? Episode #1.20 (2012)
Half brother.กึ่งน้องชาย August: Osage County (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างมารดา[ADJ] half brother (sister), See also: of different mother, Example: ถึงแม้เด็กทั้งสองจะเป็นพี่น้องต่างมารดา แต่ทั้งสองก็รักและผูกพันกันมาก, Thai definition: ที่ไม่ใช่มารดาคนเดียวกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbbruder {m}half brother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brother \Broth"er\ (br[u^][th]"[~e]r), n.; pl. {Brothers}
   (br[u^][th]"[~e]rz) or {Brethren} (br[e^][th]"r[e^]n). See
   {Brethren}. [OE. brother, AS. br[=o][eth]or; akin to OS.
   brothar, D. broeder, OHG. pruodar, G. bruder, Icel.
   br[=o][eth]ir, Sw. & Dan. broder, Goth. br[=o][thorn]ar, Ir.
   brathair, W. brawd, pl. brodyr, Lith. brolis, Lett. brahlis,
   Russ. brat', Pol. & Serv. brat, OSlav. bratr[u^], L. frater,
   Skr. bhr[=a]t[.r], Zend bratar brother, Gr. fra`thr, fra`twr,
   a clansman. The common plural is {Brothers}; in the solemn
   style, {Brethren}, OE. pl. brether, bretheren, AS. dative
   sing. br[=e][eth]er, nom. pl. br[=o][eth]or, br[=o][eth]ru.
   [root]258. Cf. {Friar}, {Fraternal}.]
   1. A male person who has the same father and mother with
    another person, or who has one of them only. In the latter
    case he is more definitely called a {half brother}, or
    {brother of the half blood}.
 
   Note: A brother having the same mother but different fathers
      is called a {uterine brother}, and one having the same
      father but a different mother is called an {agnate
      brother}, or in (Law) a {consanguine brother}. A
      brother having the same father and mother is called a
      {brother-german} or {full brother}. The same modifying
      terms are applied to {sister} or {sibling}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Two of us in the churchyard lie,
         My sister and my brother.     --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
   2. One related or closely united to another by some common
    tie or interest, as of rank, profession, membership in a
    society, toil, suffering, etc.; -- used among judges,
    clergymen, monks, physicians, lawyers, professors of
    religion, etc. "A brother of your order." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We few, we happy few, we band of brothers,
       For he to-day that sheds his blood with me
       Shall be my brother.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, resembles another in distinctive
    qualities or traits of character.
    [1913 Webster]
 
       He also that is slothful in his work is brother to
       him that is a great waster.      --Prov. xviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       That April morn
       Of this the very brother.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Scripture, the term brother is applied to a kinsman
      by blood more remote than a son of the same parents, as
      in the case of Abraham and Lot, Jacob and Laban. In a
      more general sense, brother or brethren is used for
      fellow-man or fellow-men.
      [1913 Webster]
 
         For of whom such massacre
         Make they but of their brethren, men of men?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Brother Jonathan}, a humorous designation for the people of
    the United States collectively. The phrase is said to have
    originated from Washington's referring to the patriotic
    Jonathan Trumbull, governor of Connecticut, as "Brother
    Jonathan."
 
   {Blood brother}. See under {Blood}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top