Search result for

*grimes*

(56 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grimes, -grimes-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grimes.แกร์ม Chuck Versus the Break-Up (2008)
Lori Grimes?Lori GrimesBloodletting (2011)
Grow up, Morgan Grimes!โตๆได้แล้ว มอร์แกน ไกรมส์! Chuck Versus the Best Friend (2009)
Grow up, Morgan Grimes.โตได้แล้ว, มอร์แกน ไกรมส์ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Grimes!แกรมส์! Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Grimes, got a job for you.แกรมส์ ฉันมีงานให้นายทำ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
He's a teammate, Grimes.เขาเป็นทีมเดียวกับเราแล้ว, แกรมส์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Oh, Grimes.โอ้ แกรมส์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Grimes?ไกรมส์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Grimes.ไกร์ม Chuck Versus the Beefcake (2009)
Morgan Grimes is so tired of listening to Big Mike punch his mama's time clock that he actually showed up for work on time today.มอร์แกน ไกร์มเบื่อมากๆ ที่จะฟังบิ๊ก ไมค์ ทุบหม้อแม่ของเขา ดังนั้น วันนี้ เขาจึงมาทำงานตรงเวลา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Okay, okay, well, Morgan Grimes is so disturbed by what Big Mike is doing to his mama that the thought of Jeff doing the same thing to Anna is actually sweet, sweet relief.! โอเค โอเค, มอร์แกน ไกร์ม กระวนกระวายใจมาก ที่บิ๊ก ไมค์ ทำแบบนั้นกับแม่ของเขา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Listen, Grimes.ฟังนะ, แกรมส์ Chuck Versus the Colonel (2009)
You know what, Grimes, I'm gonna ask you a very important question.นายรู้อะไรมั้ย กริมส์ ฉันไม่ได้ถาม คำถามที่สำคัญมากๆ Chuck Versus the Colonel (2009)
Grimes.Grimes Chuck Versus the First Kill (2009)
Uh, I-I'm Morgan Grimes, unofficial member of the wedding party.อ่า ผม-ผม มอร์แกน กรามส์ แขกไม่ได้รับเชิญของงานแต่งงานนี้ Chuck Versus the Ring (2009)
Grimes.ไกร์ม Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Morgan grimes is the kindest, warmest, most understanding human being I've ever known in my life.มอร์แกน ไกร์มเป็นคนใจดีที่สุด อบอุ่นที่สุด มีความเห็นอกเห็นใจที่สุด มีมนุษยธรรมที่สุด ที่ฉันเคยรู้จักมาในชีวิต Chuck Versus First Class (2010)
Stop it, Grimes, this is pathetic.หยุดเลย กรามส์ มันน่าสมเพช Chuck Versus the Three Words (2010)
Morgan Guillermo Grimes. Memorize it.มอร์แกน กิลเลอร์โม กรามส์ จำเอาไว้ Chuck Versus the Three Words (2010)
Morgan Grimes, assistant manager, how are you, sir?มอร์แกน ไกร์มส ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นไงบ้างครับท่าน Chuck Versus the Beard (2010)
Yeah, Morgan Grimes.ใช่ มอร์แกน ไกร์มส Chuck Versus the Beard (2010)
Morgan Grimes is.มอร์แกนไกร์มสต่างหาก Chuck Versus the Beard (2010)
Chuck said Grimes is his best friend.ชัคบอกว่าไกรม์เป็นเพื่อนสนิทเขา Chuck Versus the Beard (2010)
Chuck said Grimes is his best friend.ชัคกับไกร์มสเป็นเพื่อนสนิทของเค้า Chuck Versus the Beard (2010)
They're canning everybody except Bartowski and Grimes.พวกเค้าจะไล่ทุกคนออกยกเว้นบาร์ทาวสกี้กับไกร์มส Chuck Versus the Beard (2010)
We'll just have to put Grimes in witness protection.เราต้องให้ไกรม์เข้า โครงการพิทักษ์พยาน Chuck Versus the Beard (2010)
Grimes is a moron.ไอ้ไกรม์นี่มันปัญญาอ่อน Chuck Versus the Beard (2010)
You need the Intersect, and I need him, so Morgan Grimes is staying exactly where he belongs, which is the Burbank Buy More.นายต้องการดิอินเตอร์เซคท์ ฉันต้องการเขา เพราะงั้นมอร์แกน ไกรม์จะไม่ไปไหน นอกจากที่ที่เขาควรอยู่ ซึ่งก็คือในเบอร์แบงค์ ในบายมอร์ Chuck Versus the Beard (2010)
Where's Grimes?ไกร์มสอยู่ไหน? Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Morgan's leaving. Grimes.มอร์แกนกำลังจะไป Chuck Versus the Other Guy (2010)
Morgan Grimes.มอร์แกน ไกรม์ Chuck Versus the Other Guy (2010)
BECKMAN: Is this Morgan Grimes?แบคแมน นี่คือ มอแกน กริม Chuck Versus the Other Guy (2010)
The Intersect and Mr. Grimes have an oddly codependent relationship.อินเตอร์เซคกับคุณกริม มีสัมพันธ์แบบแปลก ๆ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Chuck's off-grid with Walker. Do the math, Grimes.ชัคกับซาร่าห์ออกนอกเขตไงล่ะ ไกร์มส์ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
So impolite. M. Grimes.หยาบคาย ไกร์ม Chuck Versus the Honeymooners (2010)
This time of year, I would... Grimes!ในปีนี้ ฉันจะ ไกร์ม Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Grimes here was resourceful and quick to action when necessary.ไกร์มส์ก็ด้วย หัวดี คล่องแคล่ว ที่จะตอบสนอง ในเวลาที่จำเป็น Chuck Versus the Honeymooners (2010)
I'm talking about Morgan Grimes.ฉันกำลังพูดถึง มอร์แกน ไกรส์ม Chuck Versus the Role Models (2010)
Grimes?ไกส์ม Chuck Versus the Role Models (2010)
If you can't make Morgan Grimes field-ready,ถ้าคุณไม่สามารถทำให้ มอร์แกน ไกรมส์ พร้อมปฏิบัติงานได้ Chuck Versus the Role Models (2010)
Morgan... Grimes.มอร์แกน ไกรมส์ Chuck Versus the Tooth (2010)
Explain how it's possible that last night Chuck, aided by the world class spy that is Morgan Grimes, managed to elude you and cause an international incident that the president of the United States himself had to apologize for.อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ชัค ที่ถูกช่วยเหลือด้วยสายลับระดับโลกน่ะ นั่น มอร์แกน ไกรมส์ Chuck Versus the Tooth (2010)
Dissed twice by Morgan Grimes?โดนอีตาบ้ามอร์แกนปฏิเสธ 2 ทีซ้อน Chuck Versus the Tooth (2010)
Morgan Guillermo Grimes,มอร์แกน กิลเลอร์โม ไกรมส์ Chuck Versus the Tooth (2010)
Hey, have you seen Grimes?เฮ ! คุณเห็น กรามส์ ไหม Chuck Versus the Living Dead (2010)
- Who are you? - Rick grimes.แกเป็นใคร ริค กริม Tell It to the Frogs (2010)
Rick grimes, you got something you want to tell me?ริค มีอะไรจะบอกก็ว่ามา Tell It to the Frogs (2010)
Rick grimes.ริค กริม TS-19 (2010)
Man, when you're hot, you're hot. Careful with that, Grimes.เพื่อน เมื่อไหร่ที่คุณร้อน คุณจะร้อน ระวังไว้ด้วย ไกรม์ Chuck Versus the Ring: Part II (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIMES    G R AY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grimes    (v) (g r ai1 m z)
Grimesby    (n) (g r i1 m s b ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmutz {m}grime; grimes [Add to Longdo]
beschmutzen | beschmutzend | beschmutzt | beschmutzt | beschmutzteto begrime; to grime | begriming; griming | begrimed; grimed | begrimes; grimes | begrimed; grimed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top