ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gefälscht*

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gefälscht, -gefälscht-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dipped.GefälschtGigi (1958)
Dipped.GefälschtGigi (1958)
Dipped.GefälschtGigi (1958)
Dipped.GefälschtGigi (1958)
All these years, you've been playing me for a sucker. Faking evidence.All die Jahre haben Sie mich zum Narren gehalten und Beweise gefälschtTouch of Evil (1958)
All these years, you've been playing me for a sucker. Faking evidence.All die Jahre haben Sie mich zum Narren gehalten und Beweise gefälschtTouch of Evil (1958)
When, Haman?Sprichst du von den gefälschten Dokumenten? Esther and the King (1960)
Brings you this false evidence the very night Before you're leaving.Warum bringt er dir ausgerechnet jetzt, vor deiner Abreise, die gefälschten Beweise? Esther and the King (1960)
He forged the false evidence against MordecaiDie Beweisstücke, die Mordechai belasten, hat er auch gefälschtEsther and the King (1960)
Well, those signatures must've been forged?Dann waren die Unterschriften wohl... gefälschtExodus (1960)
A fake, obviously.Gefälscht - das sieht man auf den ersten Blick. Zazie dans le Métro (1960)
aphony louis xiv candelabra, a set of u.s. Navy surplus tableware, a chest worth maybe $3.50 tops.- "...eine Queen Anne Truhe..." - Ein gefälschter Kronleuchter. Eine überschüssige Garnitur Tischbesteck der US Marine. A Most Unusual Camera (1960)
(Harper) IT'S INGENIOUS, I'LL GIVE YOU THAT MUCH.Das ist sicherlich gefälschtThe Last Flight (1960)
We've had trouble with gatecrashers.Wir haben Ärger mit ungebetenen Gästen. Rowdys. Gefälschte Mitgliedsausweise. Carry on Regardless (1961)
You're beaten Wells... even cigarettes that Peter doesn't use, and false notebooks by the forger, wont be enough for youGeben Sie's auf, Wells. Mit Zigaretten, die Peter gar nicht raucht... und mit gefälschten Tagebüchern, die der Gerissene schrieb, erreichen Sie nichts. The Forger of London (1961)
I faked the books, I mislead the accountants.Ich hab die Bücher gefälscht, die Buchhalter irregeführt. The Devil's Daffodil (1961)
Mr. Jamie tennyson who almost won a bet but who discovered somewhat belatedly that gambling can be a most unproductive pursuit even with loaded dice, marked cards or, as in his case, some severed vocal chords.Mr. Jamie Tennyson hatte fast eine Wette gewonnen, doch er erkannte etwas zu spät, dass Glücksspiel eine ertraglose Beschäftigung ist, sogar mit gefälschten Würfeln und gezinkten Karten, oder wie in seinem Fall, mit durchtrennten Stimmbändern. The Silence (1961)
It's a fake!Gefälscht... Amphibian Man (1962)
And if it's fake...Und wenn es gefälscht ist... Experiment in Terror (1962)
Actually, it was false But he passed the test laterEr war mit 'm gefälschten gefahren. Knife in the Water (1962)
They'll make him write a false confession then...Sie zwingen ihn, ein gefälschtes Geständnis zu unterschreiben. Sanjuro (1962)
I forged signatures on bills of exchange and tomorrow... it'll be made public.Ich hab Wechselunterschriften gefälscht, und morgen... morgen, da kommt es raus. Die endlose Nacht (1963)
What signatures did you forge?Welche Unterschriften hast du gefälschtDie endlose Nacht (1963)
- The signatures are forged!- Die Unterschriften sind gefälschtDie endlose Nacht (1963)
I forged the signature of Dr Achtel, the lawyer.Ich hab die Unterschrift von Rechtsanwalt Dr. Achtel gefälschtDie endlose Nacht (1963)
They both are.Sie sind beide gefälschtThe Great Escape (1963)
They'll have forged papers, clothes, maps, compasses, rations.Mit gefälschten Papieren, Kleidung, Karten, Kompassen, Essen. The Great Escape (1963)
- Forged papers and identity cards.- Gefälschte Papiere und Ausweise. The Great Escape (1963)
That's going to make a lot of noise, I'm telling you.Aber dann sag ich Ihnen: "Peng!" Dann ist was gefälschtFantomas (1964)
- So some crackpot faked it.- Ein Verrückter hat es gefälschtFirst Men in the Moon (1964)
Why did Namaroff issue a false death certificate?Wieso stellte Namaroff einen gefälschten Totenschein aus? The Gorgon (1964)
The one accurate, the other false.Einen korrekt, den anderen gefälschtMurder Ahoy (1964)
Look, Pop, the quarter's fake too.Schau mal, Papa, der Vierteldollar ist auch gefälschtKnock Wood, Here Comes Charlie (1964)
I'll have fakes made.- GefälschtDon Camillo in Moscow (1965)
"Story of spy on Russian trawler a fake.Story eines Spions auf einem russischen Schiffskutter gefälschtHerman, the Master Spy (1965)
"Russian spy story a fake.""Russische Spion-Story gefälscht." Herman, the Master Spy (1965)
Forged papers from Berlin, our own men in the staff car.Gefälschte Papiere aus Berlin, unsere Leute im Wagen. The Assassin (1966)
Kill me, cut off my hand if I have diluted gold, but don't tell me that he's a merchant like me!Töte mich! Schlag mir die Hand ab, falls ich Gold gefälscht habe... Aber sag nicht, er sei ein Händler wie ich! Pharaoh (1966)
Papa, I keep telling you when you sell a fake masterpiece, that is a crime.Papa, nochmal: Wenn du ein gefälschtes Kunstwerk verkaufst, ist das ein Verbrechen. How to Steal a Million (1966)
You wouldn't like a forged passport or some counterfeit money or...Sie brauchen keinen gefälschten Ausweis oder etwas Falschgeld... How to Steal a Million (1966)
Remember what happened with van Meegeren and all those forged Vermeers?Erinnerst du dich noch an van Meegeren... und all die gefälschten Vermeers? How to Steal a Million (1966)
Quickly! Forged passport!Ein gefälschter Pass! Memory (1966)
Forged passport!Ein gefälschter Pass! Memory (1966)
Are you trying to tell me Kostas' money's counterfeit?Wollen Sie andeuten, dass Kostas' Geld gefälscht ist? Odds on Evil (1966)
If that money is counterfeit, we may never get to unload them.Wenn das Geld gefälscht ist, werden wir gar nicht entladen. Odds on Evil (1966)
Purchase of space vessel with counterfeit currency.Kauf eines Raumschiffes mit gefälschten Banknoten. Mudd's Women (1966)
Your records could have been a deception on your part.Die Aufzeichnungen hätten gefälscht sein können. The Corbomite Maneuver (1966)
But how were the forced identification papers arrived at?Aber wie kamen sie zu den gefälschten Papieren? Undercover Judy (1967)
I never forged anything more than a three-day pass.Ich habe noch nie mehr gefälscht, als einen Dreitagespass. Hot Money (1967)
Someone has forged my signature.Jemand hat meine Unterschrift gefälschtHot Money (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Würfel {m}; Spielwürfel {m} | Würfel {pl}; Spielwürfel {pl} | gefälschte Würfeldie | dice | loaded dice [Add to Longdo]
fälschen; nachmachen | fälschend; nachmachend | er/sie fälscht; er/sie macht nach | ich/er/sie fälschte; ich/er/sie machte nach | er/sie hat/hatte gefälscht; er/sie hat/hatte nachgemachtto counterfeit | counterfeiting | he/she counterfeits | I/he/she counterfeited | he/she has/had counterfeited [Add to Longdo]
fälschen | fälschend | gefälscht | fälscht | fälschteto fake | faking | faked | fakes | faked [Add to Longdo]
fälschen; verfälschen | fälschend; verfälschend | gefälscht; verfälscht | fälscht | fälschteto falsify | falsifying | falsified | falsifies | falsified [Add to Longdo]
falsch; gefälscht; erfunden {adj} | falscher | am falschestenphoney; phony | phonier | phoniest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gefälscht /gəfɛlʃt/
   falsified

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top