ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*draining*

D R EY1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: draining, -draining-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draining Methodดูดเก็บไป [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAINING D R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draining (v) drˈɛɪnɪŋ (d r ei1 n i ng)
draining-board (n) drˈɛɪnɪŋ-bɔːd (d r ei1 n i ng - b oo d)
draining-boards (n) drˈɛɪnɪŋ-bɔːdz (d r ei1 n i ng - b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内陆河[nèi lù hé, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] inland river; river draining to inland sea, #102,973 [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, ] basket for draining rice, #342,415 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtropfbrett {n}draining board [Add to Longdo]
Trockenlegung {f}draining [Add to Longdo]
abfließen | abfließend | abgeflossento drain off | draining off | drained off [Add to Longdo]
entwässernddraining [Add to Longdo]
trockenlegen; dränieren; entwässern | trockenlegend; dränierend; entwässernd | trocken gelegt; dräniert; entwässertto drain | draining | drained [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
血抜き[ちぬき, chinuki] (n,vs) letting out blood prior to cooking; draining blood from meat, fish, etc. [Add to Longdo]
捌け[はけ, hake] (n) drainage; draining [Add to Longdo]
除水[じょすい, josui] (n) removing water; draining; bailing [Add to Longdo]
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket [Add to Longdo]
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n,vs) exhaustion; draining of strength [Add to Longdo]
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying [Add to Longdo]
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drain \Drain\ (dr[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Drained}
   (dr[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Draining}.] [AS. drehnigean to
   drain, strain; perh. akin to E. draw.]
   1. To draw off by degrees; to cause to flow gradually out or
    off; hence, to cause the exhaustion of.
    [1913 Webster]
 
       Fountains drain the water from the ground adjacent.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       But it was not alone that the he drained their
       treasure and hampered their industry. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhaust of liquid contents by drawing them off; to make
    gradually dry or empty; to remove surface water, as from
    streets, by gutters, etc.; to deprive of moisture; hence,
    to exhaust; to empty of wealth, resources, or the like;
    as, to drain a country of its specie.
    [1913 Webster]
 
       Sinking waters, the firm land to drain,
       Filled the capacious deep and formed the main.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To filter.
    [1913 Webster]
 
       Salt water, drained through twenty vessels of earth,
       hath become fresh.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draining \Drain"ing\, vb. n. of {Drain}, v. t. (Agric.)
   The art of carrying off surplus water, as from land.
   [1913 Webster]
 
   {Draining tile}. Same as {Draintile}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draining
   adj 1: having a debilitating effect; "an exhausting job in the
       hot sun" [syn: {draining}, {exhausting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top