ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dissuade*

D IH0 S W EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dissuade, -dissuade-
Possible hiragana form: ぢっすあで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissuade(vt) ห้ามปราม, See also: เตือน, แนะนำ, Syn. againt, deter
dissuade from(phrv) ชักนำให้...ต่อต้านกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage, avert, warn, Ant. encourage

English-Thai: Nontri Dictionary
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissuadeShe tried to dissuade him from participating in the project.
dissuadeThey dissuaded her from cutting her long hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้ามปราม(v) dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai Definition: สั่งไม่ให้ทำ
เหนี่ยวรั้ง(v) dissuade someone from doing something, See also: deter, discourage, advise someone not to do something, Syn. ชะลอ, ประวิง, Example: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
เหนี่ยวรั้ง[nīorang] (v) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something  FR: retenir ; retarder ; dissuader
ปราม[prām] (v) EN: dissuade ; advise not to  FR: dissuader ; mettre en garde
ท้วงติง[thūangting] (v) EN: advise against ; dissuade

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSUADE D IH0 S W EY1 D
DISSUADED D IH0 S W EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissuade (v) dˈɪswˈɛɪd (d i1 s w ei1 d)
dissuaded (v) dˈɪswˈɛɪdɪd (d i1 s w ei1 d i d)
dissuades (v) dˈɪswˈɛɪdz (d i1 s w ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝阻[quàn zǔ, ㄑㄩㄢˋ ㄗㄨˇ, / ] to advise against; to dissuade, #17,431 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbringen | abbringend | abgebrachtto dissuade | dissuading | dissuaded [Add to Longdo]
abraten; widerraten (von) | abratend; widerratend | abgeraten; widerraten | er/sie rät ab | ich/er/sie riet ab | er/sie hat/hatte abgeratento dissuade (from) | dissuading | dissuaded | he/she dissuades | I/he/she dissuaded | he/she has/had dissuaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い切らせる[おもいきらせる, omoikiraseru] (v1) to dissuade; to change someone's mind; to make someone give up the idea of [Add to Longdo]
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord [Add to Longdo]
諫臣[かんしん, kanshin] (n) retainer who dares to dissuade his lord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissuade \Dis*suade"\, v. t. [imp. & p. p. {Dissuaded}; p. pr. &
   vb. n. {Dissuading}.] [L. dissuadere, dissuasum; dis- +
   suadere to advise, persuade: cf. F. dissuader. See
   {Suasion}.]
   1. To advise or exhort against; to try to persuade (one from
    a course). [Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       Mr. Burchell, on the contrary, dissuaded her with
       great ardor: and I stood neuter.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       War, therefore, open or concealed, alike
       My voice dissuades.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To divert by persuasion; to turn from a purpose by reasons
    or motives; -- with from; as, I could not dissuade him
    from his purpose.
    [1913 Webster]
 
       I have tried what is possible to dissuade him.
                          --Mad. D'
                          Arblay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissuade
   v 1: turn away from by persuasion; "Negative campaigning will
      only dissuade people" [syn: {dissuade}, {deter}] [ant:
      {persuade}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top