ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*defiant*

D IH0 F AY1 AH0 N T   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: defiant, -defiant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defiant[ADJ] แสดงการท้าทาย, See also: ไม่ยอมทำตาม, ไม่เชื่อฟัง, แข็งขืน, ยั่ว, Syn. resistant, insubordinate, challenging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous

English-Thai: Nontri Dictionary
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defiantly[yaang mai mee sum-maa-kaa-raa-wa] (adv ) อย่างไม่มีสัมมาคารวะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Furyans. Defiant to the end.ชาวฟิวเรี่ยน แม้ตายก็ไม่ยอมสยบ The Chronicles of Riddick (2004)
Defiant to the end, huh?ดื้อด้านจนวาระสุดท้ายเลยใช่ไหม, หืม? V for Vendetta (2005)
Even now you are defiant in the face of annihilation and the presence of a god.ข้ายินดีสังหารผู้ใดก็ตามในทัพ เพื่อชัยชนะ 300 (2006)
But it was the fact that Zola Budd defiantly ran barefootแต่ความจริงที่ว่าโซล่า บั๊ดวิ่งเท้าเปล่า Cashback (2006)
We stand and defiantly give death the finger.เคลียร์ เราเย้ยหยันความตาย Rise Up (2008)
Defiant to the end.ดื้อจนวินาทีสุดท้าย Dead Space: Downfall (2008)
No, he's the obsessive, defiant kind.ไม่... เขาเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท้าทาย Last Resort (2008)
So defiant.อย่ากลัว Duel of the Droids (2008)
No defiant last words, Dr. Jones?ไม่มีคำไว้อาลัยเหรอ,ดร.โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
THIS ONE SEEMS DEFIANT.ผมไม่อยากเห็นเลือด Soul Mates (2009)
I tried to witness to her, but this girl is defiant to any type of help.ฉันพยายามที่จะเตือนหล่อน แต่หล่อน ท้าทายกับการช่วยทุกรูปแบบ Easy A (2010)
Ok, so she's defiant and she wants her parents to read it.โอเคเธอกำลังท้าทาย และเธออยากให้พ่อแม่ได้อ่านมัน The Fight (2010)
Abed the Undiagnosable... Julian Assange is a modern day... And Britta the Needlessly Defiant.อาเบดผู้ยากจะวินิจฉัย และบริตต้าผู้ชอบทำตัวเป็นปฏิปักษ์ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
I find her work to be bold, defiant, and dazzlingly layered.ผมเห็นว่างานเธอช่างชัดเจน ท้าทาย น่าพิศวงอย่างยิ่ง Suspicion Song (2011)
And she was adored throughout the kingdom as much for her defiant spirit as for her beauty.ทั่วทั้งราชอาณาจักรต่างปราบปลื้ม และยินดี ที่นางมีจิตใจที่กล้าหาญและเมตตา มีแพ้กับความงามของนาง Snow White and the Huntsman (2012)
Try reckless, defiant.ใจร้อน ไม่เชื่อฟัง Gone Maybe Gone (2012)
Is it ego, a defiant show of strength?มันเป็นอีโก้ การท้าทายเพื่อแสดงความแข็งแกร่งเหรอ Illusion (2012)
Darkly illuminating in a manner which allows us to laugh defiantly into the yawning abyss?ความคลุมเครือแบบนี้ เหมือนเรายืนหัวเราะบนหน้าผา The But in the Joke (2012)
But defiant, aren't you?แข็งข้อนักเหรอ Tattoo (2013)
They are in essence the worst of what humanity used to be rebellious, defiant, and uncontrollable.เราเรียกพวกเขาว่า "ไดเวอร์เจนท์" พวกเขาแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ในความเลวร้ายที่สุด ที่มนุษยชาติ เคยเป็น Insurgent (2015)
We are approaching the last reported position of the starship Defiant, which vanished three weeks ago.Wir nähern uns der letzten bekannten Position des Raumschiffs Defiant, das vor drei Wochen verschwand. Wir sind in unerforschtem Territorium. The Tholian Web (1968)
I can't get an accurate fix on the Defiant, but I know it's drifting away from us.Ich kann die Defiant nicht richtig erfassen, aber sie driftet weg. The Tholian Web (1968)
Mr Scott, the Defiant.Mr Scott, die DefiantThe Tholian Web (1968)
The Defiant's sensors correspond to those of the Enterprise.Die Sensoren der Defiant entsprechen denen der Enterprise. The Tholian Web (1968)
So what happened to the Defiant might be happening to the Enterprise.Was mit der Defiant passiert, könnte also mit der Enterprise passieren. The Tholian Web (1968)
The Defiant just vanished.Die Defiant ist einfach verschwunden. The Tholian Web (1968)
During that interphase, we can connect with the Defiant's universe.In dieser Phase bekommen wir Zugang zum Universum der DefiantThe Tholian Web (1968)
The same fury which was evident in the Defiant.Dieselbe Wut, die wohl auf der Defiant herrschte. The Tholian Web (1968)
And I think it might be wise to put some distance between us and the Defiant.Und ich glaube, wir sollten uns etwas von der Defiant entfernen. The Tholian Web (1968)
He was caught in our transporter beam when the Defiant phased out.Er wurde von unserem Transporter erfasst, als die Defiant verschwand. The Tholian Web (1968)
The madness that affected the Defiant's crew will soon happen here.Der Wahn der Defiant-Crew wird bald uns befallen. The Tholian Web (1968)
A few hours ago, the captain elected to remain on board the Defiant so that three crewmembers would have a chance of returning to the Enterprise.Vor ein paar Stunden entschied der Captain, auf der Defiant zu bleiben, damit drei Crewmitglieder zur Enterprise zurückkehren konnten. The Tholian Web (1968)
The phaser blasted through that space fabric, and only heaven knows where it sent the Defiant.Der Phaser durchdrang diese Raumstruktur und schickte die Defiant Gott weiß wohin. The Tholian Web (1968)
I had a whole universe to myself after the Defiant was thrown out.Ich hatte ein Universum für mich, als die Defiant rausgeworfen wurde. The Tholian Web (1968)
H.m.s. defiant, two set teas, please.- HMS Defiant. Bitte zwei Teesets. Salad Days (1972)
You know? In other words, you guys got squat!Ich glaube, wir machen ein Remake von The Defiant Ones. Made for Each Other (1985)
§ So I just walk like a giant Police defiant? So I just walk like a giant Police defiant Colors (1988)
- The Defiant.- Die Defiant. - Ja. Defiant (1994)
Please identify for access to U.S.S. Defiant.Bitte identifizieren für Einlass in die U.S.S. DefiantDefiant (1994)
Something's happened to the warp core on the Defiant.Irgendetwas ist mit dem Warpkern der Defiant. Er hält nicht mehr lange. Defiant (1994)
But... lncoming signal from the Defiant.Aber... Ein Signal von der DefiantDefiant (1994)
The security computer couldn't have known that it was Thomas, not William who boarded the Defiant.Der Sicherheitscomputer konnte nicht erkennen, dass Thomas, und nicht William, an Bord der Defiant ging. Defiant (1994)
They won't believe your story about transporter duplicates and security failures. They'll assume that Starfleet wanted the Maquis to have the Defiant and they will respond accordingly.Sie werden Ihre Geschichte mit den Transporterdoppelgängern und den Sicherheitsmängeln nicht glauben, sondern dass die Sternenflotte wollte, dass der Maquis die Defiant kriegt, und entsprechend werden Sie reagieren. Defiant (1994)
Starfleet will cooperate in a search for the Defiant.Die Sternenflotte wird bei der Suche nach der Defiant kooperieren. Defiant (1994)
Unless I can bring something back to Central Command to prove your good faith... and your willingness to help stop the Defiant... nothing can prevent this conflict from beginning.Wenn ich nichts als Ihren guten Willen mitbringen kann... und Ihr Zugeständnis, beim Aufhalten der Defiant zu helfen... könnte nichts den Beginn dieses Konflikts verhindern. Defiant (1994)
I can help you stop the Defiant and prove our good faith.Ich kann helfen, die Defiant aufzuhalten, und bin Beweis unseres guten Willens. Defiant (1994)
I was in charge of the shipyard where the Defiant was built.Ich war für die Werft verantwortlich, in der die Defiant gebaut wurde. Defiant (1994)
You come back to Cardassia with me and you help me destroy the Defiant.Dann kommen Sie mit mir nach Cardassia und helfen Sie mir, die Defiant zu zerstören. Defiant (1994)
This is where l'll be conducting the search for the Defiant.Von hier aus werd ich die Suche nach der Defiant leiten. Defiant (1994)
Since you're here to provide technical expertise on the Defiant, I suggest you begin by briefing us on the ship's defensive capabilities.Jetzt, da Sie hier sind, um technische Fachkenntnisse zur Defiant zu liefern, sollten Sie erst mal die Verteidigungs- möglichkeiten des Schiffes darlegen. Defiant (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defiantHe often takes a defiant attitude toward us.
defiantHe suddenly took a defiant attitude toward the police officer.
defiantIt is his defiant attitude that made the chief angry.
defiantShe stood defiantly with arms akimbo.
defiantShe was very surprised at his sudden defiant attitude.
defiantThe defiant manner is characteristic of teenagers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ฟังเสียง[V] disobey, See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be d, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน, Example: เขาไม่ฟังเสียงใครเลย, Thai definition: ไม่ยอมเชื่อฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
ไม่เชื่อใจ [v. exp.] (mai cheūajai) EN: distrust   FR: être méfiant ; être défiant ; se méfier
มีความสงสัย[adj.] (mī khwām songsai) EN: suspicious   FR: suspicieux ; défiant

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFIANT    D IH0 F AY1 AH0 N T
DEFIANTLY    D IH0 F AY1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defiant    (j) dˈɪfˈaɪənt (d i1 f ai1 @ n t)
defiantly    (a) dˈɪfˈaɪəntliː (d i1 f ai1 @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强嘴[jiàng zuǐ, ㄐㄧㄤˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] to talk back; to reply defiantly, #242,279 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trotzig; aufsässig; herausfordernd {adj} | trotziger; aufsässiger; herausfordernder | am trotzigsten; am aufsässigsten; am herausforderndstendefiant | more defiant | most defiant [Add to Longdo]
trotzig {adv}defiantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開き直る[ひらきなおる, hirakinaoru] (v5r,vi) to become defiant; to turn upon; to become serious; (P) [Add to Longdo]
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp,v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture [Add to Longdo]
言い寄る;言寄る[いいよる, iiyoru] (v5r,vi) to court; to woo; to approach defiantly [Add to Longdo]
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive [Add to Longdo]
反抗的[はんこうてき, hankouteki] (adj-na) rebellious; defiant [Add to Longdo]
面魂[つらだましい, tsuradamashii] (n) fierce or defiant look; determined expression; plucky countenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defiant \De*fi"ant\, a. [Cf. F. d['e]fiant, p. pr. of d['e]fier.
   See {Defy}.]
   Full of defiance; bold; insolent; as, a defiant spirit or
   act.
   [1913 Webster]
 
      In attitude stern and defiant.      --Longfellow.
   -- {De*fi"ant*ly}, adv. -- {De*fi"ant*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top