ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bulwark*

B UH1 L W ER0 K   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bulwark, -bulwark-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulwark[N] กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULWARK    B UH1 L W ER0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulwark    (n) bˈulwək (b u1 l w @ k)
bulwarks    (n) bˈulwəks (b u1 l w @ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollwerk {n} | Bollwerke {pl}bulwark | bulwarks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防壁[ぼうへき, bouheki] (n) protective wall; bulwark [Add to Longdo]
防塁[ぼうるい, bourui] (n) bulwark; earthwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulwark \Bul"wark\, v. t. [imp. & p. p. {Bulwarked}; p. pr. &
   vb. n. {Bulwarking}.]
   To fortify with, or as with, a rampart or wall; to secure by
   fortification; to protect.
   [1913 Webster]
 
      Of some proud city, bulwarked round and armed
      With rising towers.           --Glover.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulwark \Bul"wark\, n. [Akin to D. bolwerk, G. bollwerk, Sw.
   bolwerk, Dan. bolv[aum]rk, bulv[aum]rk, rampart; akin to G.
   bohle plank, and werk work, defense. See {Bole} stem, and
   {Work}, n., and cf. {Boulevard}.]
   1. (Fort.) A rampart; a fortification; a bastion or outwork.
    [1913 Webster]
 
   2. That which secures against an enemy, or defends from
    attack; any means of defense or protection.
    [1913 Webster]
 
       The royal navy of England hath ever been its
       greatest defense, . . . the floating bulwark of our
       island.                --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) The sides of a ship above the upper deck,
    usually a fencelike structure around the deck.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Rampart}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top