ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*befoul*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: befoul, -befoul-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul

English-Thai: Nontri Dictionary
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befoul (v) bˈɪfˈaul (b i1 f au1 l)
befouls (v) bˈɪfˈaulz (b i1 f au1 l z)
befouled (v) bˈɪfˈauld (b i1 f au1 l d)
befouling (v) bˈɪfˈaulɪŋ (b i1 f au1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschmutzen; verschmutzen; vergiften; verpesten | beschmutzend; verschmutzend; vergiftend; verpestend | beschmutzt; verschmutzt; vergiftet; verpestet | beschmutzt | beschmutzteto befoul | befouling | befouled | befouls | befouled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befoul \Be*foul"\, v. t. [imp. & p. p. {Befouled}; p. pr. & vb.
   n. {Befouling}.] [Cf. AS. bef?lan; pref. be- + f?lan to foul.
   See {Foul}, a.]
   1. To make foul; to soil.
    [1913 Webster]
 
   2. To entangle or run against so as to impede motion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befoul
   v 1: spot, stain, or pollute; "The townspeople defiled the river
      by emptying raw sewage into it" [syn: {foul}, {befoul},
      {defile}, {maculate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top