ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*apotheosis*

AH0 P AA2 TH IY0 OW1 S AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: apotheosis, -apotheosis-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apotheosis[N] การยกบุคคลให้เป็นพระเจ้า, Syn. deification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า

CMU English Pronouncing Dictionary
APOTHEOSIS AH0 P AA2 TH IY0 OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apotheosis (n) ˈəpˌɒθɪˈousɪs (@1 p o2 th i ou1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神化[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to make divine; apotheosis, #41,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apotheose {f}; Vergöttlichung {f}apotheosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神化[しんか, shinka] (n,vs) apotheosis [Add to Longdo]
神聖視[しんせいし, shinseishi] (n,vs) regarding something as sacred; apotheosis; deification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apotheosis \Ap`o*the"o*sis\ ([a^]p`[-o]*th[=e]"[-o]*s[i^]s;
   277), n. pl. {Apotheoses} ([a^]p`[-o]*th[=e]"[-o]*s[=e]z).
   [L., fr. Gr. 'apoqe`wsis, fr. 'apoqewy^n to deify; 'apo` from
   + qewy^n to deify, qeo`s a god.]
   1. The act of elevating a mortal to the rank of, and placing
    him among, "the gods;" deification.
    [1913 Webster]
 
   2. Glorification; exaltation. "The apotheosis of chivalry."
    --Prescott. "The noisy apotheosis of liberty and
    machinery." --F. Harrison.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top