Search result for

*用*

(293 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-用-, *用*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
台所[だいどろこようひん] (n ) เครื่องครัว (Kitchenware)
See also: S. 勝手道,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りよう, riyou] (n) ใช้ประโยชน์
[りようしゃ, riyousha] (n) ผู้ใช้, See also: S. user,
専門[せんもんようご, senmonyougo] (n) ศัพท์เฉพาะ, See also: S. 学術語,
[きゅうよう, kyuuyou] (n) งานเร่งด่วน
[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้
[りゅうよう, ryuuyou] การทำให้แตกต่าง ทำให้ไม่เหมือน
[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
[ようい, youi] เตรียมไว้
著作権費[ちょさくけんひよう, chosakukenhiyou] (n) ค่าลิขสิทธิ์
[ひよう, hiyou] (n) ค่าใช้จ่าย
[こよう, koyou] (n) การจ้างงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゃくよう, chakuyou] สวมใส่
[きよう, kiyou] การแต่งตั้ง , การว่าจ้าง , การเลือกใช้(คน)
[てきよう, tekiyou] 1.การนำ(กฏ)มาใช้ 2.การประยุกต์ใช้
[じょうようしゃ, jouyousha] รถเก๋ง, รถยนต์
[ようせん, yousen] การเช่าเรือ
[ようと, youto] การใช้ประโยชน์
[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
[おうよう, ouyou] (n) การประยุกต์ใช้
[tekiyou, tekiyou] (n ) Application
[しんようじょう, shinyoujou] (n ) หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
返信封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n ) ซองจดหมายสำหรับตอบกลับ
便益分析[ひようべんえきぶんせき, hiyouben'ekibunseki] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ , See also: R. cost-benefit analysis

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さいよう, saiyou] Thai: นำมาใช้ English: use
[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt
[りよう, riyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization
[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
使[しよう, shiyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
使[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
使[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment
[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[佣, yōng, ㄩㄥ] to hire, to employ; commission; servant
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] An employed 用 person 亻; 用 also provides the pronunciation
[庸, yōng, ㄩㄥ] usual, common, ordinary, mediocre
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic]
[拥, yōng, ㄩㄥ] to have, to hold; to embrace, to hug; to flock, to throng
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[用, yòng, ㄩㄥˋ] to use, to employ, to apply; use
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: []
[甩, shuǎi, ㄕㄨㄞˇ] to throw away, to fling, to discard
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [ideographic] The opposite of "to use" 用
[甪, lù, ㄌㄨˋ] surname
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: []
[甫, fǔ, ㄈㄨˇ] to begin; man, father; great; a distance of ten li
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: []
[甬, yǒng, ㄩㄥˇ] path; river in Ningbo; Ningbo
Radical: Decomposition: 用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic]
[甭, béng, ㄅㄥˊ] "there is no need"
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 needed 用; 用 also provides the pronunciation
[甯, níng, ㄋㄧㄥˊ] peaceful
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  心 (xīn ㄒㄧㄣ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[痈, yōng, ㄩㄥ] ulcer, sore, carbuncle, abcess
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[角, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] angle, corner; horn, horn-shaped
Radical: Decomposition: 用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictographic] A rhinoceros or other animal horn

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安いご;お安い御[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
アースストラップ[アースようストラップ, a-su you sutorappu] (n) {comp} ground strap [Add to Longdo]
アーチ作[アーチさよう, a-chi sayou] (n,vs) arching [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator [Add to Longdo]
アヘン常[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater [Add to Longdo]
アンケート[アンケートようし, anke-to youshi] (n) questionnaire (form) [Add to Longdo]
ウイルス防衛ソフト[ウイルスぼうえいようソフト, uirusu boueiyou sofuto] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
オンライン利[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers [Add to Longdo]
カリ活[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
カ行変格活[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
クオンツ運[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
ク活[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
コーディング[コーディングようし, ko-deingu youshi] (n) {comp} coding form [Add to Longdo]
コピー[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper [Add to Longdo]
コンピューター援生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
コンピューター援設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
コンピュータ[コンピュータようご, konpyu-ta yougo] (n) {comp} computerese [Add to Longdo]
サ行変格活[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]
シク活[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
システム管理応エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] (n) {comp} systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] (n) {comp} systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] (n) {comp} systems management application process [Add to Longdo]
スキー[スキーようひん, suki-youhin] (n) ski outfit [Add to Longdo]
セションサービス利[セションサービスりようしゃ, seshonsa-bisu riyousha] (n) {comp} session service user; SS-user [Add to Longdo]
ソフトウェア使許諾契約[ソフトウェアしようきょだくけいやく, sofutouea shiyoukyodakukeiyaku] (n) {comp} software product license [Add to Longdo]
ソフトウェア使契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] (n) {comp} software license agreement [Add to Longdo]
タリ活[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
データ共[データきょうよう, de-ta kyouyou] (n) {comp} data sharing [Add to Longdo]
データ専文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] (n) {comp} dedicated data character [Add to Longdo]
ディレクトリ利者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ディレクトリ利者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利[トランザクションしょりサービスりようしゃ, toranzakushon shori sa-bisu riyousha] (n) {comp} Transaction Processing Service User; TPSU [Add to Longdo]
トランザクション処理応サービス要素[トランザクションしょりおうようサービスようそ, toranzakushon shoriouyou sa-bisu youso] (n) {comp} Transaction Processing Application Service Element; TPASE [Add to Longdo]
トランスポートサービス利[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] (n) {comp} transport service user [Add to Longdo]
ナリ活[ナリかつよう, nari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "ni" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ナ行変格活[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese) [Add to Longdo]
ハイパメディア応[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] (n) {comp} hypermedia application [Add to Longdo]
バス専レーン[バスせんようレーン, basu senyou re-n] (n) bus lane (of a highway) [Add to Longdo]
バス未使信号[バスみしようしんごう, basu mishiyoushingou] (n) {comp} bus-quiet signal [Add to Longdo]
バリオン間相互作[バリオンかんそうごさよう, barion kansougosayou] (n) baryon-baryon interaction (physics) [Add to Longdo]
ファイルサービス利[ファイルサービスりようしゃ, fairusa-bisu riyousha] (n) {comp} file service user [Add to Longdo]
ファイル共[ファイルきょうよう, fairu kyouyou] (n) {comp} file sharing [Add to Longdo]
フル活[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization [Add to Longdo]
プレ印刷[プレいんさつようし, pure insatsuyoushi] (n) pre-printed forms [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM [Add to Longdo]
メモ[メモようし, memo youshi] (n) memo pad [Add to Longdo]
ラ行変格活[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
リサイクルの箱[リサイクルようのはこ, risaikuru younohako] (n) recycling bin; recycling box [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「この語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
「何かごは?」「ドレスを探しています」"May I help you?" "Yes, I'm looking for a dress."
「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引です。"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
「信して」と彼は言った。"Trust me," he said.
「被告人」という言葉は法律語である。"The accused" is a legal term.
「美しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な語である。The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.
1000ドルあればパーティーの費全部をまかなえるだろう。One thousand dollars will cover all the expenses for the party.
100ドルあれば旅行の費としては十分だろう。$100 will cover all your expenses for the trip.
10人の畳の部屋はありますか。Do you have a tatami room for ten people?
15種類以上のパイをご意しています。There are over 15 different kinds of pies.
1日3回必ず薬を服する。Be sure to take medicine three times a day.
1日に3回、この薬を服しなさい。Take the medicine three times a day.
1日に3度1錠ずつ服してください。Please be sure to take one dose three times a day.
1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利するのは困難である。The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
2階に予備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使されていません。We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.
2人とも行く意はできていますか。Are both of you ready to go?
6時半までには、夕食の意ができているだろう。Dinner will be ready by six thirty.
6世紀にアングロ・サクソン族はローマ文字を採した。In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
あぁ、この紙に書き込むだけです。Oh, just fill out this form.
あせって仕事を仕上げようとすれば、無な間違いを犯す。When we rush to complete our work, we make needless errors.
あなたが仕事を終える頃までには夕食の意はできているでしょう。Dinner will be ready by this time you have finished your work.
あなたに急がある。I have urgent business with you.
あなたの時間をうまく利しなさい。Try to make good use of your time.
あなたの正式なスピーチを意する必要はありません。You need not prepare a formal speech.
あなたの意が出来次第出発しましょう。We'll leave as soon as you are ready.
あなたはこのチャンスを利すべきだ。You should make use of this chance.
あなたはこの機会を利すべきだ。You should make use of this chance.
あなたはこの規制をすべての場合に適するわけにはいかない。You can't apply this rule to every case.
あなたはシートベルトをちゃんと使していたとして、カリフォルニア州交通安全大会において賞金5000ドルを獲得されました。You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.
あなたはその機会をぜひ利すべきだ。You had better make use of the opportunity.
あなたはその機会を利したほうが良い。You had better made use of the opportunity.
あなたはただこの紙に必要事項を記入すればよい。All you have to do is fill in this form.
あなたはフランス語でが足せますか。Can you make yourself understood in French?
あなたは暇な時間をもっとうまく利すべきだ。You should make better use of your free time.
あなたは暇な時間を利できる。You can take advantage of your free time.
あなたは機会をできるだけ利するようにすべきだ。You should try to make the most of your opportunities.
あなたは私が信できるたった一人の人です。You are the only person that I can trust.
あなたは時間をうまく利すべきです。You should make good used of your time.
あなたは食卓の意をするのを手伝わなければいけない。You must help set the table.
あなたは正式なスピーチを意する必要がありません。You need not prepare a formal speech.
あなたは彼を完全に信しています。You believe him completely.
あなたは彼女には心しなさい。Be on your guard against her.
あなたは本当に不器ですね。Oh, well, you're just an amateur!
あのスーパーに行けば、たいていの日品は間に合います。If you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.
あの学校では新しい英語教授法を採した。They adopted a new method of teaching English in that school.
あの工場では古い食油で石鹸をつくっている。They make used food oil into soap at that factory.
あの女は済みだ。The woman served her purpose.
あの人の動機が信できなかった。I was distrustful of his motives.
あの男に心しなさい。Watch out for that man.
あの男を信してはいけない。You shouldn't trust the man.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
不中[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] unfit for anything; no good; useless [Add to Longdo]
不信[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]
[bù yòng, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, ] need not [Add to Longdo]
客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies. [Add to Longdo]
[bù yòng xiè, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] You're welcome; Don't mention it [Add to Longdo]
不适[bù shì yòng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄩㄥˋ, / ] not applicable; NA [Add to Longdo]
不首先使[bù shǒu xiān shǐ yòng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] no first use [Add to Longdo]
互联网[hù lián wǎng yòng hù, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] Internet user [Add to Longdo]
[xiǎng yòng, ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ, ] to enjoy the use of; to take pleasure from [Add to Longdo]
[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
[rèn yòng, ㄖㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to appoint; to assign [Add to Longdo]
低费[dī fèi yòng, ㄉㄧ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] low cost [Add to Longdo]
[zhàn yòng, ㄓㄢˋ ㄩㄥˋ, / ] to occupy [Add to Longdo]
[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization [Add to Longdo]
[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] effort; active force; applied force [Add to Longdo]
理论[zuò yòng lǐ lùn, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] interactive theory [Add to Longdo]
使[shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to use; to employ; to apply; to make use of [Add to Longdo]
使价值[shǐ yòng jià zhí, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 使 / 使] usable value [Add to Longdo]
使方便[shǐ yòng fāng biàn, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 使便] easy to use; convenient to use [Add to Longdo]
使[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使 / 使] usage rights [Add to Longdo]
使[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使] user [Add to Longdo]
使者中介[shǐ yòng zhě zhōng jiè, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 使] user agent [Add to Longdo]
使[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使] volume of use; usage amount [Add to Longdo]
侵蚀作[qīn shí zuò yòng, ㄑㄧㄣ ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] erosion [Add to Longdo]
[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan) [Add to Longdo]
[xìn yòng kǎ, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ, ] credit card [Add to Longdo]
等级[xìn yòng děng jí, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] credit level [Add to Longdo]
评等[xìn yòng píng děng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, / ] credit rating [Add to Longdo]
[xìn yòng zhèng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] letter of credit [Add to Longdo]
[xìn yòng é, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄜˊ, / ] credit limit [Add to Longdo]
风险[xìn yòng fēng xiǎn, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] credit risk [Add to Longdo]
[jiè yòng, ㄐㄧㄝˋ ㄩㄥˋ, ] to borrow sth for another use; to borrow an idea for one's own use [Add to Longdo]
[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] reserve; spare; alternate; backup [Add to Longdo]
二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] backup regulator; octopus (diving) [Add to Longdo]
[bèi yòng huán, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] backup ring [Add to Longdo]
备而不[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] have sth ready just in case; keep sth for possible future use [Add to Longdo]
催化作[cuī huà zuò yòng, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] catalysis [Add to Longdo]
[gù yòng, ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to employ; to hire; trad. also written 雇 [Add to Longdo]
光化作[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photochemical effect; photosynthesis; photolysis [Add to Longdo]
光合作[guāng hé zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
[liǎng yòng, ㄌㄧㄤˇ ㄩㄥˋ, / ] dual-use [Add to Longdo]
[gōng yòng, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] public; for public use [Add to Longdo]
交换电话网[gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ, / ] public switched telephone network; PSTN [Add to Longdo]
电话[gōng yòng diàn huà, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] public phone [Add to Longdo]
[gòng yòng, ㄍㄨㄥˋ ㄩㄥˋ, ] commons; public use [Add to Longdo]
共轭作[gòng è zuò yòng, ㄍㄨㄥˋ ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] conjugation [Add to Longdo]
典型[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] typical use; typical application [Add to Longdo]
再使[zài shǐ yòng, ㄗㄞˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to reuse [Add to Longdo]
再利[zài lì yòng, ㄗㄞˋ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] to reuse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はんレジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コンピューター援生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
コンピュータ[コンピュータようご, konpyu-ta yougo] computerese [Add to Longdo]
システム管理応エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
セションサービス利[せしょんサービスりようしゃ, seshon sa-bisu riyousha] session service user, SS-user [Add to Longdo]
ソフトウェア使契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
データ共[データきょうよう, de-ta kyouyou] data sharing [Add to Longdo]
データ専文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character [Add to Longdo]
ディレクトリ利者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]
トランザクション処理応サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE [Add to Longdo]
トランスポートサービス利[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user [Add to Longdo]
ハイパメディア応[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
バス未使信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal [Add to Longdo]
ファイルサービス利[ファイルサービスりようしゃ, fairusa-bisu riyousha] file service user [Add to Longdo]
ファイル共[ファイルきょうよう, fairu kyouyou] file sharing [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
ロール[ロールようし, ro-ru youshi] roll paper [Add to Longdo]
暗黙的引仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
一括適[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application [Add to Longdo]
[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
仕様[いんようしよう, inyoushiyou] interface [Add to Longdo]
仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block [Add to Longdo]
仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
[いんようふ, inyoufu] quotation mark [Add to Longdo]
文字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string [Add to Longdo]
管理[うんようかんり, unyoukanri] application management [Add to Longdo]
規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]
応答側SS利[おうとうがわSSりようしゃ, outougawa SS riyousha] responding SS user [Add to Longdo]
[おうよう, ouyou] application [Add to Longdo]
BOS[おうようBOS, ouyou BOS] application BOS [Add to Longdo]
アソシエーション[おうようアソシエーション, ouyou asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
コンテキスト[おうようコンテキスト, ouyou kontekisuto] application context [Add to Longdo]
ソフトウェア[おうようソフトウェア, ouyou sofutouea] application software [Add to Longdo]
ソフトウェアプログラム[おうようソフトウェアプログラム, ouyou sofutoueapuroguramu] application software program [Add to Longdo]
データ[おうようデータ, ouyou de-ta] application data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
[へいよう, heiyou] gemeinsam_benutzen [Add to Longdo]
使[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
使済み[しようずみ, shiyouzumi] (nicht mehr) gebraucht [Add to Longdo]
[しんよう, shinyou] Vertrauen [Add to Longdo]
[りよう, riyou] benutzen [Add to Longdo]
副作[ふくさよう, fukusayou] Nebenwirkung [Add to Longdo]
医学[いがくようご, igakuyougo] medizinischer_Fachausdruck [Add to Longdo]
原稿[げんこうようし, genkouyoushi] Manuskriptpapier [Add to Longdo]
[きよう, kiyou] geschickt [Add to Longdo]
学術[がくじゅつようご, gakujutsuyougo] Fachausdruck [Add to Longdo]
[じつよう, jitsuyou] praktischer_Gebrauch, praktischer_Nutzen [Add to Longdo]
[せんよう, senyou] Privat- [Add to Longdo]
駐車場[せんようちゅうしゃじょう, senyouchuushajou] Privatparkplatz [Add to Longdo]
[いんよう, inyou] Anfuehrung, Zitat [Add to Longdo]
[いんようく, inyouku] Zitat [Add to Longdo]
の方[ごようのかた, goyounokata] Kunde, -Gast [Add to Longdo]
[おうよう, ouyou] Anwendung [Add to Longdo]
[きゅうよう, kyuuyou] dringendes_Geschaeft [Add to Longdo]
[かんようく, kanyouku] idiomatische_Redensart [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] Annahme, Anstellung [Add to Longdo]
[かつよう, katsuyou] (Nutz)Anwendung [Add to Longdo]
[らんよう, ranyou] Missbrauch, widerrechtliche_Verwendung [Add to Longdo]
無器[ぶきよう, bukiyou] ungeschickt [Add to Longdo]
[むよう, muyou] nutzlos, unbrauchbar, unnoetig [Add to Longdo]
[よう, you] ANGELEGENHEIT, GESCHAEFT [Add to Longdo]
[よう, you] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
いる[もちいる, mochiiru] gebrauchen, brauchen, benutzen [Add to Longdo]
[ようじ, youji] Beschaeftigung, Arbeit, Geschaeft [Add to Longdo]
[ようけん, youken] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
[ようい, youi] Vorbereitung, Bereitschaft [Add to Longdo]
[ようすい, yousui] Leitungswasser [Add to Longdo]
水池[ようすいち, yousuichi] Wasserreservoir [Add to Longdo]
[ようご, yougo] Ausdruck, Fachausdruck, Wortschatz, Sprache [Add to Longdo]
男子[だんしよう, danshiyou] fuer_Maenner, Herren- [Add to Longdo]
[がようし, gayoushi] Zeichenpapier [Add to Longdo]
[とうよう, touyou] Ernennung, Anstellung [Add to Longdo]
[とうよう, touyou] Diebstahl, widerrechtlicher_Gebrauch [Add to Longdo]
[しよう, shiyou] Privatgebrauch [Add to Longdo]
紳士[しんしよう, shinshiyou] fuer_Herren, Herren- [Add to Longdo]
終身雇[しゅうしんこようせい, shuushinkoyousei] (jap.) System der Anstellung auf, Lebenszeit [Add to Longdo]
触媒作[しょくばいさよう, shokubaisayou] katalytische_Wirkung [Add to Longdo]
訴訟費[そしょうひよう, soshouhiyou] Prozesskosten, Gerichtskosten [Add to Longdo]
[ひよう, hiyou] Unkosten, Kosten, Ausgaben, Aufwand [Add to Longdo]
質問[しつもんようし, shitsumonyoushi] Fragebogen [Add to Longdo]
返信葉書[へんしんようはがき, henshinyouhagaki] Antwortkarte [Add to Longdo]
[てきよう, tekiyou] Anwendung, Verwendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top