ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*猫头鹰*

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 猫头鹰, -猫头鹰-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猫头鹰[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ, / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, Big Mama, I know Copper would never track me down.[CN] 猫头鹰大妈 小铜永远不会这样子对我的 The Fox and the Hound (1981)
You been runnin' up and down this city... just to show me some kind of dried-up dead man... and a cane of monkeys and a... - and a hoot owl.[CN] 你那天跟着我走了大半个城市... 就是为了让我看一具干尸. 一笼子的大猩猩 还有猫头鹰吗? Wise Blood (1979)
Picasso's owls look like women[CN] 毕加索画的猫头鹰像女人 Cleo from 5 to 7 (1962)
The owls fly by, watching you with their yellow eyes.[CN] 猫头鹰飞过 用棕黄色的眼睛盯着你 Through a Glass Darkly (1961)
Gosh, he seems so... I don't know, so downhearted, Big Mama.[CN] 他看起来好像心情很低落 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Our sign will be three owl calls.[CN] 我们的信号是三声猫头鹰 Delirio caldo (1972)
So long, Big Mama.[CN] 猫头鹰大妈 再见 The Fox and the Hound (1981)
Big Mama's gonna be right back.[CN] 猫头鹰大妈马上就回来 The Fox and the Hound (1981)
That's an owl, so let's go and get one[CN] 即是猫头鹰 别多说了,我们马上分头去找 Yan gui fa kuang (1984)
We heard owls squawking' away, hootin' away.[CN] 我们听到猫头鹰的叫声 Days of Heaven (1978)
Hoot owl must have got him. I thought you said they didn't make any noise.[CN] 黄鼠狼,猫头鹰 定抓到它了 The Defiant Ones (1958)
The day she fell ill i felt something bad approaching because an owl chirped all night.[CN] 她生病那一天, 我感觉有什么东西来临 因为猫头鹰叫了一个晚上。 Nazarin (1959)
The Owl Shou Kao Shing[CN] 猫头鹰仇高成 The Avenging Eagle (1978)
You tellin' me Rodney Kent gave you his apartment for this owl?[CN] 罗德尼·肯特把这间套房 给你用,该不会是为了这只猫头鹰吧? Pocketful of Miracles (1961)
Like a woods owl, maybe.[CN] 也许像树林猫头鹰 Tammy and the Bachelor (1957)
Though owls and wolves Make us real wuss...[CN] 虽然猫头鹰与豺狼让我们成了真正的胆小鬼 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
Big Mama, you better lose a few pounds.[CN] 猫头鹰大妈 你该减减肥了 The Fox and the Hound (1981)
An owl is givin' me the eye[CN] 猫头鹰赠我青眼 Calamity Jane (1953)
They say the owl was a baker's daughter.[CN] 他们说猫头鹰是女孩变的 Hamlet (1948)
What? But Big Mama, I don't...[CN] 什么 猫头鹰大妈 我没把握 The Fox and the Hound (1981)
- Oh, please, Doctor. Look like an owl.[CN] 不要,才不 医生, 拜托.扮扮猫头鹰 One Hour with You (1932)
Big Mama! Wake up! Wake up![CN] 猫头鹰大妈 醒醒 醒醒 The Fox and the Hound (1981)
You say there are no wolves, I'm not seeing any owls or hearing anything.[CN] 你心里说"根本没有狼 我既没 看见什么猫头鹰 也没听见什么响动 Through a Glass Darkly (1961)
Hooting? He was singing you to sleep.[CN] 猫头鹰叫 他唱歌让你睡觉 The Adventures of Robin Hood (1938)
An owl.[CN] 一只猫头鹰 Poison for the Fairies (1985)
And fortunately, Owl's Forest is nearby.[CN] 而幸运的是,猫头鹰的是附近的森林。 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
Not me. Not Big Mama, now.[CN] 不 不是我猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Um, won't we, Big Mama?[CN] 对吗 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
The old hootie owl hootie-hoos to the dove[CN] 老猫头鹰对鸽子咕咕讲 The old hootie owl hootie -hoos to the dove Tammy and the Bachelor (1957)
Oh, hi, Big Mama.[CN] 悔 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Tonight the owl won't hoot[CN] 今晚,猫头鹰也将不眠 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
- Hiya, Big Mama.[CN] -你好 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
Don't tell anyone about the owl.[CN] 不准告诉任何人猫头鹰的事 Poison for the Fairies (1985)
'The owls are not what they seem.'[CN] "不要给猫头鹰的外表迷惑了." Episode #2.2 (1990)
This morning you look like a tree full of owls.[CN] 你今天看上去象一棵站满猫头鹰的树 High Society (1956)
-An owl hooting in my ear all night.[CN] -猫头鹰整晚都在我耳边叫 The Adventures of Robin Hood (1938)
Hello, Big Mama.[CN] 早 猫头鹰大妈 The Fox and the Hound (1981)
-Please, my lady. A giant owl examined me quite closely, not one minute ago.[CN] 求求你 刚刚才有一只大猫头鹰 Ladyhawke (1985)
- Big Mama told me, you know...[CN] -猫头鹰大妈说 你知道 The Fox and the Hound (1981)
Do you like our owl?[CN] 喜欢我们的猫头鹰吗? Blade Runner (1982)
- Or an owl.[CN] -或者是猫头鹰 The Seventh Seal (1957)
The owls are not what they seem.[CN] 不要给猫头鹰的外表迷惑了 Episode #2.2 (1990)
Darling, look like an owl.[CN] 亲爱的.扮成猫头鹰 One Hour with You (1932)
Tonight the owl won't hoot[CN] 今夜猫头鹰也将不眠 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
Look, Big Mama! Copper's back![CN] 猫头鹰大妈 小铜回来了 The Fox and the Hound (1981)
- That was an owl.[CN] - 是猫头鹰 Man's Favorite Sport? (1964)
Big Mama's here.[CN] 猫头鹰大妈在这儿 The Fox and the Hound (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top