ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*感冒*

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 感冒, -感冒-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感冒[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] to catch cold; (common) cold, #2,940 [Add to Longdo]
流行性感冒[liú xíng xìng gǎn mào, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] influenza, #53,096 [Add to Longdo]
感冒[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] (n) cold (illness) [Add to Longdo]
流行性感冒[りゅうこうせいかんぼう, ryuukouseikanbou] (n) influenza; flu [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-lt's just a cold.[CN] -感冒而已 It's a Wonderful Life (1946)
- She's ill in bed with a cold.[CN] 她感冒了 卧病在床 Rebecca (1940)
- You mustn't catch cold.[CN] 你可不能感冒 Pinocchio (1940)
That would be Daphne. She ought to have had her adenoids out.[CN] 这肯定是达芙妮 她不是感冒了吗? Blithe Spirit (1945)
Just cause I have a little cold.[CN] 就是因为我有点感冒 The Blue Gardenia (1953)
Is your cold better, dear?[CN] 你的感冒好点了吗.亲爱的? Blithe Spirit (1945)
Mrs. Van Hopper's cold's turned into flu, so she's got a trained nurse.[CN] 范・霍珀太太从感冒变成流感了 所以她请了位专业护士 Rebecca (1940)
I caught sort of a cold and...[CN] 我感冒了... Pitfall (1948)
She had a head cold recently and was rather under the weather, poor child.[CN] 她最近感冒了.可怜的孩子 Blithe Spirit (1945)
Go back to sleep. You'll catch your death of cold.[CN] 睡觉吧 不然你们要感冒而死的 War and Peace (1956)
They must catch cold all the time.[CN] 她们一定经常感冒 Some Like It Hot (1959)
You even have a fever![CN] 大概有点小感冒 Episode #1.5 (2004)
- For a cold, this is good.[CN] - 这对感冒有好处 Call Northside 777 (1948)
Be careful now you don't catch cold.[CN] 当心,别感冒 Monsieur Verdoux (1947)
They give a lot of reasons, colds mostly, and most of them haven't got colds.[CN] 他们很多原因 大多数借口说患了感冒 Twelve O'Clock High (1949)
- Won't you catch a cold in that thing?[CN] -你穿成这样不会感冒 Rebecca (1940)
It's a cold this time.[CN] 噢 这次是感冒 Rope (1948)
I'm cured of you, running off like you did.[CN] 我已经被你治好了,现在我对你的 四处乱走已经不感冒 Monsieur Verdoux (1947)
Lucy doesn't care much about dancing.[CN] 露西对跳舞不是很感冒 The Awful Truth (1937)
You'll catch your death of cold.[CN] 你会患重感冒 Quai des Orfèvres (1947)
I once delivered him some sandwiches when he had the flu.[CN] 有一次 当他感冒时 我给他送过三明治 The Enforcer (1951)
Colds can be very dangerous this time of the year.[CN] 这年头感冒也会很危险的 Rope (1948)
I've had a bad cold now for some considerable time.[CN] 我得了重感冒相当长一段时间了 The Awful Truth (1937)
It must be the cold.[CN] 一定是感冒 Quai des Orfèvres (1947)
Boy, she was the world's champion, when it came to a cold.[CN] 伙计, 她是患感冒世界冠军了 Violent Saturday (1955)
Well, I'm so sorry so little occurred. It's that cold of Daphne's, I expect.[CN] 我很抱歉没让你们看到灵异现象 可能是因为达芙妮感冒 Blithe Spirit (1945)
Not the kind that blossoms on free gas stoves and television sets.[CN] 对这种煤气灶和电视机赠送不感冒 Scandal Sheet (1952)
- Oh, it's just a cold.[CN] 只是小感冒 Rope (1948)
Thank you, very much.[CN] 非常感谢。 注意感冒 The Best Years of Our Lives (1946)
I'm glad you told him I have a cold. He fixed me up good.[CN] 我真高兴你跟他说我感冒了 他对我很好 The Awful Truth (1937)
That awful child with the cold came and told me that you wanted to see me urgently.[CN] 那个得了感冒的孩子过来告诉我说 你特别想见我 Blithe Spirit (1945)
I'll bet I caught better than 50 colds from that broad.[CN] 那个娘们可能传给我超过五十次感冒 Violent Saturday (1955)
Besides, Joey has a cold.[CN] 再说,约感冒 Cavalcade (1933)
- How is your cold?[CN] - 你的感冒怎么样了? Monsieur Verdoux (1947)
A good cold. No more Maurice.[CN] 一次重感冒. Quai des Orfèvres (1947)
And all winter long, she'd have a cold.[CN] 而一整个冬天 她都会患感冒 Violent Saturday (1955)
Wanda, you're lookin' at a guy that's comin' down with a cold.[CN] 旺达, 你看着的这个人得了感冒 Call Northside 777 (1948)
This horrible cold![CN] 这该死的感冒! Ecstasy (1933)
You'll catch your death of cold.[CN] 你会感冒的! The Two Mrs. Carrolls (1947)
It's just a cold.[CN] 只是感冒 Pitfall (1948)
Give him a couple of nice warm blankets. He has a bad cold.[CN] 给他拿两条暖和的毯子 他感冒挺重的 The Awful Truth (1937)
These spring colds are really frightful.[CN] 这些春天的感冒真是挺可怕。 Stage Fright (1950)
George saved his brother's life that day, but he caught a bad cold which infected his left ear.[CN] 那天,乔治救了他弟弟一命 但他因此而患上重感冒 感染了左耳 It's a Wonderful Life (1946)
-Oh, she's just got a cold. She's in bed.[CN] -她感冒了,正在床上休息 It's a Wonderful Life (1946)
There's nothing like it for a cold, is there?[CN] 没有其他比这个对感冒好,是不是? Stage Fright (1950)
You'll catch your death of cold, that's what you will.[CN] 你会得感冒死去的,那就是你的下场 The Spiral Staircase (1946)
- A very nasty cough she had, sir. And her face, well, it was all peaked and drawn.[CN] 她的感冒十分严重 她看起来一脸病容十分憔悴 The End of the Affair (1955)
I couldn't, really. I've got this dreadful cold.[CN] 不可能我现在正重感冒 The End of the Affair (1955)
Joey's cold's much too bad. You wouldn't leave Joey all alone, would you?[CN] 约得了重感冒,不能让他 一个人呆在家里,是吗? Cavalcade (1933)
That doesn't sound good.[CN] 是吗? 那糟了,你是不是感冒了? Apostasy (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] Erkaeltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top