Search result for

*室*

(236 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-室-, *室*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
化粧[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) ห้องสุขา
[しつおん, shitsuon] (n) อุณหภูมิห้อง
研究[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) ห้องทดลอง, ห้องวิจัย
保健[ほけんしつ, hokenshitsu] (n ) ห้องพยาบาล
[きょうしつ, kyoushitsu, kyoushitsu , kyoushitsu] (n ) ห้องเรียน
会議[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[室, shì, ㄕˋ] house, home; room, chamber
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  至 (zhì ㄓˋ) 
Etymology: [pictophonetic] roof

Japanese-English: EDICT Dictionary
はつい星;宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See ・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ガス[ガスしつ, gasu shitsu] (n) gas chamber [Add to Longdo]
リンガホン[リンガホンしつ, ringahon shitsu] (n) language laboratory (wasei [Add to Longdo]
ロッカー[ロッカーしつ, rokka-shitsu] (n) locker room [Add to Longdo]
圧力抑制[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber [Add to Longdo]
[あんしつ;あんじつ, anshitsu ; anjitsu] (n) hermit's cell; retreat [Add to Longdo]
[あんしつ, anshitsu] (n) dark room [Add to Longdo]
移動教[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class [Add to Longdo]
医務[いむしつ, imushitsu] (n) doctor's office; medical office; sickbay [Add to Longdo]
育児[いくじしつ, ikujishitsu] (n) nursery [Add to Longdo]
[いっしつ, isshitsu] (n,adj-no) one room; (P) [Add to Longdo]
右心[うしんしつ, ushinshitsu] (n) right ventricle [Add to Longdo]
駅長[えきちょうしつ, ekichoushitsu] (n) stationmaster's office [Add to Longdo]
閲覧[えつらんしつ, etsuranshitsu] (n) inspection room; reading room [Add to Longdo]
演習[えんしゅうしつ, enshuushitsu] (n) seminar room [Add to Longdo]
[えんしつほう, enshitsuhou] (n) lead chamber process [Add to Longdo]
応接[おうせつしつ, ousetsushitsu] (n) (1) drawing room; parlour; parlor; (2) reception office [Add to Longdo]
[おうしつ, oushitsu] (n) royal family; (P) [Add to Longdo]
[おんしつ, onshitsu] (n) greenhouse; hothouse; conservatory; glasshouse; (P) [Add to Longdo]
育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing [Add to Longdo]
効果[おんしつこうか, onshitsukouka] (n,adj-no) greenhouse effect [Add to Longdo]
効果ガス[おんしつこうかガス, onshitsukouka gasu] (n) greenhouse effect gas; greenhouse gas [Add to Longdo]
栽培[おんしつさいばい, onshitsusaibai] (n,adj-no) greenhouse horticulture [Add to Longdo]
下足[げそくしつ, gesokushitsu] (n) footwear room [Add to Longdo]
化学実験[かがくじっけんしつ, kagakujikkenshitsu] (n) chemistry laboratory; chemical laboratory [Add to Longdo]
化粧[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room [Add to Longdo]
仮眠[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station) [Add to Longdo]
家庭科[かていかしつ, kateikashitsu] (n) home economics room [Add to Longdo]
貨物[かもつしつ, kamotsushitsu] (n) hold [Add to Longdo]
[がしつ, gashitsu] (n) art studio [Add to Longdo]
会議[かいぎしつ, kaigishitsu] (n) conference room; council room; (P) [Add to Longdo]
階段教[かいだんきょうしつ, kaidankyoushitsu] (n) classroom in tiers [Add to Longdo]
階段[かいだんしつ, kaidanshitsu] (n) staircase [Add to Longdo]
[かくしつ, kakushitsu] (n) every room [Add to Longdo]
核実験[かくじっけんしつ, kakujikkenshitsu] (n) nuclear laboratory [Add to Longdo]
乾燥[かんそうしつ, kansoushitsu] (n) drying room [Add to Longdo]
[いわむろ, iwamuro] (n) cave [Add to Longdo]
企画[きかくしつ, kikakushitsu] (n) planning office; (P) [Add to Longdo]
危機管理[ききかんりしつ, kikikanrishitsu] (n) situation room; crisis management office [Add to Longdo]
機関[きかんしつ, kikanshitsu] (n) engine room [Add to Longdo]
[きしつ, kishitsu] (n) air chamber [Add to Longdo]
気密[きみつしつ, kimitsushitsu] (n) airtight chamber [Add to Longdo]
汽缶[きかんしつ, kikanshitsu] (n) boiler room [Add to Longdo]
記者[きしゃしつ, kishashitsu] (n) press room; press gallery [Add to Longdo]
喫煙[きつえんしつ, kitsuenshitsu] (n) a smoking room [Add to Longdo]
[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) drawing room; guest room; (P) [Add to Longdo]
[きゃくしつがかり, kyakushitsugakari] (n) room clerk (hotel); steward (ship) [Add to Longdo]
乗務員[きゃくしつじょうむいん, kyakushitsujoumuin] (n) cabin crew [Add to Longdo]
休憩[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room [Add to Longdo]
休養[きゅうようしつ, kyuuyoushitsu] (n) rest or recreation room [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休息[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge [Add to Longdo]
候车[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, / ] waiting room (for train, bus etc) [Add to Longdo]
健身[jiàn shēn shì, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄕˋ, ] gym [Add to Longdo]
传达[chuán dá shì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ ㄕˋ, / ] reception room [Add to Longdo]
储藏[chǔ cáng shì, ㄔㄨˇ ㄘㄤˊ ㄕˋ, / ] storeroom; CL:間|间[jian1] [Add to Longdo]
化粧[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, ] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room [Add to Longdo]
吸烟[xī yān shì, ㄒㄧ ㄧㄢ ㄕˋ, / ] smoking room [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi shì, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄕˋ, ] coffee shop [Add to Longdo]
喷气推进实验[Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Jet Propulsion Laboratory [Add to Longdo]
国务院台湾事务办公[Guó wù yuàn Tái wān Shì wù Bàn gōng shì, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄕˋ ˋ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] Taiwan Affairs Office [Add to Longdo]
[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]
地下[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] room [Add to Longdo]
[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoor [Add to Longdo]
内乐[shì nèi yuè, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄩㄝˋ, / ] chamber music [Add to Longdo]
内装潢[shì nèi zhuāng huáng, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] interior design; interior decorating [Add to Longdo]
[shì yǒu, ㄕˋ ㄧㄡˇ, ] roommate [Add to Longdo]
[shì wài, ㄕˋ ㄨㄞˋ, ] outdoor [Add to Longdo]
[Shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, ] unmarried lady; virgin [Add to Longdo]
女座[Shì nǚ zuò, ㄕˋ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Virgo (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]
[shì wēn, ㄕˋ ㄨㄣ, / ] room temperature [Add to Longdo]
[Shì tǐng, ㄕˋ ㄊㄧㄥˇ, ] Muromachi bakufu, the feudal government of Japan (1338-1573) under the Ashikaga shoguns [Add to Longdo]
町幕府[Shì tǐng mù fǔ, ㄕˋ ㄊㄧㄥˇ ㄇㄨˋ ㄈㄨˇ, ] Muromachi bakufu, the feudal government of Japan (1338-1573) under the Ashikaga shoguns [Add to Longdo]
[jiā shì, ㄐㄧㄚ ㄕˋ, ] wife [Add to Longdo]
[mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ, ] cell; private room [Add to Longdo]
[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] bedroom; dormitory [Add to Longdo]
实验[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] laboratory [Add to Longdo]
实验感染[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, / ] laboratory infection [Add to Longdo]
[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, ] room; apartment [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] exhibition room [Add to Longdo]
工作[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] studio; workshop [Add to Longdo]
布鲁克海文国家实验[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Brookhaven National Laboratory [Add to Longdo]
布鲁克海文实验[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Brookhaven National Laboratory [Add to Longdo]
[shù shì, ㄕㄨˋ ㄕˋ, ] concubine [Add to Longdo]
广播[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]
引狼入[yǐn láng rù shì, ˇ ㄌㄤˊ ㄖㄨˋ ㄕˋ, ] to lead the wolf into the house (成语 saw); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble [Add to Longdo]
[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] ventricle (heart) [Add to Longdo]
急诊[jí zhěn shì, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, / ] emergency room [Add to Longdo]
[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, ] room [Add to Longdo]
接待[jiē dài shì, ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ ㄕˋ, ] reception room [Add to Longdo]
控制[kòng zhì shì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ, ] control room [Add to Longdo]
拣信[jiǎn xìn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] mail sorting office [Add to Longdo]
操舵[cāo duō shì, ㄘㄠ ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] pilothouse [Add to Longdo]
放映[fàng yìng shì, ㄈㄤˋ ˋ ㄕˋ, ] cinema room; viewing room [Add to Longdo]
教务[jiào wù shì, ㄐㄧㄠˋ ˋ ㄕˋ, / ] school administration office [Add to Longdo]
[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, ] classroom [Add to Longdo]
教研[jiào yán shì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˋ, ] teaching and research section [Add to Longdo]
[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, ] darkroom [Add to Longdo]
更衣[gēng yī shì, ㄍㄥ ㄧ ㄕˋ, ] change room; dressing room; locker room; toilet [Add to Longdo]
会议[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, / ] meeting; conference room [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
One weekend all of the hotels in the city were full because there was a large convention.ある週末、町のホテルはどこも満になっていました。
I'd like a double for four nights from tonight for about fifty dollars a night.1泊50ドルくらいのダブルの部屋を一、今晩から4泊お願いします。
I'd like two singles for three nights from the 21st for about sixty dollars a night.1泊60ドルくらいのシングルの部屋を2、21日から3泊でお願いします。
Could you bring my breakfast to room 305?305号に朝食をお願いできますか。
Take it to the men in Room 318.318号のお客さんに持って行ってあげなさい。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360号の合い鍵を貸していただきませんか。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418号に行く途中、彼は次のように思い始めました。
This is room 839.839号です。
May we use the language lab?LL教を使ってもよいですか。
Where is Room 105?105号はどこですか。
Please wait in front of Room 213.213号の前でお待ちください。
She rented a four-room flat.から成るアパートを彼女は借りた。
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.CO2はいわゆる温効果と大いに関係があります。
I farted in class and the teacher threw me out.オレ、教で屁をこいちゃったんっすよ。んでもって先生に追い出されちゃって。 [M]
I'd like to try out the aerobics class for a day.エアロビクス教に一日入学したいのですが。
Andy hung his shirt up in the closet.アンディーは自分のシャツを収納に掛けた。
We have four bedrooms upstairs.うちは2階に寝が4つある。
The club members assembled in the meeting room.クラブの会員は会議に集まった。
This is room No. 1025. Room service, please.こちらは1025号ですが、ルームサービスをお願いします。
This house has two bathrooms.この家には浴が二つ付いている。
Please take this chart to the X-ray Room on the third floor.このカルテを持って3階のレントゲンへ行ってください。
This classroom can accommodate only thirty students.この教には三十人の学生しか入れない。
This classroom is cleaned.この教はきれいにされる。
This classroom is very large.この教はとても大きい。
There are no fewer than a dozen bedrooms in this mansion.この豪邸には寝が十二もあります。
All the motels on this road are full.この通りのモーテルはどこも満だった。
This land belongs to the Royal Family.この土地は王のものです。
This room is my bedroom, and the other one is my office.この部屋は寝でもう一方は事務所です。
Pretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.すぐに彼らは小さいおうちの回りのアパートや公団住宅を取り壊し、両側に大きな地下を掘り始めました。
Judy sent her children to bed.ジュディーは子供たちを寝へ行かせた。
Jane had hardly entered the room when the students gathered around her.ジェーンが教に入るとすぐに生徒たちが彼女のまわりに集まりました。
Yes, I'd like a single room with a private bath, please.そう、専用浴付きのシングルにしてください。
The door opens into the bedroom.そのドアは寝に通じている。
Uh, in the bedroom.そうね、寝へ。
The royal wedding was a magnificent occasion.その王の結婚式は壮大な祭典であった。
The shabby compartment remained vacant.そのみすぼらしい車は空いたままだった。
The doctor's office is on the second floor.その医者の診察は2階にある。
The meeting room is in use now.その会議は現在使用中です。
The singer was standing by in the studio.その歌手は放送でスタンバイしていた。
The laboratory has the most up-to-date equipment.その実験には最新式の設備がある。
The classroom was so noisy I did not hear my name called.その教はとてもうるさかったので、私は自分の名前が呼ばれるのがきこえなかった。
The cabin attendant is good at flattery.その客乗務員はお世辞が上手い。
The bedroom was laden with beautiful ornaments.その寝には、美しい装飾品がいっぱいあった。
They are nature's laboratory for all kinds of plant, animal and insect life.それはあらゆる種類の植物、動物、及び昆虫のための実験である。
We spent all of that night, the next day, and the next night in the cellar.その晩と次の日とその夜中ずっと地下で過ごしたのよ。 [F]
The waiting room was so noisy that I couldn't hear my name called.その待合はあまりにうるさくて、自分の名前が呼ばれるのが聞こえなかった。
However, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.だが、徐々に生活水準が高まるようになるにつれて、ますます大勢の人が我が家に浴を持つようになった。
No matter how cold it is outside, the rooms are comfortably heated.たとえ外はどんなに寒くとも、内は気持ちよく暖められている。
He brought our TV set down to the cellar.パパは、テレビを地下に持ってきたの。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can't let it get away. There's the control room[JA] 指令からじゃないと阻止できない The Fate of the Furious (2017)
I'll check the basement.[JA] 私は地下を確認します。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Just...[CN] 密 I Kissed a Girl (2010)
The ghost who died falling down from a three story building?[CN] 从三楼教倒栽葱死掉的鬼 用头咚咚咚走路的鬼 Episode #1.5 (2004)
We could rent rooms down there.[CN] 我们都可以在下面地下开小旅馆了 The Blue Angel (1930)
Number 18.[JA] 18号 The Covenant (2017)
There's a killer view from the bedroom window.[JA] 寝は眺めがいいの The Covenant (2017)
Just came from Maxmount's office[CN] 從Maxmount的辦公聽來的 Applause (1929)
B gyemotologiyu.[JA] 輸血へ! Attraction (2017)
Where I come from, generals don't hide in their offices like cowards.[JA] 私の国では司令官たちは臆病のように 執務で隠れてなんかいません Wonder Woman (2017)
That was Gus Weinbaum from the booking office.[CN] 是預約辦公的Gus Weinbaum。 Applause (1929)
I can arrange to have the horses quartered in your bedroom.[CN] 我可以在你的卧里 安排马厩 The Scarlet Empress (1934)
Fitzpatrick's photography class was soon exploring all the classical poses, naughty school girl, sexy tennis player, slutty nurse.[JA] 写真教では 定番ポーズを探究中だ エッチな学生に テニスプレーヤー そして看護師 Close Encounters (2017)
Nurse's office.[JA] 保健に行ってて Stalker's Prey (2017)
Film laboratory Taunus Film, Wiesbaden[CN] 威斯巴登市,托纳斯影业 电影实验 Battleship Potemkin (1925)
I mean, I've always known you were a fucking piece of shit, but what's Robbie going to think, eh?[JA] 温を作る話をしただけで 何もなかった The Widow Maker (2017)
I couldn't have them in my chambers, so in the process of building the sewers,[JA] 私の寝へ連れていけない だから下水道の建設の途中で― The Queen's Justice (2017)
Basement.[CN] 地下 ! Mirrors 2 (2010)
Why can't I see you at your office?[CN] 为什么我不能在你办公见你 It Happened One Night (1934)
I'll be in the conference room setting up.[JA] はい。 私は 会議のセットアップ。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
The pressure is on alert in the cargo hold[JA] 貨物の圧力異常です The Fate of the Furious (2017)
I said pop in. That was it. I was chasing a lead.[JA] 母親が温を欲しがってると 聞いて営業してる The Widow Maker (2017)
There's a bathroom.[JA] 浴がある Casus Belli (2017)
Now, go to the office.[JA] 君は職員 Stalker's Prey (2017)
I find the weapon's room and I can pull the lunch chip before she can fire any of those nukes[JA] 俺が武器管制に行って 起爆チップを抜き取る 弾頭が発射される前に The Fate of the Furious (2017)
Speaking of that, how about that act of ours you said the Keith Office was interested in?[CN] 說到這兒我倒想起來了, Keith辦公感興趣的那個演出我們弄得怎麼樣了? Applause (1929)
I mean, the hospital room's gone, Pat Phillips, obviously gone.[JA] つまり 病やパットさんは 明らかにもう無い The Discovery (2017)
The ship's store.[CN] 船上的贮藏 Battleship Potemkin (1925)
Yes.[CN]  Master (2016)
Agent Conner, can you take Eric to the infirmary?[JA] エージェントコーナー、あなたはエリックを取ることができますか? 保健に? 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Good dude, too.[JA] 寝には大量の睡眠薬が散らばっていた ほんと いい奴だった The Discovery (2017)
Take cover in the basement.[CN] 是空袭,快躲到地下 Cavalcade (1933)
Well I never... What are you doing in my bedroom?[CN] 诶 你在我卧干什么 The Blue Angel (1930)
These are Mother and Father's chambers.[JA] 父上と母上の寝よね Eastwatch (2017)
I met some very interesting women at the showers.[CN] 我在浴碰到一些很有趣的女人 It Happened One Night (1934)
All the best homes have them outside.[CN] 当然了 所有好的房子浴都在外面 It Happened One Night (1934)
Only this time he was exiled to conduct his nasty business behind closed doors.[JA] 今回だけは 個での淫らな業務を許した The Widow Maker (2017)
And for three years, you've gone to your office every day.[CN] 三年来,你天天都去 你的办公 One Hour with You (1932)
You'll find the showers just behind the second cottage.[CN] 浴就在第二小屋后面 It Happened One Night (1934)
Your rooms are ready, Your Royal Highness.[CN] 您的房间已经准备好了 尊贵的皇陛下. The Scarlet Empress (1934)
- Get back in the bathroom.[JA] - 浴に戻ってろ Casus Belli (2017)
Get in the shower. Get in the shower![JA] シャワーよ シャワーに入って! Casus Belli (2017)
To Worms, Blaodel, to request as guests to our court the royal brothers of my wife![CN] 布勞德爾,你去沃爾姆斯去邀請 我妻子的皇弟兄來我皇宮做客 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
"I've just dined in state at my sitting-room window,[CN] 我的起居也换过了 A Farewell to Arms (1932)
Won't you come down to my office?[CN] 能否到我办公一叙? The Mummy (1932)
Oh, I see, it's right there.[JA] わかるだろ? あぁ そこだ 指令 Life (2017)
- No.[CN] - 你是去办公吗? The Lizard-Spock Expansion (2008)
Couldrt I call her to my office?[CN] 我不会打电话给她 叫她来我办公吗? One Hour with You (1932)
We received a report on a housebreaking.[CN] 我們收到一份入盜竊報告 入盜竊! À Nous la Liberté (1931)
There were discovered basement,[JA] 地下が発見されましたが Guardians (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test [Add to Longdo]
[しつない, shitsunai] indoor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三号[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
[ぶんしつ, bunshitsu] Zweigstelle, Zweigbuero [Add to Longdo]
化粧[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
[きゃくしつ, kyakushitsu] Gaestezimmer [Add to Longdo]
[むろ, muro] ZIMMER, RAUM [Add to Longdo]
[むろ, muro] Zimmer, -Raum [Add to Longdo]
[むろ, muro] Keller, Gewaechshaus [Add to Longdo]
[しつない, shitsunai] im_Zimmer, im_Hause [Add to Longdo]
[むろまち, muromachi] (Aera, 1392-1573) [Add to Longdo]
[しつちょう, shitsuchou] Zimmeraeltester, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[しんしつ, shinshitsu] Schlafzimmer [Add to Longdo]
居間兼寝[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] Wohnzimmer_und_Schlafzimmer [Add to Longdo]
待合[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
手術[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
控え[ひかえしつ, hikaeshitsu] Warteraum, Vorzimmer [Add to Longdo]
[きょうしつ, kyoushitsu] Klassenzimmer, Unterrichtsraum [Add to Longdo]
[あんしつ, anshitsu] Dunkelkammer [Add to Longdo]
更衣[こういしつ, kouishitsu] Umkleideraum [Add to Longdo]
[よくしつ, yokushitsu] Badezimmer [Add to Longdo]
[おんしつ, onshitsu] Treibhaus, Gewaechshaus [Add to Longdo]
[こうしつ, koushitsu] das_(japanische)_Kaiserhaus [Add to Longdo]
[ししつ, shishitsu] Privatzimmer [Add to Longdo]
[せんしつ, senshitsu] Kabine [Add to Longdo]
[ちゃしつ, chashitsu] Teezimmer (fuer Teezeremonie) [Add to Longdo]
閲覧[えつらんしつ, etsuranshitsu] Lesezimmer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top