ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โบราณคดี*

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โบราณคดี, -โบราณคดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณคดี[N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
หลักฐานทางโบราณคดี[N] archaeological evidence, Example: บ้านเชียงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบราณคดี(โบรานนะคะดี, โบรานคะดี) น. วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน, เดิมใช้ โบราณคดีวิทยา.
คดี(คะดี) น. เรื่อง, มักใช้ประกอบคำศัพท์ เช่น โบราณคดี คดีโลก คดีธรรม วรรณคดี สารคดี
ชั้นดินน. ดินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ สามารถบอกอายุหลักฐานทางโบราณคดีได้.
โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี.
โบราณสถานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.
ศิลปศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่ ๑. สูติ วิชาฟังเสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์ วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร ๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ ๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.
สถานภาพตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เช่น เขามีสถานภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological geologyธรณีวิทยาโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological illustrationภาพประกอบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์โบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological parksแหล่งโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological surveyingการสำรวจทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeology and historyโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Excavations (Archaeology)การค้นพบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Photography in archaeologyการถ่ายภาพทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Underwater archaeologyโบราณคดีใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Nazis have teams of archaeologists running around the world looking for religious artefacts.พวกนาซีได้จัดทีมนักโบราณคดี ส่งไปทั่วโลก มองหาวัตถุทางศาสนา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It represents everything we got into archaeology for.มันเป็นตัวแทนของทุกอย่าง ที่เรา เข้ามาในโลกแห่งโบราณคดี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He's a French archaeologist.เป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You and I are very much alike. Archaeology is our religion.คุณกับผม เราเหมือนกันมาก โบราณคดีเป็นศาสนาของเรา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You'll be a permanent addition to this archaeological find.คุณจะกลายเป็นส่วยเกินของการค้นพบ ทางโบราณคดีครั้งนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This is Indiana Jones, famous archaeologist.นี้เป็นอินเดียน่าโจนส์นักโบราณคดีที่มีชื่อเสียง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, I thought archaeologists were always funny little men searching for their mommies.ดีฉันคิดว่านักโบราณคดีได้เสมอชายน้อยตลก ค้นหา mommies ของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, the eminent archaeologist?Dr.Jones, นักโบราณคดีที่มีชื่อเสียง? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Archaeology is the search for fact not truth.โบราณคดี... คือการการค้นคว้า เพื่อหาความจริง... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Seventy percent of all archaeology is done in the library.70% ของโบราณคดี จากโบราณคดีที่สำรวจแล้ว อยู่ในห้องสมุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The quest for the Grail is not archaeology.การคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ เรื่องทางโบราณคดี Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You call this archaeology?แกเรียกอย่างนี้ว่าโบราณคดีหรือ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, may I have the Archaeology department, please?ช่วยต่อแผนกโบราณคดีให้ผมหน่อยครับ The Red Violin (1998)
They'll be discovered by some future archaeologist, and he won't know what to make of them.สักวันจะต้องโดนขุดค้นพบ โดยนักโบราณคดี The Time Machine (2002)
This is probably less familiar. It was discovered by archeologists--นี่อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี... Mona Lisa Smile (2003)
This is a valuable archaeological find.มันเป็นการค้นหาที่มีค่าทางโบราณคดี AVP: Alien vs. Predator (2004)
Are you Jin Seok Lee from the 12th infantry who participated in the battle of Doom Il Yung?ฮัลโหล? ผมและทีมการขุดค้นทางโบราณคดีสงครามเกาหลี. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
This guy was possibly killed by something dinosaur-related, but it was probably a model or something from the archaeology department.ผู้ชายคนนี้อาจจะถูกฆ่าโดยสัตว์ที่มี ลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ แต่มันอาจเป็นหุ่นจำลองหรืออะไรบางอย่างจาก แผนกโบราณคดี 65 Million Years Off (2007)
Yeah, the archaeology department was going under.ใช่ แผนกโบราณคดี กำลังจะถูกปิด 65 Million Years Off (2007)
We weren't sure, until a couple of weeks ago, when a team of archaelogists discovered a series of cave paintings, in Western Argentina.เราไม่รู้ จนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน มีนักโบราณคดี... พบภาพเขียนชุดนึง ทางตะวันตกของอาร์เจนติน่า. 100 Million BC (2008)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The archeologist?ที่เป้นนักโบราณคดีหรือเปล่า \ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm a tenured professor of archeology.ฉันเป็นอาจารย์สอนโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you want to be a good archeologist, you got to get out of the library!ถ้าคุณอยากเป็นนักโบราณคดีที่ดี คุณต้องออกจากห้องสมุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were archeologists.เราเป็นนักโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
To put it in archaeological terms, that's a tomb in which many pharaohs have lain.ถ้าพูดภาษานักโบราณคดี หลุมนั้นคือสุสานที่ฝังฟาโรห์มานักต่อนักแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
She's an archaeologist. He went with her to a dig site.เธอเป็นนักโบราณคดีเขาตามเธอไปเที่ยว ไซท์งานน่ะครับ The Ruins (2008)
Maybe the archaeologists don't want people to find their site, guys.บางที.. พวกนักโบราณคดี.. คงไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายแถวไซท์งานน่ะ The Ruins (2008)
Ever questioned mind, guys, that archaeologists have been here before.ฉุกคิดบ้างมั๊ยว่า นักโบราณคดีเคยมาดูแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He wanted to be an archaeologist in college, like indiana jones.เขาอยากจะเป็น นักโบราณคดี เหมือนอินเดียน่า โจนส์ The Grandfather (2009)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก Episode #3.1 (2009)
Say something archeological.พูดบางอย่างเกี่ยวกับโบราณคดีสิ Human (2010)
The victim's apartment is like an archaeological dig.ห้องชุดของเหยื่อเป็นเสมือน การขุดค้นทางโบราณคดี The Beginning in the End (2010)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Okay, so here is a additive stereolithograph that I borrowed from Archeology.เอาล่ะ ตรงนี้ เครื่องสเตอริโอไลโตกราฟฟี่ ที่ทำเพิ่มขึ้นมา ที่ฉันยืมมาจากแผนกโบราณคดี The Bones That Weren't (2010)
Welcome to the Lit Club. Or was it the Archaeology Club?ยินดีต้อนรับสู่ชมรมหนังสือพิมพ์ หรือ ชมรมโบราณคดีFrom Up on Poppy Hill (2011)
Third floor, same room as the Archaeology Club.ชั้นสาม ห้องเดียวกับชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Hi, we're looking for the Archaeology Club.สวัสดี เรากำลังตามหา ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
We're just heading for the Archaeology Lit Club, actually.จริง ๆ แล้ว เรากำลังมุ่งหน้าไปชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
We're down to two members. The Archaeology Club is doomed.พวกเรามีกันสองคน ที่อยู่ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
They fund archaeological digs.พวกเขาหาทุนให้การขุดเจาะทางโบราณคดี Face Off (2011)
Archaeology?- โบราณคดีFace Off (2011)
To Julian, everything we see is an archaeological dig.จูเลียนทุกอย่างที่เราเห็นคือการขุด ค้นทางโบราณคดี Does Time Really Exist? (2011)
What happened to the stoic, no-nonsense probie we called The Archeologist?แล้วคุณคนเก่าที่ยึดถือสโตอิก งานอย่างเดียวไม่มีเล่น จนเราล้อว่าเป็นนักโบราณคดีล่ะ? Countdown (2011)
The Archeologist?นักโบราณคดีเหรอ? Countdown (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
หลักฐานทางโบราณคดี[n. exp.] (lakthān thāng bōrānnakhadī) EN: archaeological evidence   
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaeological[ADJ] เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archeology
archeologist[N] นักโบราณคดี
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology
dig[N] แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
forensic archaeologyนิติโบราณคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top