Search result for

*ยกขึ้น*

(196 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยกขึ้น,-ยกขึ้น-, *ยกขึ้น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระพรืบ[กะ-พืบ] (vi adv ) ขยับยกขึ้นลงเป็นจังหวะ ตัวอย่าง เช่น หายใจอกกระพรืบจนเห็นได้ชัด, น้ำในบ่อไหวกระพรืบเป็นร่องคลื่น เป็นต้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกขึ้น    [V] elevate, See also: raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift, Syn. เลื่อนขึ้น, Ant. ลดลง, ปลด, Example: สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุมยกขึ้นน. มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่สูงกว่าจุดเล็ง, มุมเงย ก็เรียก.
กระโดกว. อาการที่ของลอยในน้ำเช่นเรือโอนไปโอนมาหรือยกขึ้นยกลง เนื่องจากแรงกระเพื่อมของน้ำ เช่น เรือกระโดกเพราะถูกคลื่นซัด.
กอบก. เอามือ ๒ ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนสันมือชิดกันแล้วยกขึ้น.
ขิดน. ชื่อผ้าทอชนิดหนึ่ง มีวิธีทำลวดลายโดยใช้ไม้แผ่นแบนบางปากโค้งให้ปลายหนึ่งแหลมเป็นเครื่องมือสำหรับสะกิดเส้นเครือหรือเส้นยืน เพื่อเก็บยกขึ้นตามรูปลักษณะลวดลายที่ต้องการในแต่ละแถวแต่ละลาย, เขียนเป็น ขิต ก็มี.
ขึ้นชื่อยกขึ้นมาอ้าง เช่น อย่ามาขึ้นชื่อฉัน.
ขึ้น ๒เป็นไปตามคำที่ยอหรือยุเป็นต้น เช่น ยกขึ้น ยุขึ้น หนุนขึ้น
เขย่า(ขะเหฺย่า) ก. อาการที่จับสิ่งใดสั่นหรือยกขึ้นยกลงเร็ว ๆ เพื่อให้สิ่งนั้นกระเทือนหรือเคลื่อนไหว เช่น เขย่าตัวเพื่อให้ตื่น เขย่าขวดเพื่อให้ยาระคนกัน เขย่ากิ่งไม้เพื่อให้ลูกไม้หล่น, กระเทือน, ทำให้กระเทือน, เช่น รถเขย่า เกวียนเขย่า, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขย่าขวัญ เขย่าโลก.
คอนเหยียดแขนข้างหนึ่งแล้วเอามือจับปลายของที่หนักยกขึ้น.
คำตั้งน. คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม
จุณณียบท(จุนนียะบด) น. บทบาลีเล็กน้อย ที่ยกขึ้นแสดงก่อนเนื้อความ.
จุ่มก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจ่อมลงไปในของเหลวแล้วยกขึ้น เช่น เอาผ้าจุ่มนํ้า.
ช้อนเอามือสอดลงไปข้างใต้แล้วยกขึ้น เช่น ช้อนศีรษะ ช้อนตัว.
ชูก. ยกขึ้นสูง เช่น ชูมือ ชูแขน ชูธง, ทำให้ปรากฏ เช่น ชูเกียรติ, บำรุงให้ดีขึ้น เช่น ชูกำลัง.
เชิดก. ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น เชิดหน้า เชิดอก
เชิดว. ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น ปากเชิด จมูกเชิด หน้าเชิด.
ดง ๒ก. เอาหม้อที่หุงข้าวได้ที่และรินนํ้าข้าวออกจากหม้อแล้วยกขึ้นตั้งไฟอ่อน ๆ เอียงและหมุนไปโดยรอบเพื่อให้ข้าวระอุ.
ดีด ๑ยกขึ้นด้วยแม่แรงเป็นต้น เช่น ดีดเรือน
ตะเบ๊ะก. ทำความเคารพอย่างคนในเครื่องแบบ คือ ทำวันทยหัตถ์. [เทียบ ม. angkat tabek ว่า วันทยหัตถ์ (angkat ว่า ยกขึ้น tabek เป็นคำทักทายที่ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่)]
ตั้งแต่งก. ยกขึ้น, สถาปนา
ตัดประเด็นก. ตัดข้อความสำคัญบางเรื่องที่หยิบยกขึ้นพิจารณาออก เช่น คดีนี้ตำรวจตัดประเด็นชู้สาวออก.
ตีนผีส่วนของจักรเย็บผ้าที่ใช้กดผ้าเวลาเดินจักร ยกขึ้นลงได้.
ทำนูลยกขึ้นเทินหัว. (แผลงมาจาก ทูล).
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายก. ถวาย (ใช้แก่สิ่งของใหญ่หรือของที่ยกขึ้นให้ไม่ได้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี), เขียนว่า น้อมเกล้าฯ ถวาย ก็ได้ แต่ต้องอ่านว่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย.
นางกวัก ๑น. เครื่องรางชนิดหนึ่ง ทำเป็นรูปหญิงนั่งพับเพียบ มือซ้ายถือถุงเงินวางบนตัก มือขวายกขึ้นเสมอตา แสดงอาการกวักมือ มักแกะสลักด้วยไม้โพ ที่ปั้นหล่อด้วยโลหะก็มี ทำขึ้นด้วยความเชื่อว่าทำให้ค้าขายดี.
บัวน. ชื่อเรียกไม้นํ้าหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ คือ ในสกุล Nelumbo วงศ์ Nelumbonaceae มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบ อยู่ห่าง ๆ กัน ก้านใบและก้านดอกแข็ง มีหนามสากคาย ชูใบและดอกขึ้นพ้นผิวนํ้า เช่น บัวหลวง (N. nucifera Gaertn.) ดอกสีขาวหรือชมพู กลิ่นหอม, ปัทม์ ก็เรียก, พันธุ์ดอกป้อมสีขาว เรียก สัตตบุษย์ พันธุ์ดอกป้อมสีชมพู เรียก สัตตบงกช ดอกใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เมล็ดกินได้, ในสกุล Nymphaea วงศ์ Nymphaeaceae มีเหง้าสั้นอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบหรือจัก อยู่ชิดกันเป็นกระจุก ก้านใบและก้านดอกอ่อนไม่มีหนาม ใบลอยอยู่บนผิวนํ้า ดอกโผล่ขึ้นพ้นผิวนํ้า ผลจมอยู่ในนํ้าเรียก โตนด เช่น บัวสาย (N. lotus L. var. pubescens Hook.f. et Thomson) ขอบใบจัก ดอกสีขาวหรือแดง ก้านดอกเรียก สายบัว กินได้ พันธุ์ดอกสีขาว เรียก สัตตบรรณ บัวเผื่อน (N. nouchaliBurm.f.) ขอบใบเรียบ ดอกสีม่วงอ่อน, ในสกุล Victoria วงศ์ Nymphaeaceae เช่น บัวขอบกระด้งหรือบัววิกตอเรีย [V. amazonica (Poeppig) Sowerby] มีเหง้าสั้นอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลมใหญ่ ขอบยกขึ้นคล้ายกระด้ง ลอยอยู่บนผิวนํ้า ใต้ใบ ก้านดอก และด้านนอกของกลีบดอกชั้นนอกมีหนามแหลม ดอกใหญ่ สีขาว หอมมาก
ประเด็นน. ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่มีการยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดี.
ประเท้าก. กิริยาที่ผู้รำใช้ส่วนหน้าของฝ่าเท้าแตะพื้นและยกขึ้นทันที, เป็นท่ารำท่าหนึ่ง.
เป็นต้น ๒คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น เช่น อริยสัจ ๔ มีทุกข์เป็นต้น.
พ่อเมืองน. ผู้ที่ชาวเมืองยกขึ้นเป็นเจ้าเมือง.
มุมเงยน. มุมยกขึ้น.
ยัก ๑ก. อาการที่คิ้ว ไหล่ หรือก้น เป็นต้น ยกขึ้นยกลง, ทำให้คิ้ว ไหล่ หรือก้น เป็นต้น ยกขึ้นยกลง, เช่น ยักคิ้ว ยักไหล่ เดินก้นยักไปยักมา
รำพึงน. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้ง ๒ ประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย เป็นกิริยารำพึง.
เรือหางยาวน. เรือยนต์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเพรียวยาว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ติดที่ท้ายเรือ มีท่อโลหะยาวคล้ายหางติดใบจักรใช้แทนหางเสือไปในตัวและยกขึ้นลง โยกไปทางซ้ายทางขวาเพื่อเปลี่ยนทิศทางได้.
เรือนแพน. เรือนที่ตั้งอยู่บนแพในน้ำ มีลักษณะต่างกับเรือนไทยทั่วไปตรงมีเสาแต่ไม่ลงดิน ไม่มีระเบียงและชาน หันด้านข้างออกแม่น้ำ หรือเรือนลักษณะเช่นนั้นที่เคยตั้งอยู่บนแพในน้ำแล้วยกขึ้นมาปลูกบนบก.
เลื่อนก. เคลื่อนหรือย้ายจากที่เดิมโดยลักษณะอาการต่าง ๆ เช่น ลาก เสือกไส ยกขึ้น กดลง
เวทิ, เวที ๑น. ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่ทำการสักการบูชา, แท่นบูชา
สงก. หย่งให้กระจายตัวหรือยกขึ้นให้นํ้าหรือของเล็ก ๆ ร่วงลง เช่น สงข้าว สงฟาง สงถั่วงอก สงเส้นบะหมี่.
สะพานหกน. สะพานที่สร้างให้ส่วนหนึ่งยกขึ้นได้เพื่อเปิดทางให้เรือแล่นผ่าน.
เสาเอกน. เสาเรือนต้นแรกที่ยกขึ้นตามฤกษ์ในการปลูกเรือน มักนิยมตั้งไว้ทางทิศตะวันออก.
หยก ๒ก. ยกขึ้นลงค่อย ๆ ในคำว่า หยกเบ็ด.
หยิบยกก. ยกขึ้นอ้าง เช่น หยิบยกเรื่องอดีตขึ้นมาพูด, (กลอน) ยกหยิบ.
หางยาวน. เรียกเรือยนต์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเพรียวยาว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ติดท้ายเรือ มีท่อโลหะยาวปลายติดใบจักรใช้แทนหางเสือไปในตัว โยกไปทางซ้ายทางขวาเพื่อเปลี่ยนทิศทางและยกขึ้นลงได้ ว่า เรือหางยาว.
หุงข้าวก. เอาข้าวสารและน้ำใส่หม้อตั้งบนเตาไฟให้ร้อนจนเดือดแล้วปลงลงเช็ดน้ำ จากนั้นยกขึ้นดงบนเตาไฟจนสุก เรียกว่า หุงเช็ดน้ำ ถ้าเคี่ยวจนน้ำแห้งไปเองโดยไม่ต้องเช็ดน้ำ เรียกว่า หุงไม่ต้องเช็ดน้ำ, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้า.
โหง ๒ก. กระดกขึ้น, ยกขึ้น, เช่น เกวียนโหง.
อุทธรณ์(อุดทอน) น. การยกขึ้น, การรื้อขึ้น, การเคลื่อนที่, การเสนอ, การนำมาให้
อุทาหรณ์(-หอน) น. ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง.
อุเทศน. การยกขึ้นแสดง, การยกขึ้นชี้แจง.
อุเทศว. ที่ยกขึ้นแสดง, ที่ยกขึ้นชี้แจง
อุ้มก. โอบยกขึ้น, ยกขึ้นไว้กับตัว, เช่น อุ้มเด็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superductยกขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
set upยกขึ้นกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set up againstยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contestationการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impute๑. ใส่ความ (ก. อาญา)๒. ยกขึ้นอ้างให้รับผิด (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputed negligenceความประมาทเลินเล่อที่ยกขึ้นอ้างให้รับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nihil dicit (L.)ละเลยไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Extensorsกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเหยียดข้อต่อ,กล้ามเนื้อเหยียด,อาการยกขึ้น,เอ็กเทนเซอร์ [การแพทย์]
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good. Now, I'm gonna go up.ดีมาก ทีนี้ผมจะยกขึ้นแล้วน๊ะ Dirty Dancing (1987)
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม Akira (1988)
Hoist her up.ยกขึ้นได้ Mannequin: On the Move (1991)
I wanted to talk about something you brought up last Wednesday.ผมอยากจะคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณ ยกขึ้นมาเมื่อวันก่อน Basic Instinct (1992)
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ Hero (1992)
He can bloody well lift a finger for once birthday or not.ถึงตาใคร คนนั้นก็ต้องยกขึ้นไป ไม่มีเว้น The Cement Garden (1993)
And they put you on trucks--เรียกขึ้นรถบรรทุกไป... Schindler's List (1993)
And after swiveling it around, carefully place it aside to drip dry.หมุนรอบก่อนยกขึ้นผึ่งให้แห้ง Schindler's List (1993)
I'm against the men who deify it at the expense of human truth.คนที่ยกขึ้นเป็นพระเจ้ามันที่ค่า ใช้จ่ายของความเป็นจริงของมนุษย์ Contact (1997)
We're picking up some low frequency noise.เรากำลังยกขึ้นบางเสียง ความถี่ต่ำ Contact (1997)
We're picking up something in Northern Cascades. I need your opinion on it.เรากำลังยกขึ้นบางสิ่งบางอย่างในภาคเหนือ พรู ฉันต้องการความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับมัน Dante's Peak (1997)
Gently, hold it.ค่อยๆ ยกขึ้น Titanic (1997)
Your belongings have already been brought up.ทุกคนจะพบของที่นำมา ถูกยกขึ้นมาให้แล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Okay. Keep it high.โอเค ยกขึ้นมา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Let's go Gloria! Up and down and open!ไปกันได้แล้ว กลอเลีย ยกขึ้น ยกลง และก็ เปิด! Madagascar (2005)
Now when I call, "horns up"... you're gonna move your instrument out, and then...ถ้าฉันบอกว่า ยกแตรขึ้น ให้นายยกขึ้นแล้วทำแบบนี้ และต่อจากนั้น American Pie Presents: Band Camp (2005)
enter your account number and your box is retrieved.คุณ ก็กดตัวเลขบัญชีแล้วตู้เซฟก็จะถูกเรียกขึ้นมา The Da Vinci Code (2006)
- Down. - Up.เอามือลง ยกขึ้น Bandidas (2006)
- Down. - Up.เอามือลง ยกขึ้น Bandidas (2006)
Put it in your fist, raise your hand against your forehead... concentrate on it, form a mental picture.กำมันไว้ แล้วยกขึ้นแนบหน้าผาก.. ตั้งสมาธิสร้างภาพขึ้นในจิต The Illusionist (2006)
Okay, push! Push!ยกขึ้น ยก Flyboys (2006)
Hold it up, hold it up.ยกขึ้นมา ยกขึ้นมา Open Water 2: Adrift (2006)
Heave!ยกขึ้นApocalypto (2006)
Lift the bloody thing, man.ยกขึ้นมาสิ Faith Like Potatoes (2006)
Page shepherd.Norman,take over the bag.เพจเรียก ดร.เชพเพิร์ด นอร์แมนยกขึ้น Let the Truth Sting (2007)
OK, wait. Get up!โอเค เดี๋ยวๆ ยกขึ้น [Rec] (2007)
I heard they had to pump the cum out of her stomach. Hey, Mikey, how's your mom doing?ฉันได้ยินว่าพวกนั้นโยกขึ้นโยกลง จนถึงจุดสุดยอดกับพี่แกเลย เฮ้ ไมกี้ แล้วแม่ของแกล่ะเป็นยังไง Halloween (2007)
Get it. MAN: Working on it, sir.เรียกขึ้นมา / กำลังจัดการอยู่ครับท่าน The Bourne Ultimatum (2007)
Head up, chin up... up... good.เชิดหน้าขึ้น, ยกคางขึ้น... ยกขึ้น... ดีมาก Namastey London (2007)
Everybody up!ทุกคน ยกขึ้นNumb (2007)
Lift him up.ยกขึ้นมา The Fourth Man in the Fire (2008)
Lift.ยกขึ้น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Someone went accident in her sexy pants.ตอนนี้มีกางเกงเซ็กซี่ของบางคนบังเอิญเปียกขึ้นมาละสิ The House Bunny (2008)
I might dab my upper lip before answering it.ผมคงยกขึ้นซับเหงื่อตรงเหนือฝีปาก ก่อนตอบคำถาม Frost/Nixon (2008)
Open up, open up, open up.ยกขึ้น ยกขึ้น ยกขึ้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Now, when your hands are numb you lift them up to your bazoomas and press.พอมือชาก็ยกขึ้น วางบนหน้าอกแล้วกด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You can fill them and bring them up.ช่วยไปตักน้ำแล้วยกขึ้นมาด้วย The Reader (2008)
I got them up, I got them up!ไม่ดีเลย ยกขึ้นแล้ว ยกแล้ว Shut Down (2008)
Pick it up!ยกขึ้นมา! Greatness Achieved (2008)
Let's try and get it up!ลองยกขึ้นมาใหม่ Greatness Achieved (2008)
Last call for Amtrak Express. Final boarding call for Amtrak Express.เรียกขึ้นรถครั้งสุดท้าย ด่วนขบวนแอมเทรค Hachi: A Dog's Tale (2009)
The oven door opens and shuts so fast, you hardly notice the deff thrust of a spoon as she dips into a casserole, and up to her mouth for a taste checkฝาเตาอบถูกเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว คุณแทบจะมองไม่ทันเวลาที่เธอใช้ช้อนจุ่มลงไป... แล้วยกขึ้นมาชิม Julie & Julia (2009)
- ... sit up and say hello. - They're not saying hello now?..ยกยกขึ้นมาแล้วกล่าวทักทายหน่อย มันไม่ได้ดูเหมือนทักทายหรอ? The Ugly Truth (2009)
I have a chair that I need moved upstairs and I was hoping you could come by and help me with that sometime.ฉันมีเก้าอี้ที่ต้องยกขึ้นไปบนบ้าน ฉันเลยหวังว่าบางทีคุณอาจจะมาช่วยฉัน Orphan (2009)
The question was never brought up again.คำถามนั้นไม่เคยถูกยกขึ้นมาถามอีกเลย Ninja Assassin (2009)
Keep it up, all the way to the top.ยกขึ้นมาให้เราเห็น Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Right, charge your glasses with free booze, and raise 'em.เอาล่ะ ชูเครื่องดื่มในแก้วทุกท่าน แล้วยกขึ้นมา Cook (2009)
Up.ยกขึ้น Chuck Versus the Beefcake (2009)
Easy on the ribs there, Kong.ยกขึ้นได้สบายๆเลยนะเจ้ายักษ์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
[gate raising][ประตูถูกยกขึ้นDirty Harry (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุมยกขึ้น[n. exp.] (mum yokkheun) EN: angle of elevation   
ยกขึ้น[v.] (yokkheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift   FR: soulever ; enlever
ยกขึ้นสูง[v. exp.] (yokkheun sūng) FR: rehausser
ยกขึ้นโยกลง[v. exp.] (yōk kheun yōk long) EN: rise and fall ; jig up and down   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up    [PHRV] ยกขึ้นสูง, See also: ยกไว้, ยก, Syn. hold up
cock up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: ตั้งขึ้น
drag up    [PHRV] ยกขึ้นมาพูดโดยไม่จำเป็น, Syn. drag in
elevate to    [PHRV] ยกขึ้นสู่, See also: ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง
grade up    [PHRV] ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade down
haul up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: ดึงขึ้นไป, Syn. haul down
help off    [PHRV] ช่วยยกขึ้นจาก, See also: ยกให้พ้นจาก
hold up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: ยก, พยุง, Syn. be up, keep up, remain up, stay up, stop up
heft    [VT] ยกขึ้นเพื่อชั่งน้ำหนัก
hoist    [VT] ยกขึ้น, See also: ชักใบ, ชักรอก, Syn. boost, heave, lift
issue    [N] ประเด็น, See also: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา, Syn. topic, point, subject
keep up    [PHRV] ยกไว้, See also: ยกสูงไว้, ยกขึ้น, Syn. hold up
lift up    [PHRV] ยกขึ้น, Syn. pull up
lift    [VT] ยกขึ้น, See also: ชูขึ้น, Syn. elevate, raise, Ant. lower
lift up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: อุ้มขึ้น, ยก, แบกขึ้น, Syn. pick up, gather up
pump    [VT] โยกขึ้นลง, See also: ชักขึ้นลง, Syn. elevate, tap
pick up    [PHRV] ยกขึ้น, Syn. gather up, get up
press up    [PHRV] ยกขึ้น, Syn. pull up
prick up    [PHRV] (สัตว์) ชู (อวัยวะ เช่น หู) ขึ้น, See also: ยกขึ้น, Syn. perk up
pull up    [PHRV] ดึงยกขึ้น, Syn. get up, jerk up
raise    [VT] ยกขึ้น, See also: ชูขึ้น, Syn. lift
raise    [N] การยกขึ้น
raise up    [PHRV] ยกขึ้นสูง
remain up    [PHRV] ยังคงยกขึ้นสูง, See also: ยกค้างไว้, Syn. hold up
seesaw    [VI] โยกขึ้นโยกลง, See also: เคลื่อนขึ้นๆ ลงๆ, ขึ้นลง, Syn. oscillate, rock
Sir [N] คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย, Syn. Mister, Your Honor, Your Excellency, Your Majesty
set up    [PHRV] สร้างขึ้น, See also: สร้าง, ตั้งขึ้น, ยกขึ้น, Syn. go up, put up
set up against    [PHRV] ยกขึ้นมาคัดค้าน, See also: ยก (บางสิ่ง) ขึ้นมาต่อต้าน
snatch up    [PHRV] รีบจับยกขึ้น, See also: คว้าขึ้นมา
stick up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: ทำให้ตั้งตรง, Syn. put up
summon up    [PHRV] โดนเรียกขึ้นไป
take up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: นำขึ้น, Syn. pull up
take up with    [PHRV] ยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกับ
thrash out    [PHRV] ถก (หาคำตอบ) ให้กับ, See also: ยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบให้กับ, Syn. hash out
upgrade    [N] การยกระดับ, See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น, Syn. improvement
upheave    [VT] ยกขึ้น, See also: ทำให้สูงขึ้น, Syn. lift up, heave
uplift    [VI] ยกขึ้น, See also: ทำให้สูงขึ้น, Syn. lift up, elevate
uplift    [VT] ยกขึ้น, See also: ทำให้สูงขึ้น, Syn. lift up, elevate
uplift    [N] การยกขึ้นสูง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement
uprear    [VI] ยกขึ้น, See also: สูงขึ้น, Syn. rise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
enumerate(อินิว'มะเรท) vt. นับ,ยกตัวอย่าง,ระบุ,ยกขึ้นมากล่าว,จาระไน., See also: enumeration n. ดูenumerate enumerative adj. ดูenumerate enumerator n. ดูenumerate, Syn. tally
flail(เฟลลฺ) n. ไม้นวดข้าว,ไม้ตี,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่งระเบิด. vt. ตำด้วยไม้นวดข้าว,ตี,เฆี่ยน vi. ยกขึ้นยกลง, Syn. beat
footpacen. การเดินก้าวเท้า,แท่น,ส่วนที่ยกขึ้นของพื้นห้อง
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
heft(เฮฟทฺ) n. น้ำหนัก,ส่วนสำคัญ. vt. ยกขึ้นเพื่อหยั่งน้ำหนัก,ยก
hoist(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้าน,ปั้นจัน,รถยก,การยก,ธงที่ชักขึ้น,การชักรอก, Syn. elevate,raise
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
raiser(เร'เซอะ) n. ผู้ยก,ผู้ยกขึ้น,ผู้เลี้ยง,ผู้เพาะปลูก,ผู้รวบรวมเงิน,ผู้ทำขนมปัง
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
seesaw(ซี'ซอ) n. ไม้กระดานหก,กระดานหก,การเล่นกระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลง adj. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง vi.,vt. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง,ผลัดกันนำ,หันไปหันมา,แกว่งไปมา, Syn. alternate,teeter,shuttle
upheaval(อัพฮี'เวิล) n. การยกระดับขึ้น,การยกขึ้น,การสูงขึ้น,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง, Syn. revolution,elevation
upheave(อัพฮีฟว') vt. ยกขึ้น,ทำให้สูงขึ้น vi. สูงขึ้น
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.
uptake(อัพ'เทค) n. ความเข้าใจ,การหยิบขึ้น,การยกขึ้น,ที่ดูด,การดูด,ทางขึ้นของควัน,ช่องขึ้นของลม., Syn. understanding
winch(วินชฺ) n. เครื่องมือกว้าน,ด้ามกว้าน,มือหมุน vt. กว้านหรือยกขึ้นด้วยมือหมุน, See also: wincher n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
heave(vt) ยกขึ้น,ชัก,สาว,ดึง,ลาก,โยน
hoist(vt) ชักรอก,ยกขึ้น,ดึงขึ้น
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
raise(vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม
uplift(n) การยกขึ้น,การยกระดับ,การปรับปรุง
uplift(vt) ยกขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุง
uprear(vt) ยกขึ้น,ก่อสร้าง,ยกฐานะ,เลี้ยงดู,อุปถัมภ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assumptionพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
maglevเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหลฺ็ก การเคลื่อนที่จึงเกิดขึ้นโดยไม่เกิดแรงเสียงทานระหว่างตัวรถและราง มีที่มาจากคำว่า magnetic levitation

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ยกขึ้นมา English: to take up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top