ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高枕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高枕-, *高枕*
Japanese-English: EDICT Dictionary
高枕[たかまくら, takamakura] (n) high pillow [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They buy this program, and they get a false sense of security.[CN] 买了软件之后 自以为可以高枕无忧 The Net (1995)
I can rest easy in the knowledge that, that Missy is fine.[CN] 我可以高枕无忧的知识, 这大小姐是好的。 Welcome to the Dollhouse (1995)
You're lucky I'm going, I'd love to get you between the sheets.[CN] 我走了 大家想必可以高枕无忧了 可床上的问题并没有解决 Emmanuelle II (1975)
We're home free![CN] 这下高枕无忧! Short Circuit 2 (1988)
As long as it's got what they're looking for, it's the only passport you'll need.[CN] 只要验血结果让他们满意 你就可以高枕无忧了 Gattaca (1997)
Don't worry. Go home and forget about it.[CN] 别担心 回家高枕无忧 The Night Heaven Fell (1958)
I have neither the time nor the inclination to explain myself... to a man who rises and sleeps under the blanket of the freedom I provide... and then questions the manner in which I provide it![CN] 我既没有时间也没有兴趣 向你这种人作解释 你在我提供的自由被褥下高枕无忧, 却反过来质疑... 我提供自由的方式 A Few Good Men (1992)
Well, we can all sleep at night now.[CN] 我们现在晚上可以高枕无忧了 The End of the Affair (1955)
I simply want you to enjoy your office.[CN] 我只是尽量让公公高枕无忧 Tai-Chi Master (1993)
And now it's clean like me.[CN] 现在我可以高枕无忧了 我没有前科 Wait Until Dark (1967)
Oh, you'll be all right, and I'll be sitting pretty.[CN] 你们会顺利的 而我会高枕无忧 Oh, you'll be all right, and I'll be sitting pretty. I Married a Witch (1942)
You were just happy being at the post for sixteen years.[CN] 16年来 只是高枕无忧的坐在教授位子上 The Great White Tower (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top