ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

隐士

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隐士-, *隐士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐士[yǐn shì, ㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] hermit, #44,838 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hardly. He was almost a recluse.[CN] 几乎没有 他差不多是个隐士 Saratoga Trunk (1945)
A strange man, he works in his cabin like a hermit.[CN] 一个奇怪的人 就像隐士一样在客舱工作 Tora! Tora! Tora! (1970)
If I get in the hole much longer, I'm gonna be like this hermit... shunning all human contact.[CN] 如果我在孔得到更长的时间, 我会是这样的隐士... 避开所有的人接触。 Freeway (1996)
I'll stop being a hermit... when something happens to make me forget all those things.[CN] 当我忘了这一切时 我就不会再当隐士 War and Peace (1956)
Despite my temporary status as a hermit,[CN] 尽管我的临时身份是一个隐士 La Collectionneuse (1967)
And I am living like a medieval hermit.[CN] 我的日子像是个中世纪的隐士 Dangerous Liaisons (1988)
- Well, he's shy. Lives like a hermit.[CN] 嗯 他很害羞 生活的像个隐士 Les Misérables (1998)
Well, that's what hermits do, Lovell[CN] 是 , 隐士就是这样的 拉维尔 Nell (1994)
I'd become a hermit.[CN] 我成为了一名隐士 Little Big Man (1970)
I'm set for life with The Hermit by Bedrich Nikodem.[CN] 我是伴随着 贝德里赫·尼克德姆 的《隐士》而降生的 Slavnosti snezenek (1984)
- The Hermit.[CN] 《隐士 Slavnosti snezenek (1984)
it's wrong to stay down here... year after year, brooding, not seeing anyone... living the life of a hermit.[CN] 一年一年在这里 反覆沉思 没有社交 像一个隐士般生活 War and Peace (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top