ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随-, *随*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[随, suí, ㄙㄨㄟˊ] to follow, to listen to, to submit to
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  迶 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] To walk 迶 to the city 阝; to follow a path,  Rank: 498

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suí, ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to comply with; varying according to...; to allow; surname Sui, #428 [Add to Longdo]
[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, / ] soon after, #1,394 [Add to Longdo]
[suí shí, ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ, / ] at any time, #2,784 [Add to Longdo]
便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual, #3,355 [Add to Longdo]
[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, / ] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious, #4,105 [Add to Longdo]
[bàn suí, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to accompany, #5,062 [Add to Longdo]
[suí jī, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] according to the situation; pragmatic; random, #5,074 [Add to Longdo]
[gēn suí, ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow, #6,382 [Add to Longdo]
[suí shēn, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ, / ] to (carry) on one's person; to (take) with one, #7,795 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に;意に(iK)[まにまに, manimani] (adv) (uk) at the mercy of (e.g.the wind); as one is told (by) [Add to Longdo]
[ずいい, zuii] (adj-na,n) voluntary; optional; (P) [Add to Longdo]
意筋[ずいいきん, zuiikin] (n) voluntary muscle [Add to Longdo]
意契約[ずいいけいやく, zuiikeiyaku] (n) negotiated contract; limited tender contract [Add to Longdo]
意的[ずいいてき, zuiiteki] (adj-na) voluntary; optional [Add to Longdo]
[ずいいち, zuiichi] (n) best; greatest; first; (P) [Add to Longdo]
[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
[ずいかん, zuikan] (n) occasional thoughts or impressions [Add to Longdo]
[ずいき, zuiki] (n,vs) deep gratitude or happiness [Add to Longdo]
喜の涙[ずいきのなみだ, zuikinonamida] (n) tears of joy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You've made remarkable progress in English in the past year.あなたはこの1年に英語が分進歩した。
This essay is about a piece of luggage.この筆は1個の旅行鞄についてのものです。
This essay is about a piece of luggage.この筆は一個の旅行かばんについてのものです。
John has put on a lot of weight recently.ジョンは最近体重が分増えた。
The new machine will take a lot of room.その新しい機械を置いたら、スペースが分なくなるだろう。
Yeah, it's been a long time.ほんと分久しぶりじゃない。
I haven't seen you for a long time, Bill.やあビル、分久しぶりだね。
The situation has improved considerably compared with what it was.以前と比べると状況は分良くなった。
You worked a lot this week.君は今週は分働いたね。 [M]
You look very happy today, don't you?今日は分と楽しそうだね。
The weather's rather jolly today.今日は分気持ちのいい天気だ。
You may leave your seat at all.意に退席してかまいません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With you will go to the deputy parliamentary group.[JA] 副議長に行したまえ Attraction (2017)
As you wish.[CN] 您方便 Monamour (2006)
Yoon. -What?[CN] 你便说句话好不好 Episode #1.5 (2004)
I'm Kang Minjoo![CN] 不是你能便高攀的 闭上嘴把车移开 Episode #1.5 (2004)
Listen, my entire squad is dead because of Jadalla Bin-Khalid and his followers, so I deserve to see this through, to keep them from killing anyone else.[JA] 聞いて、私のチーム全体が死んでいる Jadallaのために ビン・ハリドとその追者、 私はこれを見ることが必要です。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Jordan?[CN] 你便吧 The Times They Are A-Changin' (2016)
Sure.[CN] 便 Shiri (1999)
You've chosen to live a very simple life, I see.[JA] (桜井) ハア... 分 シンプルな生活を選びましたね Confrontation (2017)
Seems like a lifetime ago.[JA] 分前の話に思える Stormborn (2017)
Let him go.[CN] 他去吧 Poker King (2009)
I mean, it's a little forward.[JA] 分と積極的だな Surf N Turf (2016)
Yes. You must be very wise by now.[JA] 今や分賢くなっているでしょうね The Queen's Justice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ずい, zui] FOLGEN [Add to Longdo]
[ずいいち, zuiichi] der_beste, der_groesste, der_erste [Add to Longdo]
[ずいい, zuii] freiwillig, fakultativ, nach_Belieben [Add to Longdo]
[ずいひつ, zuihitsu] Essay [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top