ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

铁路

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铁路-, *铁路*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway, #1,969 [Add to Longdo]
京九铁路[Jīng Jiǔ Tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] JingJiu (Beijing-Kowloon) railway, #52,423 [Add to Longdo]
京广铁路[Jīng Guǎng tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] JingGuang (Beijing-Guangzhou) railway line, #61,242 [Add to Longdo]
兰新铁路[Lán xīn tiě lù, ㄌㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Lanzhou-Xinjiang railway, #87,657 [Add to Longdo]
胶济铁路[Jiāo Jì tiě lù, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Jiaonan-Jinan railway, #90,838 [Add to Longdo]
广九铁路[Guǎng Jiǔ tiě lù, ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] Guangdong and Kowloon railway, #108,227 [Add to Longdo]
宝成铁路[Bǎo Chéng tiě lù, ㄅㄠˇ ㄔㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Baoji-Chengdu Railway, #114,633 [Add to Longdo]
沪宁铁路[Hù Níng tiě lù, ㄏㄨˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Shanghai and Nanjing railway, #121,635 [Add to Longdo]
地下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] subway [Add to Longdo]
太平洋联合铁路[tài píng yáng lián hé tiě lù, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Union Pacific railroad [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's this go?[CN] 这个通向哪里? 通向那边的铁路场 Where's this go? This Gun for Hire (1942)
Yeah, the depot. The railroad depot.[CN] 对,铁路转运站 3 Godfathers (1948)
Have you heard about Raven?[CN] 他从铁路场逃脱了 Have you heard about Raven? This Gun for Hire (1942)
"I Know every foot of this railroad from Marietta to Chattanooga, and with ten picked men I cannot fail."[CN] 我知道马利亚塔 到恰塔奴加的每寸铁路 加上十个精选人手 我不会失败 The General (1926)
Looks like a railroad yards.[CN] 看起来像铁路场 Looks like a railroad yards. This Gun for Hire (1942)
How, Clint? Railroad men, they call themselves.[CN] 铁路工人,他们这样叫自己 蝗虫! Saratoga Trunk (1945)
Mr. Raymond Soule, the railroad man.[CN] Raymond Soule先生 铁路 Saratoga Trunk (1945)
They fight-fight like savages for a railroad.[CN] 他们像野蛮人一样为了铁路打来打去 Saratoga Trunk (1945)
I don't know. Someone or other stole grain on the railway.[CN] 不知道,某个铁路上偷粮食的人 Baltic Deputy (1937)
"Engineer on the Western and Atlantic Railroad."[CN] 西方大西洋铁路火车司机 The General (1926)
Business- playing railroad, gettinne, too.[CN] 业务,铁路上, 也搞钱 Saratoga Trunk (1945)
Van Steed owns a railroad between Albany and Binghamton, right up here near Saratoga.[CN] Van Steed在阿尔巴尼和宾厄姆顿中间有铁路 直通到这里,Saratoga附近 Saratoga Trunk (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top