ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈕-, *鈕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鈕, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,377

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按钮[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button, #9,782 [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, / ] button; surname Niu, #29,872 [Add to Longdo]
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, / ] knob (e.g. handle or radio button), #47,520 [Add to Longdo]
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button (electric switch), #74,318 [Add to Longdo]
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, / ] bond; ties (of friendship etc) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pete, the wiring on the vest matches the wiring on the switch.[CN] Pete 背心上的接線和按上的接線一樣 Time Will Tell (2010)
What did you just push?[CN] 你剛才按了什麼按 The Negotiator: The Movie (2010)
There's a red button with the word "push" on it.[CN] 有個紅色按寫著〝按〞 Crazy, Stupid, Love. (2011)
You leave this room,and you're gonna touch doorknobs And elevator buttons, and then you'll be the outbreak monkey.[CN] 你出門就得碰門把手 電梯按 你就成流動病原了 I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Yeah, the wiring on the vest matches the wiring on the switch.[CN] 沒錯 背心上的接線和按上的接線一樣 Time Will Tell (2010)
Press that.[CN] 按那個 Outsourced (2006)
To offer the two reprieves, you must press both buttons at once in the box before you.[CN] 要解救這兩個人 你必須同時按下你眼前 盒子裡的兩個按 Saw VI (2009)
If you need anything, you push it.[CN] 這是呼叫按 如果你要什麼 就按這個 These Arms of Mine (2010)
No, it was Mark. He pushed the button when you came in.[CN] 不 是馬克 你們進來的時候他就按了按 30 Minutes or Less (2011)
I can push this button.[CN] 按這個按 The Negotiator: The Movie (2010)
That red button panel, punish anything on the route.[CN] 按這個紅色按便能加速 Fast Track: No Limits (2008)
Pull the button off.[CN] 把按拉掉 Wild Child (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top