ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谬误

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谬误-, *谬误*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The concept of coincidence is erroneous.[CN] 巧合这个概念本身就是谬误 The Spark in the Park (2013)
Every Christian's conscience should tell him the difference between black and white[CN] 可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心... Mother Joan of the Angels (1961)
What is falsehood, Reverend Father? And what is truth?[CN] 你知道他们 是谬误的孩子 Mother Joan of the Angels (1961)
to find there the true continuity error... with your next destiny.[CN] 在你们下一场宿命里... 找到那真正的从始至终的谬误 Khan Khanne (2014)
The ontological fallacy of expecting a light at the end of the tunnel, well, that's what the preacher sells.[CN] 相信隧道的尽头终有光明 这属于本体论的谬误 The ontological fallacy of expecting a light at the end of the tunnel, 传教士就是这么推销的 well, that's what the preacher sells. The Locked Room (2014)
To deliberately believes lies[CN] 知晓其中的谬误 Detachment (2011)
In basketball it's called the Hot Hand Fallacy.[CN] 篮球里面叫"热手谬误" The Big Short (2015)
I wish you, while listening, to find there the true continuity error... with your next destiny.[CN] 我祝愿你们 在聆听的时候 可以在你们下一场宿命里... 找到那真正的从始至终的谬误 Khan Khanne (2014)
Gorgeous, it's a mistake to be sick and mistakes kill[CN] 美人 病态是种谬误 Cleo from 5 to 7 (1962)
feeling as though every axiom in your life turned out to be false... and there was actually nothing.[CN] 感觉你生命中的每一句箴言都成了谬误 万事皆空 The End of the Tour (2015)
He wrote a paper about flawed science in government cases, or something like that.[CN] 他写了篇关于政府案件中 科学谬误之类的论文 Nine Hours (2010)
♪ He sits and judges right from wrong ♪[CN] *裁决谬误主持公义* The Climb (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top