ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謹-, *謹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謹, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,873

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] cautious; prudent, #4,490 [Add to Longdo]
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit, #9,668 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] cautious, #13,573 [Add to Longdo]
谨记[jǐn jì, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to remember with reverence; to bear in mind; to keep in mind, #28,948 [Add to Longdo]
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, / ] reserved; over-cautious, #30,705 [Add to Longdo]
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] diligent and painstaking, #157,311 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
[きんが, kinga] (n) (hum) wishes of happiness [Add to Longdo]
賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] (int) Happy New Year!; (P) [Add to Longdo]
[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] (adj-na,n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
厳実直[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ... [Add to Longdo]
[きんこく, kinkoku] (n,vs) informing with respect; announcing respectfully [Add to Longdo]
[きんしょ, kinsho] (n,vs) respectfully written [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please accept my condolences on the death of your father.ご尊父のご逝去に対し、んで哀悼の意を表します。
Please accept our condolences on the death of your father.御尊父の死にんで哀悼の意を表します。
The listeners stood in an attentive attitude.聴衆は聴の姿勢で立っていた。
He kept his tongue under a bridle.彼は口をんでなにも語らなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty sure the only reason Hannah got suspended was because of Alex.[JA] ハンナの慎処分も アレックスのせいです Care (2016)
Scrupulously?[CN] 小心 La Poison (1951)
Dr. Fletcher takes him for a cautious outing... an afternoon at her sister's house in nearby Teaneck.[CN] 弗萊徹醫生慎地 帶他外出了一趟—— 在一個午後,他們來到不遠的 蒂內克的她姐姐的家 Zelig (1983)
Contemplate what you've done.[JA] 慎だ 反省しろ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
But, respectfully, there must be multitudes there[JA] はい しかし んで そこには沢山の人がいるはずです Silence (2016)
Who cares about decent? The game, Mrs. Hudson, is on![JA] 不慎が何だって言うんだ ゲームが始まったのに The Abominable Bride (2016)
Religion hasn't made him tense and disciplined.[CN] 宗教并沒有講他成為過度緊張又嚴的人 The Nun's Story (1959)
I've been careful.[CN] 我一直很慎的. Grand Hotel (1932)
Apparently Hannah Wyland was helping her, but that didn't end well.[JA] ハンナが 手を貸してたけど― 彼女は慎処分に Care (2016)
Hannah Wyland has been suspended. She's been punished enough.[JA] ハンナは慎処分になった 十分罰を受けたわ Clue (2016)
Your Honor, I request new testimony on behalf of Gaspare Pisciotta.[CN] 法官閣下,我代表加斯帕雷.皮斯奧塔 要求重新作證 Salvatore Giuliano (1962)
The knife on the table, the soup tureen at the head, the jealousy scene before, everything was done.[CN] 刀在桌子上 湯碗朝我頭扔過來 預先準備好的嫉妒場景 我小心慎地完成了這些事 La Poison (1951)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つつしむ, tsutsushimu] achten, hochachten [Add to Longdo]
んで[つつしんで, tsutsushinde] mit_Hochachtung, von_Herzen [Add to Longdo]
[きんてい, kintei] "Ergebenst_ueberreicht_vom_Verfasser" [Add to Longdo]
[きんしん, kinshin] gutes_Benehmen, Stubenarrest [Add to Longdo]
[きんちょう, kinchou] aufmerksam_zuhoeren [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] Ihr_sehr_ergebener... [Add to Longdo]
賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top