ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

評論

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -評論-, *評論*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] comment; to comment on; to discuss; commentary, #1,399 [Add to Longdo]
评论家[píng lùn jiā, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄚ, / ] critic; reviewer, #19,044 [Add to Longdo]
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expert commentary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
評論[ひょうろん, hyouron] (n,vs) criticism; critique; (P) [Add to Longdo]
評論[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Regard all art critics as useless and dangerous.あらゆる芸術評論家達は無能であり危険な存在である。
The gentleman with his pipe in his mouth is a famous reviewer.パイプをくわえたその紳士は有名な評論家です。
The critic is much sought after there days.近頃の評論家はあちこちで引っ張りだこである。
Some artists are contemptuous of criticism.芸術家は時には評論を軽蔑することがある。
His comment was concise and to the point.彼の評論は簡潔で要点を押さえたものだった。
He is a critic rather than a novelist.彼は小説家というよりもむしろ評論家です。
He became more and more famous as a critic.彼は評論家として次第に有名になった。
He is reading a book of literary criticism.彼は文学評論の本を読んでいる。
Critics are just crying wolf about protectionism.評論家たちは、保護貿易主義について人騒がせのうそを言っています。
Critics are coming down hard on tightened economic restrictions.評論家たちは経済規制の強化を激しく非難しています。
The critic considered every aspect of the defense program.評論家はその防衛計画のあらゆる面を十分に検討した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are receiving lots of attention as a political analyst.[CN] 你是一個政治評論家, 是社會大眾的焦點 Dorei keiyakushu (1982)
Rich executive in the penthouse is a connoisseur of classical music.[JA] ペントハウスの彼は 音楽評論家風ね Someone's Watching Me! (1978)
Just imagine the comments all other ladies would make behind your back.[CN] 想像其它女士會在後面怎麼評論 Madame Bovary (1969)
That's Nagata Kei, the art critic[JA] (真山)美術評論家の永田慶だよ Honey & Clover (2006)
That's that art critic...[JA] あれ 美術評論家の... Honey & Clover (2006)
Another 19 century French commentator put it this way;[CN] 另外一個19世紀法國的評論員這樣說; The Money Masters (1996)
A writer of great talent who has used his words to protect our cuisine.[JA] 味と伝統とフランス語の庇護者、 偉大なる料理評論作家の The Wing or The Thigh? (1976)
Not he/she does know who Sr is.[JA] - ああ 芸術評論家だ Scarlet Street (1945)
What are you, a food critic or something?[JA] あなたって 料理評論家か何かなの? Gimme Some Truth (2009)
- The critics.[JA] - 評論家だよ Finding Neverland (2004)
I speak of that in my article, do you want to read it?[JA] 評論で触れました ご覧ください Scarlet Street (1945)
- He/she won't find out.[JA] バレるよ ジェーンウェイは評論家よ... Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
評論[ひょうろん, hyouron] Kritik, Besprechung, Rezension [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top