ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰-, *舰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[舰, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] warship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 851

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] warship, #6,797 [Add to Longdo]
[jiàn duì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet, #7,992 [Add to Longdo]
[qí jiàn, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] flagship, #8,608 [Add to Longdo]
[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship; warship, #11,837 [Add to Longdo]
[jūn jiàn, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄢˋ, / ] warship; military naval vessel, #13,931 [Add to Longdo]
[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] naval vessels, #16,515 [Add to Longdo]
驱逐[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] destroyer (warship), #19,475 [Add to Longdo]
航空母[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] aircraft carrier, #20,175 [Add to Longdo]
巡洋[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] cruiser (warship); battle cruiser, #25,662 [Add to Longdo]
[jiàn chuán, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] warship, #28,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of the alien mother ship I came from, see.[CN] 我们外星母的指挥官 The Baker (2007)
-Nayota Captain Uhura.[CN] 妮欧塔 ! 乌胡拉长! Star Trek: Of Gods and Men (2007)
- Captain's Personal Log:[CN] 长私人日志: Star Trek: Of Gods and Men (2007)
I would imagine so. Unless she goes directly back to the mother ship.[CN] 是吧,除非她直接回母 Music and Lyrics (2007)
From the Enterprise?[CN] 进取号的长? Star Trek: Of Gods and Men (2007)
This is the deepest loch in Scotland, perfect for their troopships.[CN] 这个湖是苏格兰最深的 最适合他们的军停靠 The Water Horse (2007)
All of us would be thrilled especially Captain Kirk.[CN] 尤其是寇克长! Star Trek: Of Gods and Men (2007)
Welcome aboard.[CN] 欢迎登 Star Trek: Of Gods and Men (2007)
- Captain Kirk?[CN] 寇克长... Star Trek: Of Gods and Men (2007)
- I was reactivated by Starfleet.[CN] 作为星际队语言部门的主管我对... Star Trek: Of Gods and Men (2007)
I feel like my reactivation 40 years ago when I saw my first service on the Enterprise took under Captain Kirk's command.[CN] 我觉得,很难相信40年过去了 自从我首次被分配到进取号 就一直在寇克长的指挥下 Star Trek: Of Gods and Men (2007)
Captain Pavel Chekov, as a special guest, if you want?[CN] 契柯夫长,作为我们特殊的客人 如果你不介意的话... ... Star Trek: Of Gods and Men (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top