ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胜任

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胜任-, *胜任*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What did she want?[CN] 她想干嘛? 确保我能胜任? It Girls and Beyond (2005)
You were more than competent today, Denny.[CN] 你今天不仅胜任 Denny It Girls and Beyond (2005)
She's quite capable of deciding what's best for her.[CN] 做出对他自己最好的选择 他对能胜任 Stick It (2006)
That Vashti come no more before the King, but that her royal position be given to a new queen, more worthy than her.[CN] 瓦实提不能继续伺候国王 王后之位必须另选他人 一个比她更加胜任之人 One Night with the King (2006)
I mean, my reviews have all been good.[CN] -就因为我不能胜任 我的意思是 我的记录一直很好 From Whence We Came (2005)
I'm certainly capable of any copying tasks you may have.[CN] 我绝对能胜任抄写工作 Copying Beethoven (2006)
On the roof, robotic machines are no longer an option.[CN] 机器人已经无法胜任 屋顶的工作 The Battle of Chernobyl (2006)
If you will look at the pages I copied for you this morning, - you will see that I am fully qualified to...[CN] 要是你看看今天早上我抄写的乐稿 你就知道我完全胜任这项工作 Copying Beethoven (2006)
You sure she's good?[CN] 你确定她可以胜任工作? Daddy-Long-Legs (2005)
Chaparral Associates got the contract to retrofit this place in '99 - $4 million.[CN] 谢帕德公司 在99年得时候 拿到了改造这里的委托书 {\3cH202020}Chaparral Associates got the contract to retrofit this place in '99 四百万的合同 负责人无法胜任 {\3cH202020}$4 million. Pilot (2005)
Love plus sex, after the age of 18, equals pregnancy.[CN] 爱和性不可分离 性行为必须发生于18岁之后 以便胜任怀孕 清楚了吗? Sweet Mud (2006)
Zi Tuan is not qualified[CN] 子团绝不可胜任 Battle of the Warriors (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top