ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟糕-, *糟糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟糕[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My existence is hanging by a thread.[CN] 我的處境已經很糟糕了. Grand Hotel (1932)
You've got so many flacons, you are worse than my daughter.[CN] 你划拉了那么多瓶子 你比我女儿还要糟糕 Seduction (1929)
That's too bad.[CN] 太糟糕 Design for Living (1933)
Yoo Soo Kyung[CN] 大叔你真的很糟糕 Episode #1.7 (2004)
- Terrible.[CN] - 很糟糕. Grand Hotel (1932)
"But, worst of all, you must face the consequences of the evil you have wrought during your lifetime."[CN] "但最糟糕的是,你必须面对你在 地球上的期间所犯下的邪恶行为的后果" The Phantom Carriage (1921)
Makes me feel terrible.[CN] 讓我覺得很糟糕 Applause (1929)
What'll I do about this.[CN] 真糟糕这下完了 Taki no shiraito (1933)
Mafeking's in a very bad way.[CN] 玛斐津的情况很糟糕 Cavalcade (1933)
"Deal with Manchester definitely off." Is that something terrible?[CN] "和曼徹斯特的生意完全破裂了." 很糟糕嗎? Grand Hotel (1932)
"That's awful!"[CN] 太糟糕 The Circus (1928)
But things ain't as bad as that.[CN] 但是這兒也沒那麼的糟糕 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top