ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟粕

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟粕-, *糟粕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟粕[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
去其糟粕[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have to see past the kitsch.[CN] 你该去其糟粕 Greenberg (2010)
Then her face must be hopeless.[CN] 那就是说就脸蛋是糟粕 The Royal Tailor (2014)
The "fire that cleanses the forest"?[CN] "去其糟粕"? The "Fire that cleanses the forest"? Badge! Gun! (2015)
And when he's finished he drops them.[CN] 犹豫不决的 结果还是选了个糟粕 The Little House (2014)
But a lot of bullshit went with it.[CN] 但是很多糟粕也消失了 Forget (2015)
Unleash the power of your mind.[CN] 你要学会抛除心灵的糟粕 Ong-bak 3 (2010)
The so-called "fire that cleanses the forest,"[CN] 也叫作"去其糟粕" the so -called "Fire that cleanses the forest" Badge! Gun! (2015)
I must clear away the chaff from my life, then let shine forth the true wheat of greatness![CN] 我必須將我生命中的糟粕驅除 踏上閃亮的榮光大道! The Black Seal (1983)
"but soft mush and sad ballads.[CN] 尽是些糟粕和烂歌 The Passersby (1961)
We must scrupulously purify the state institutions.[CN] 288)}我們必須去除國家的糟粕 Papierove hlavy (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top