ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -籬-, *籬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[籬, lí, ㄌㄧˊ] bamboo fence; fence, hedge
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  離 (lí ㄌㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 9,441

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, / ] a fence, #31,071 [Add to Longdo]
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙, / ] fence (esp. of bamboo or wood railings), #34,382 [Add to Longdo]
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, / ] hedge; fence; (fig.) barrier, #59,009 [Add to Longdo]
傍人篱壁[bàng rén lí bì, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄧˊ ㄅㄧˋ, / ] to depend on others [Add to Longdo]
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, / ] fence; paling [Add to Longdo]
树篱[shù lí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] hedge [Add to Longdo]
竹篱笆[zhú lí bā, ㄓㄨˊ ㄌㄧˊ ㄅㄚ, / ] fence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まがき, magaki] (n) roughly woven fence [Add to Longdo]
;間狭;笆;架[ませ, mase] (n) (1) (arch) (usu. not 間狭) short roughly woven fence; (2) divider between boxes (i.e. for box seats) in a theatre, etc. [Add to Longdo]
[ませがき, masegaki] (n) (obsc) short roughly woven fence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might want to think about how you're going to establish limits and boundaries.[CN] 但你也可以想想要怎樣在你們之間 拉起藩和保持距離 Irregular Around the Margins (2004)
And put locks on their doors, alarms in their houses, and gates around the neighbourhoods.[CN] 安全鎖,警報裝置,隔離笆。 Bowling for Columbine (2002)
I'm coming out of the window, over the hedge... and you are the arresting officer.[CN] 我爬出窗戶 越過笆 而你是位警官 Police Academy (1984)
Men show children the apple-tree road, the brick-warmed sky, the carp's round belly[CN] 那條帶孩子參觀過的蘋果樹路, 磚紅色的天空, 環繞著房子的 It All Starts Today (1999)
He made me clear the brush by the fence with a fuckin' scythe, though.[CN] 他總是叫我拿鐮刀 除笆旁的草叢 Cold Cuts (2004)
Uh, i finished The hedges.[CN] 嗯, 我完成了樹 Impossible (2005)
You know, if I see a cat on the fence,[CN] 我一定會親它的 如果我看到有貓站在笆上 Shine (1996)
- Well... he smashed through a steel fence on the corrections pier, then he jacked a boat from that individual. - A boat?[CN] 他衝破圍,奪走那人的船 Don't Say a Word (2001)
Very lucky man. Those hedges broke his fall. But a few days of rest and he should be fine.[CN] 他跌倒時剛好有樹幫忙擋住 休息幾天就沒事了 Marco Polo (2004)
Over by the fence in the northwest corner, because that night I noticed one of my pickers had stuck a Swiss Colony bottle upside-down on one of the fenceposts.[CN] 就在西北角的笆下... 因為那晚我發現 其中一位採果工人... 將一個酒瓶倒插在笆柱子上 Cold Cuts (2004)
We don't have to take insults[CN] 起碼不用受人氣,不用寄人 Jin su xin zhong qing (1986)
They took the fence out.[CN] 他們拖走欄了 The Virgin Suicides (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top