ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

签证

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -签证-, *签证*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] visa; certificate; to certify, #8,318 [Add to Longdo]
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] entry visa [Add to Longdo]
过境签证[guò jìng qiān zhèng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] transit visa [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No visa.[CN] 不会给你签证 Ninotchka (1939)
If you don't give me that visa... - You're going to force us?[CN] 如果你不给我签证 你要强迫我们吗? Ninotchka (1939)
We are only interested in two visas.[CN] 我们只对签证感兴趣,先生 Casablanca (1942)
But if the situation were different if I had to stay and there were only visa for one would you take it?[CN] 维克多,情况不一样 如果我必须留下,只有一份签证 你会要吗? Casablanca (1942)
passports, photos, visas... - Expenses.[CN] 护照,照片,签证... Foreign Correspondent (1940)
- But I must get into that country of yours. - No visa.[CN] 但是我一定要去你的国家 不会给你签证 Ninotchka (1939)
Naturally, I couldn't go on forever punching passport officials in the nose... but I found a way, didn't I?[CN] 当然我不能一直负责这些 护照签证官员的鼻子 但是我找到了一个办法是吗? Ninotchka (1939)
Signor Ferrari thinks it might just be possible to get an exit visa for you.[CN] 法拉利先生认为有可能 替你拿到一份签证 Casablanca (1942)
If you will furnish me with their names and whereabouts you'll have your visa in the morning.[CN] 和确实的行踪 你便可以在早上得到出境签证 Casablanca (1942)
Another visa problem has come up.[CN] 出现了另一件签证的问题 Casablanca (1942)
- Yes. - No visa.[CN] 是的不会给你签证 Ninotchka (1939)
Here's my passport. Please give me a visa.[CN] 这是我的护照 请帮我签证 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top