ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

笑语

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -笑语-, *笑语*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, / ] talking and laughing; cheerful talk, #40,297 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where laughter and song[CN] ' Where laughter and song 当欢歌笑语 A Shot in the Dark (1964)
Ah, group laughter. A sure sign that the worst is behind us and the movie is just about over.[CN] 大家欢声笑语 我得说阴霾已经离去 Toy Story of Terror (2013)
Gentle fawns gamboled there amidst happy, laughing spirits.[CN] 温顺的小鹿在那儿嬉戏 沉浸在快乐之中,到处欢声笑语 Episode #2.19 (1991)
# Laughing all the way Ha![CN] ♪一路欢声笑语,哈哈哈♪♪ 哈! Arthur Christmas (2011)
Let no joyful voice be heard![CN] 欢声笑语顿然不再 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Had a bucket-Ioad of laughs, as she liked to say.[CN] 就像她爱说的,充满了欢声笑语 Riding the Bullet (2004)
When my house was filled with the sound of children laughing.[CN] 我的房子里充满了孩子的欢声笑语 Enemies Foreign (2010)
Happy days have returned to Zhange village.[CN] 张鄂村又重新充满了欢声笑语 Chandni Chowk to China (2009)
Well, trust my dad to run all the smiles out of the room.[CN] 我爸总能赶走所有的欢声笑语 Dead to Rights (2013)
And we laughed.[CN] 一路欢声笑语 The Secret Life of Words (2005)
I hear children in the next room laughing[CN] 我听到隔壁合宿的房间里传来的欢声笑语 71: Into the Fire (2010)
The birds are still laughing.[CN] 鸟儿仍然在笑语 The Iron Rose (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top