ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

租借

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -租借-, *租借*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租借[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] leasehold, #16,503 [Add to Longdo]
租借[zū jiè dì, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, ] concession (territory), #136,113 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
租借[そしゃく, soshaku] (n,vs) lease [Add to Longdo]
租借[そしゃくけん, soshakuken] (n) lease(hold) [Add to Longdo]
租借[そしゃくち, soshakuchi] (n) leasehold land [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Harriman) Then the extraordinary legislation, Lend-Lease, was proposed in December of 1940 and became law in March of '41 , and under that the president did everything he possibly could to give aid to Britain.[CN] 在总共400票里仅以一票的优势(通过) 然后那个非凡的法案,租借法案, 在1940年12月被提出, 并在1941年3月成为法律, On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
Our Cellini 'Venus' is to be the outstanding feature of a great loan exhibition, 'Masterpieces of French Collections'.[CN] 我們的切利尼的維納斯 會成為大型租借品展覽... - -法國珍品的亮點. How to Steal a Million (1966)
It had each time more convoys naval leaving of Canada, with the full decks of tanks e the full bilges of provisions yielded for U.S.A., in this height, still neutral.[CN] 越来越多的护航船队正离开加拿大, 甲板上装满了坦克,货仓里装满了补给品, (这些货物)来自于中立的美国,是根据租借法案提供的 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
Well, he's Mr. Big on lend-lease now.[CN] 很好,他现在是租借法案的大头头了 Part VI (1988)
Those are Lend-Lease or Red Cross cigarettes, nothing else![CN] 这些都是租借法案和红十字协会 提供的香烟 Part VI (1988)
There would be a smart crack overhead, and down would flutter propaganda pamphlets, saying, "The Yanks are lease-lending your women."[CN] 在头顶上有聪明的俏皮话, 在下面则飘落着宣传小册子, 上面说,"美国佬正在租借你们的女人" Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
Here, in untouchable isolation lives the Dowager Empress, last of the Manchus.[CN] 和租借区只隔一层壁一道门的 是紫禁城 55 Days at Peking (1963)
Some quid pro quo, something in return for that Lend-Lease we've given them free on a silver platter.[CN] 弄点儿等价的东西, 他们该还给我们些东西了 按照租借法案 我们用银盘子给他们白送了多少 Part VI (1988)
How much do you ask to lead a donkey to Carthage and back?[CN] 租借你的驴往返迦太基要多少钱? 惯例价给您 奥古斯丁 Augustine of Hippo (1972)
My instructions when I went over to represent him were very simple, very brief.[CN] 在那(租借法案)之下 总统尽其所能给英国援助 当我过来(英国)做他的代表时 接到的指示 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
I rent out formal wear.[CN] 是搞服装租借 Love on the Run (1979)
I know what. We have warehouse full of Spam left over from lend-lease.[CN] 我想到了,我们有一间租借剩下的 装满午餐肉罐头的仓库 One, Two, Three (1961)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
租借[そしゃく, soshaku] Pacht [Add to Longdo]
租借[そしゃくち, soshakuchi] Pachtland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top