ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瘋-, *瘋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瘋, fēng, ㄈㄥ] crazy, insane, mentally ill
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] insane; mad; wild, #2,386 [Add to Longdo]
疯狂[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] madness; extreme popularity, #2,626 [Add to Longdo]
疯子[fēng zi, ㄈㄥ ㄗ˙, / ] madman; lunatic, #10,038 [Add to Longdo]
发疯[fā fēng, ㄈㄚ ㄈㄥ, / ] go mad; go crazy; lose one's mind, #15,800 [Add to Longdo]
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy, #29,846 [Add to Longdo]
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy), #39,716 [Add to Longdo]
装疯卖傻[zhuāng fēng mài shǎ, ㄓㄨㄤ ㄈㄥ ㄇㄞˋ ㄕㄚˇ, / ] to play the fool (成语 saw); to feign madness, #60,125 [Add to Longdo]
撒酒疯[sā jiǔ fēng, ㄙㄚ ㄐㄧㄡˇ ㄈㄥ, / ] to get drunk and act crazy; roaring drunk, #129,142 [Add to Longdo]
疯瘫[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 癱瘓|瘫痪, #339,422 [Add to Longdo]
羊角疯[yáng jiǎo fēng, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] variant of 羊角風|羊角风; epilepsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crazy about Kitty. Jealous of everybody.[CN] 對Kitty狂著迷,妒恨每個接近她的人 Applause (1929)
Meierheim is mad.[CN] 慕艾爾黑穆了. Grand Hotel (1932)
My poor lunatic sister, I happen to have a job.[CN] 我可憐的妹妹,我已經有工作了 The Uninvited (1944)
I assure you that when that healthy young man laughs, he isn't being delirious.[CN] 我向你保證,如果他笑,他不是在發 The Uninvited (1944)
We're all mad.[CN] 我們都了. Grand Hotel (1932)
The man's crazy.[CN] 這個人了. Grand Hotel (1932)
Going nuts about ya.[CN] 為你 Applause (1929)
You're crazy![CN] 你了吧! Applause (1929)
You are mad.[CN] 你也了. Grand Hotel (1932)
You're crazy.[CN] 你了。 Applause (1929)
Look, miss, they've gone crazy![CN] 小姐,他們都發 À Nous la Liberté (1931)
I love you madly![CN] 我愛你愛得都癲了 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top