ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痢-, *痢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[痢, lì, ㄌㄧˋ] dysentery
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 4,107

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] dysentery, #12,213 [Add to Longdo]
[lì ji, ㄌㄧˋ ㄐㄧ˙, ] dysentery, #30,128 [Add to Longdo]
[bái lì, ㄅㄞˊ ㄌㄧˋ, ] dysentery characterized by white mucous stool; white diarrhea, #54,663 [Add to Longdo]
[xiè lì, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ, / ] to have diarrhea, #261,103 [Add to Longdo]
细菌性[xì jūn xìng lì jí, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, / ] bacillary dysentery [Add to Longdo]
阿米巴[ā mǐ bā lì ji, ㄚ ㄇㄧˇ ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄐㄧ˙, ] amoebic dysentery; amebic dysentery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have diarrhea.をしています。
I have a touch of diarrhea.気味です。
There's medicine for diarrhea.止めです。
Whenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.海外にいくとかならず、時差ぼけと下になやまされる。
Vomiting and diarrhea.嘔吐と下です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Malaria, dysentery, fluvial fever, fever of the affection, urticária, over all during the monsoon.[CN] 疟疾,疾,恙虫病, 登革热,痱子... 特别是在雨季 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
Diarrhea, diarrhea, diarrhea![JA] 下、下、下 Sweet Melissa (2015)
I told 'em I had diarrhea so I could come back here and work out the details.[JA] 私は下をしたと言って 戻ってきた これから考えるの Dead Man Walking (2015)
Yeah. Diarrhea.[JA] ああ、下でね Sweet Melissa (2015)
Viva la Imodium![JA] 下止め薬バンザイ The Bachelor Party Corrosion (2015)
Okay, so the symptoms of appendicitis are lower right-side abdominal pain, nausea, diarrhea, inability to pass gas, fever, a sense that you might feel better after passing stool.[JA] 虫垂炎の症状は、 右下腹部の痛み、吐き気、下 ガス無し、発熱、 Silent Night (2015)
Don't drink that, asshole.[CN] 不要喝,你会得疾的 Platoon (1986)
You know that I have a digestive issues.[JA] オレが下症だっての 知ってるだろが... ! ! Colossal (2016)
They died... of malaria, dysentery, beriberi, gangrene.[CN] 他们都死于... ...疟疾,疾,脚气和坏疽. The Bridge on the River Kwai (1957)
I think that he was slightly off.[CN] и谋眔Τㄇ虫. My Boss, My Hero (2001)
No, Carol, nobody has diarrhea,[JA] 違うよキャロル、誰も下じゃない Some Friggin' Fat Dude (2015)
And I have diarrhea.[JA] 私は下なのよ Dead Man Walking (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[り, ri] Diarrhoee, Durchfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top