ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

痛心

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痛心-, *痛心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛心[tòng xīn, ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] grieved; pained, #15,073 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A dark complexion[CN] 痛心的情形 The Cloud-Capped Star (1960)
Sorry it hurts. Get in.[CN] 抱歉它让你痛心 Battle of the Bulge (1965)
Makes something inside her close up tight so if it happens again, she won't let it hurt her so much.[CN] 以免下次那么痛心 The Yearling (1946)
Hamlet, for thine especial safety - which we do tender as we do deeply grieve for that which thou hast done - this deed must send thee hence with fiery quickness.[CN] 哈姆雷特 你干出这桩事情使我非常痛心 同时为你的安全我也非常担心 因此必须送你火速地离开 Hamlet (1948)
It is to us that the sad... distressing, repellent duty falls, gentlemen.[CN] 对我们来说... 令人沮丧、痛心、厌恶,先生们 Paths of Glory (1957)
- What's the newest grief?[CN] 最近有什么令人痛心的事情 Macbeth (1971)
Yes, Prof. Azuma seems to be very upset with him.[CN] 是呀,东教授对财前好像很痛心 The Great White Tower (1966)
Gwendolin, angelic Gwendolin took her fiancé's ruin so to heart that she pined and pined till...[CN] 跟我有婚约的女人对 失明的我感到深切的痛心 很快患了重病 Lemonade Joe (1964)
I'm afraid I have some very grave and distressing news for you.[CN] 恐怕要给你们带来一个很沉重的, 令人痛心的消息 O Lucky Man! (1973)
Matricide is probably the most unbearable crime of all, most unbearable to the son who commits it.[CN] 杀母是一件最令人痛心的事 最令杀母的人无法承受的事 Psycho (1960)
Now this overdone, though it make the unskillful laugh, cannot but make the judicious grieve - the censure of which one must in your allowance outweigh a whole theatre of others.[CN] 演得太过火了 虽然能叫外行人发笑 可只能叫明眼人痛心 这种行家的看法 Hamlet (1948)
Only I'm so tormented by the wrong I've done him.[CN] 我为对他造成的伤害痛心不已 War and Peace (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top