ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

特许

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特许-, *特许*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特许[tè xǔ, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ, / ] special permission, #9,889 [Add to Longdo]
特许[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] charter [Add to Longdo]
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, / ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are constituted here by private charter within the walls of this fine, historic building that was once a county jail to pass what we regard as proper sentence on depraved females of every category with whom the effete and misguided courts of Great Britain today have been too lenient.[CN] 私人特许指派我们在这... 在这历史古迹高墙之内... 这曾经是个县监狱... House of Whipcord (1974)
I was the one to give permission![CN] 我可给予特许 The Organ (1965)
Would you allow me to give you safe-conduct through this quarter?[CN] 需要我特许您在这个区域通行吗 Senso (1954)
With special permission from the Department of Parks to take my classes on field trips.[CN] 得到公园的特许, 进行考察旅行课程 Compulsion (1959)
This way the highest bidder can build hundreds of these stations and sell franchises for hundreds more.[CN] 最高竞投者可兴建 数百个站 再出售数百个特许经营权 The Man with the Golden Gun (1974)
-But it can take Jakoubek. -Go to the space, only with patent Findejs![CN] 因为有特许,我们去宇宙 Ukradená vzducholod (1967)
Pettiness, your chief's patent.[CN] 社长的特许 Ukradená vzducholod (1967)
There's one more little detail. We request the franchise holders to put up $50,000.[CN] 还有一点小细节,我们要求 入伙的特许人交五万美金 Pocketful of Miracles (1961)
But special permission has been granted for you to see the paintings.[CN] 可上级特许您看画 The Night of the Generals (1967)
Your company would like to acquire the oil rights in Akmata on a royalty basis.[CN] 你们公司想获得阿克玛塔特许采油权 Deadlier Than the Male (1967)
Who comes back, ladies and gentlemen, won't be out of pocket. Our patent is surely safe, no swindle.[CN] 取得特许,确保安全 Ukradená vzducholod (1967)
Take them off, you don't wear patent shoes for the country.[CN] 脱下来,你不准穿这特许的鞋子 I vinti (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top