ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爱情

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爱情-, *爱情*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
爱情喜剧[ài qíng xǐ jù, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] romantic comedy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the sunset of our lives, we need companionship, love, tenderness.[CN] 在我们生命的夕阳阶段, 我们更需要友谊 爱情,温柔 Monsieur Verdoux (1947)
- When he fell, it had to be for dynamite.[CN] 可怜的奥尔. 当他真正陷入 爱情后这对他来说是一个灾难#谁是吉姆 The Killers (1946)
- Love?[CN] - 爱情? Monsieur Verdoux (1947)
You've forgotten what it's like to be in love![CN] 你忘了爱情中的人会怎么样! The Best Years of Our Lives (1946)
Take care of him and you'll both have fun.[JA] 爱情に応えてくれるわ Sky Palace (1994)
Everything, a spring morning, a summer's night, music, art, love -[CN] 任何地方,春天的早晨, 夏天的夜晚,音乐,艺术,爱情... Monsieur Verdoux (1947)
-And all's fair in love and war.[CN] -爱情和战争真是不讲公理 It's a Wonderful Life (1946)
No, love is something very real and deep.[CN] 不,爱情是一种现实而又深奥的东西 Monsieur Verdoux (1947)
They want to be alone. You know what love is.[CN] 他们想独处,你知道什么是爱情 Brighton Rock (1948)
But I don't like the idea of you sneaking around corners to see Peggy taking her love on a bootleg basis.[CN] 但我不喜欢你偷偷摸摸来见佩吉, 在一个非法的基础上夺走她的爱情 The Best Years of Our Lives (1946)
He'd never been in love before.[CN] 他以前从没有陷入爱情 The Killers (1946)
I've watched it. I know love.[CN] 我观察过,我懂爱情 Brighton Rock (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top