ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洋葱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洋葱-, *洋葱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洋葱[yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ, / ] onion, #11,599 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me, did you have garlic for lunch?[CN] 先生 你刚才是不是吃了洋葱 Project A 2 (1987)
And I wonder why I cry so much while I make them.[CN] 我也不明白为什么每次 我碰洋葱的时候都会流下眼泪 Like Water for Chocolate (1992)
Exchange what... what was the most important.[CN] 三个洋葱,两个洋葱 一些曲奇 Shoah (1985)
Secondly, I moved to the camp ll D to establish a contact with the Resistance there, with the Resistance movement.[CN] 他们让我拿一些面包给捷克犹太人 -是的,面包和洋葱 说他们还没有作任何决定 Shoah (1985)
- Two onions. Two onions.[CN] 洋葱,两个洋葱两个洋葱 Babette's Feast (1987)
A large mushroom-pepperoni with extra onions and Michelob, please.[CN] 大蘑菇和意大利辣香肠 多加些洋葱 再来一份羊腿片 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
hamburger, French fries, coffee and donuts. -Wait. -What, you don't like onions?[CN] 等一下 怎样 不要洋葱 Red Heat (1988)
You'll eat my onions next time?[CN] 可是你要答应 帮我把白萝卜或洋葱吃掉哦 Only Yesterday (1991)
It's onions I hate.[CN] 可是要我吃白萝卜和洋葱就不行了 Only Yesterday (1991)
And as for onions... administered in small quantities, warm and moist... they help prolong the male erection... in those who have not taken our vows, naturally.[CN] 至于洋葱... ...少量施用, 新鲜多汁的... ...帮助延长男性勃起的时间... The Name of the Rose (1986)
Two all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame-seed bun.[CN] 两份牛肉馅饼, 特别酱料, 生菜 奶酪, 泡菜, 洋葱, 芝麻甜面包 Flight of the Navigator (1986)
Could you add on, please, two orders of onion rings?[CN] 你能添加上,请,洋葱圈两个数量级? Married to the Mob (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top